Turkish: Difference between revisions

From Tracktion Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "<pre id="translation" style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">language: Turkish countrie...")
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
<pre id="translation" style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">language: Turkish
<pre id="translation" style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">language: Turkish
countries: tr</pre>
countries: tr
 
"Transient" = "Geçici"
"Tonal" = "Ton"
"Normal" = "Normal"
"Better" = "Daha iyi"
"Sorry - C4-split mode is not yet implemented!" = "Üzgünüm - C4-split modu henüz uygulanmadı!"
"Level" = "Seviye"
"Pan" = "Kaydırma"
"Bus" = "Yo"
"Extenders" = "Genişleticiler"
"Set extender order" = "Genişletici sırasını ayarla"
"Track" = "Parça"
"Import" = "İçe aktarma"
"Import complete" = "İçe aktarma tamamlandı"
"Import failed" = "İçe aktarma başarısız oldu"
"Export" = "Dışa aktarma"
"Export complete" = "Dışa aktarma tamamlandı"
"Export failed" = "Dışa aktarma başarısız oldu"
"Channels" = "Kanallar"
"Set the number of channels (e.g. faders) on your control surface" = "Kontrol yüzeyinizdeki kanal sayısını (örn. Fader) ayarlayın"
"Parameters" = "Parametreler"
"Set the number of plugin parameters adjustable by your control surface" = "Kontrol yüzeyiniz tarafından ayarlanabilen eklenti parametrelerinin sayısını ayarlayın"
"Edit Control Mappings" = "Kontrol Eşlemelerini Düzenle"
"Setup which controls are adjustable from your control surface" = "Hangi kontrollerin kontrol yüzeyinizden ayarlanabildiğini ayarlayın"
"Import Settings" = "Ayarları İçe Aktar"
"Import control surface settings from a file" = "Denetim yüzeyi ayarlarını bir dosyadan içe aktar"
"Export Settings" = "Dışa Aktarma Ayarları"
"Export your control surface settings for backup and sharing" = "Kontrol yüzeyi ayarlarınızı yedekleme ve paylaşım için dışa aktarın"
"Prefer control surface parameter mappings" = "Kontrol yüzeyi parametre eşlemelerini tercih et"
"When making MIDI learn assignments, the control surface will be preferred over the Edit specific parameters" = "MIDI öğrenim ödevlerini yaparken, kontrol yüzeyi belirli parametreleri düzenle yerine tercih edilecektir"
"Error" = "Hata"
"You must set a MIDI input device!" = "Bir MIDI giriş cihazı ayarlamanız gerekir!"
"Mappings" = "Eşlemeler"
"Custom control surface mappings" = "Özel kontrol yüzeyi eşlemeleri"
"Select a file to import" = "Alınacak dosyayı seçin"
"Select a file to export" = "Verilecek dosyayı seçin"
"Save the controller settings" = "Kontrol cihazı ayarlarını kaydet"
"A file already exists with this name. Do you want to overwrite it?" = "Bu isimde bir dosya zaten mevcut. Üzerine yazmak istiyor musunuz?"
"Overwrite" = "Üzerine Yaz"
"Move a MIDI controller" = "Bir MIDI denetleyicisini taşı"
"Click here to choose a controller" = "Bir kontrolör seçmek için buraya tıklayın"
"Click here to choose a parameter" = "Parametre seçmek için buraya tıklayın"
"Note On" = "Nota Açık"
"Channel Pressure Controller" = "Kanal Basınç Kontrolörü"
"Controller" = "Kontrolör"
"Add all commands" = "Tüm komutları ekle"
"Transport" = "Taşıma"
"Play" = "Oyun"
"Stop" = "Durdurmak"
"Record" = "Kayıt"
"Home" = "Ev"
"End" = "Son"
"Rewind" = "Geri sarma"
"Fast Forward" = "Hızlı ileri"
"Mark-In" = "Mark-In"
"Mark-Out" = "Ayırmak"
"Automation Read" = "Otomasyon Oku"
"Automation Record" = "Otomasyon Kaydı"
"Add Marker" = "İşaretçi Ekle"
"Next Marker" = "Sonraki İşaretçi"
"Previous Marker" = "Önceki İşaretleyici"
"Nudge Left" = "Sola Sürükle"
"Nudge Right" = "Sağa Sürükle"
"Abort" = "İptal"
"Abort & Restart" = "İptal Et ve Yeniden Başlat"
"Jog" = "Ağırlaştır"
"Jump to the Mark-In Point" = "İşaretleme Noktasına Atla"
"Jump to the Mark-Out Point" = "İşaretleme Noktasına Atla"
"Options" = "Seçenekler"
"Toggle beats seconds mode" = "Geçiş saniye modunu atıyor"
"Toggle loop" = "Geçiş döngüsü"
"Toggle punch" = "Geçiş zımbası"
"Toggle click" = "Geçişe tıkla"
"Toggle snap" = "Geçiş anı"
"Toggle slave" = "Bağımlı geçiş"
"Toggle E-to-E" = "E-to-E'ye Geçiş"
"Toggle scroll" = "Geçiş kaydır"
"Filter" = "Filtre"
"Master volume" = "Ana ses"
"Master pan" = "Ana kaydırma"
"Quick control parameter" = "Hızlı kontrol parametresi"
"Automatable parameters" = "Otomatik parametreler"
"Volume" = "Cilt"
"Mute" = "Sessiz"
"Solo" = "Solo"
"Arm" = "Kol"
"Select" = "Seç"
"Aux" = "Aux"
"Navigation" = "Navigasyon"
"Zoom in" = "Yakınlaştır"
"Zoom out" = "Uzaklaştırmak"
"Scroll tracks up" = "Parçaları yukarı kaydır"
"Scroll tracks down" = "Parçaları aşağı kaydır"
"Scroll tracks left" = "Parçaları sola kaydır"
"Scroll tracks right" = "Parçaları sağa kaydır"
"Zoom tracks in" = "Parçaları yakınlaştır"
"Zoom tracks out" = "Parçaları uzaklaştır"
"Toggle selection mode" = "Geçiş seçim modu"
"Select left" = "Solu seç"
"Select right" = "Sağı seç"
"Select up" = "Yukarıyı seç"
"Select down" = "Aşağıyı seç"
"Select clip in track" = "Parçadaki klibi seç"
"Select filter in track" = "Parçadaki filtreyi seç"
"Switch fader bank" = "Fader bankasını değiştir"
"Left" = "Sol"
"Right" = "Sağ"
"Parameter" = "Parametre"
"No Device Selected" = "Hiçbir Aygıt Seçilmedi"
"Input Device" = "Giriş aygıtı"
"Output Device" = "Çıkış aygıtı"
"Enable" = "Etkinleştir"
"Hide MIDI Input Device" = "MIDI Giriş Aygıtını Gizle"
"Colour Selection" = "Renk Seçimi"
"Colour" = "Renk"
"MIDI input to use for this device" = "Bu cihaz için kullanılacak MIDI girişi"
"MIDI output to use for this device" = "Bu cihaz için kullanılacak MIDI çıkışı"
"Choose a colour to highlight channels/plugins under control surface control" = "Kontrol yüzey kontrolü altındaki kanalları/eklentileri vurgulamak için bir renk seçin"
"Hide the MIDI input used by the control surface" = "Kontrol yüzeyi tarafından kullanılan MIDI girişini gizle"
"Trk" = "Trk"
"Drag the MCU and XTs into the order they appear on your desk" = "MCU’yu ve XT’leri masanızda göründükleri sıraya sürükleyin"
"Map native filters" = "Yerel filtreleri eşle"
"Map VST plugins" = "Harita VST eklentileri"
"Off" = "Kapalı"
"On" = "Açık"
"Delete Filter" = "Filtreyi Sil"
"Next Page" = "Sonraki Sayfa"
"Rename Current Program" = "Mevcut Programı Yeniden Adlandır"
"Rename VST Program" = "VST Programını Yeniden Adlandır"
"Enter a new name for the current VST program:" = "Geçerli VST programı için yeni bir ad girin:"
"OK" = "TAMAM"
"Cancel" = "İptal et"
"Program" = "Program"
"The currently selected program - click to change this, or use cursor up/down" = "Şu anda seçilen program - bunu değiştirmek için tıklayın veya imleci yukarı/aşağı kullanın"
"VST Interface" = "VST Arabirimi"
"Hold down CTRL while dragging for more accuracy" = "Daha fazla doğruluk için sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun"
"VST Plugin" = "VST Eklentisi"
"Deletes this filter" = "Bu filtreyi siler"
"Enabled" = "Etkin"
"Turns the plugin on/off" = "Eklentiyi açar/kapatır"
"Show the next page of parameters" = "Parametrelerin bir sonraki sayfasını göster"
"Dry Level" = "Kuru Seviye"
"Wet Level" = "Islak Seviyesi"
"Unnamed" = "Adsız"
"Plugin" = "Eklenti"
"ERROR! - This plugin (XNMX) couldn\'t be loaded!" = "HATA! - Bu eklenti (XNMX) yüklenemedi!"
"ERROR! - This plugin didn\'t initialise correctly" = "HATA! - Bu eklenti doğru şekilde başlatılmadı"
"Lock" = "Kilitli"
"Delete" = "Sil"
"Deletes the selected filters" = "Seçilen filtreleri siler"
"Bypasses the selected filters" = "Seçilen filtreleri atlar"
"Delete Filters" = "Filtreleri Sil"
"Bus Name" = "Veri Yolu Adı"
"Disable all other return filters on this bus" = "Bu veri yolundaki diğer tüm iade filtrelerini devre dışı bırak"
"Enable all other return filters on this bus" = "Bu veri yolu üzerindeki diğer tüm iade filtrelerini etkinleştir"
"Tracktion Aux-Send Filter" = "Track Aux-Gönderme Filtresi"
"Which of the aux buses this return will take audio from" = "Bu veri yollarından hangisi yardımcı seslerden ses alacaktır"
"Can be used to rename the currently chosen bus number" = "Seçili veri yolu numarasını yeniden adlandırmak için kullanılabilir"
"Disables all other return filters that are using the same bus" = "Aynı veri yolunu kullanan diğer tüm dönüş filtrelerini devre dışı bırakır"
"Enables all other return filters that are using the same bus" = "Aynı veri yolunu kullanan diğer tüm dönüş filtrelerini etkinleştirir"
"Aux Return" = "Aux Dönüş"
"Aux Return Filter" = "Aux Dönüş Filtresi"
"Send" = "Gönder"
"Disable all other send filters on this bus" = "Bu veri yolu üzerindeki diğer tüm gönderme filtrelerini devre dışı bırak"
"Enable all other send filters on this bus" = "Bu veri yolundaki diğer tüm gönderme filtrelerini etkinleştir"
"Mute/Unmute" = "Sessiz/Sesli"
"Which of the aux buses the audio should go to" = "Yardımcı aux yollarından hangi sesin gitmesi gerektiği"
"Amount of the signal to send" = "Gönderilecek sinyalin miktarı"
"Lowers or raises the send level" = "Gönderim seviyesini düşürür veya yükseltir"
"Disables all other send filters that are going to the same return bus" = "Aynı dönüş veri yoluna giden diğer tüm gönderme filtrelerini devre dışı bırak"
"Enables all other send filters that are going to the same return bus" = "Aynı dönüş veri yoluna giden diğer tüm gönderme filtrelerini etkinleştirir"
"Send level" = "Seviye gönder"
"Aux Send" = "Aux Gönder"
"Aux Send Filter" = "Aux Gönderme Filtresi"
"Delay" = "Gecikme"
"Depth" = "Derinlik"
"Speed" = "Hız"
"Width" = "Genişlik"
"Amount" = "Miktar"
"Tracktion Chorus Filter" = "Tracktion Koro Filtresi"
"Depth by which the chorus\' delay oscillates" = "Koro gecikmesinin salındığı derinlik"
"Chorus oscillator speed" = "Koro osilatör hızı"
"Stereo width of the chorus" = "Koronun stereo genişliği"
"Wet/Dry mix" = "Islak/Kuru Karışım"
"Tracktion Chorus" = "Tracktion Korosu"
"Chorus" = "Koro"
"Chorus Filter" = "Koro Filtresi"
"Wet" = "Islak"
"Compressor" = "Kompresör"
"Editor for compressor parameters" = "Kompresör parametreleri için düzenleme"
"Threshold" = "Eşik"
"Ratio" = "Oran"
"Attack" = "Saldırı"
"Release" = "Serbest bırakmak"
"Output" = "Çıktı"
"Tracktion Compressor/Limiter" = "Seyir Kompresörü/Sınırlayıcı"
"Threshold above which compression is active" = "Hangi sıkıştırma etkin olduğu eşik"
"Ratio by which signals are reduced" = "Sinyallerin azaltıldığı oran"
"Reaction time of the compressor" = "Kompresörün reaksiyon süresi"
"Reaction time for the compressor releasing" = "Kompresörün serbest bırakılması için reaksiyon süresi"
"Extra gain to apply after the compression" = "Sıkıştırmadan sonra uygulanacak ekstra kazanç"
"Tracktion Compressor" = "Tracktion Kompresör"
"Output gain" = "Çıktı kazancı"
"Compressor/Limiter Filter" = "Kompresör/Sınırlayıcı Filtre"
"Comp" = "Zorunlu"
"Length" = "Uzunluk"
"Feedback" = "Geri bildirim"
"Tempo" = "Tempo"
"Tracktion Reverb Filter" = "Tracktion Yankı Filtresi"
"Sets the delay speed based on the edit\'s tempo" = "Düzenleme temposuna göre gecikme hızını ayarlar"
"Tracktion Delay" = "Tracktion Gecikmesi"
"Mix proportion" = "Mix oranı"
"Delay Filter" = "Gecikme Filtresi"
"Set delay length to 1/32 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/32 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/16 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/16 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/12 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/12 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/8 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/8 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/6 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/6 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/4 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/4 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/3 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/3 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/2 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/2 atıma ayarla"
"Set delay length to 2/3 beat" = "Gecikme uzunluğunu 2/3 atıma ayarla"
"Set delay length to 3/4 beat" = "Gecikme uzunluğunu 3/4 atıma ayarla"
"Set delay length to 1 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1 atıma ayarla"
"Set delay length to 2 beats" = "Gecikme uzunluğunu 2 atıma ayarla"
"Low Gain" = "Düşük Kazanç"
"Low Frequency" = "Düşük frekanslı"
"Low Q" = "Düşük Q"
"Mid Gain 1" = "Orta Kazanç 1"
"Mid Frequency 1" = "Orta Frekans 1"
"Mid Q 1" = "Orta Q 1"
"Mid Gain 2" = "Orta Kazanç 2"
"Mid Frequency 2" = "Orta Frekans 2"
"Mid Q 2" = "Orta Q 2"
"High Gain" = "Yüksek kazanç"
"High Frequency" = "Yüksek frekans"
"High Q" = "Yüksek Q"
"Reset" = "Sıfırla"
"Phase Invert" = "Faz Ters Çevirme"
"Equaliser Parameter" = "Eşitleyici Parametresi"
"Equaliser" = "Ekolayzer"
"Editor for equaliser parameters" = "Ekolayzır parametreleri için editör"
"Low Shelf" = "Düşük Raf"
"High Shelf" = "Yüksek Raf"
"Mid Band" = "Orta Bant"
"Frequency" = "Sıklık"
"Gain" = "Kazanç"
"4-Band Equaliser" = "4 Bantlı Ekolayzer"
"Inverts the phase of the output signal" = "Çıkış sinyalinin fazını ters çevirir"
"Resets the equaliser to a flat response" = "Ekolayzer'i düz bir yanıta sıfırlar"
"Tracktion EQ Filter" = "Tracktion EQ Filtresi"
"Low-pass freq" = "Düşük geçişli frekans"
"Low-pass gain" = "Düşük geçişli kazanç"
"Low-pass Q" = "Düşük geçişli Q"
"Mid freq 1" = "Orta Frek 1"
"Mid gain 1" = "Orta kazanç 1"
"Mid freq 2" = "Orta frekans 2"
"Mid gain 2" = "Orta kazanç 2"
"High-pass freq" = "Yüksek geçişli frekans"
"High-pass gain" = "Yüksek geçişli kazanç"
"High-pass Q" = "Yüksek geçişli Q"
"Volume and Pan" = "Ses seviyesi ve Kaydırma"
"VCA" = "VCA"
"Level Meter" = "Seviye ölçer"
"Reverb" = "Yankı"
"Compressor/Limiter" = "Kompresör/Sınırlayıcı"
"Phaser" = "Phaser"
"Pitch Shifter" = "Damga Yükseltici"
"Low/High-Pass Filter" = "Düşük/Yüksek Geçişli Filtre"
"Sampler" = "Örnekleyici"
"Patch Bay" = "Yama Yuvası"
"ReWire Device" = "Cihazı Yeniden Sar"
"Text" = "Metin"
"Freeze Point" = "Donma Noktası"
"Pattern Arpeggiator" = "Desen Arpejörü"
"New from preset" = "Ön ayardan yeni"
"Filters" = "Filtreler"
"Open/close all branches" = "Tüm şubeleri aç/kapat"
"Tracktion Filters" = "Parça Filtreleri"
"Rack Filters" = "Raf Filtreleri"
"MIDI Log" = "MIDI Günlüğü"
"Freeze" = "Donma"
"Tracktion Freeze Point" = "Parça Donma Noktası"
"Show MIDI activity" = "MIDI etkinliğini göster"
"Meter mode" = "Sayaç modu"
"Peak" = "Zirve"
"RMS" = "RMS"
"Sum + difference" = "Toplam + fark"
"Sets the mode for this meter" = "Bu ölçüm cihazı için modu ayarlar"
"Determines if MIDI activity is show on the meter" = "MIDI etkinliğinin ölçüm cihazında gösterilip gösterilmediğini belirler"
"Deletes this level meter" = "Bu seviye ölçeri siler"
"Level meter filter" = "Seviye ölçer filtresi"
"Low-pass" = "Düşük geçiş"
"High-pass" = "Yüksek geçiş"
"Tracktion Low/High-Pass Filter" = "Düşük/Yüksek Geçişli Filtre"
"Cut-off frequency" = "Kesme frekansı"
"Use low-pass mode" = "Düşük geçiş modunu kullan"
"Use high-pass mode" = "Yüksek geçiş modunu kullan"
"Drag this onto another I/O connector to create a connection" = "Bağlantı oluşturmak için bunu başka bir G/Ç konektörüne sürükleyin"
"Adjusts the gain applied to signals passing through the currently selected connector" = "Seçili olan bağlayıcıdan geçen sinyallere uygulanan kazancı ayarlar"
"Patch-bay Filter" = "Yama Yuvası Filtresi"
"Input Channels" = "Giriş Kanalları"
"Output Channels" = "Çıkış Kanalları"
"Attenuation of selected connector" = "Seçilen konektörün zayıflaması"
"Click and drag the ends of this connector to move/disconnect it" = "Taşımak / bağlantısını kesmek için bu konektörün uçlarına tıklayın ve sürükleyin"
"Tracktion Patch Bay Filter" = "Tracktion Yama Yuvası Filtresi"
"Patch Bay Filter" = "Yama Yuvası Filtresi"
"Patch" = "Yama"
"Sets the phaser rate based on the current tempo" = "Phaser oranını mevcut tempoya göre ayarlar"
"Tracktion Phaser" = "Tracktion Phaser"
"Phaser Filter" = "Phaser Filtresi"
"Set rate length to 1/8 beat" = "Hızı 1/8 atıma ayarla"
"Set rate length to 1/4 beat" = "Hızı 1/4 atıma ayarla"
"Set rate length to 1/2 beat" = "Hız uzunluğunu 1/2 atıma ayarla"
"Set rate length to 1 beat" = "Hızı 1 atıma ayarla"
"Set rate length to 2 beats" = "Hız uzunluğunu 2 atıma ayarla"
"Set rate length to 3 beats" = "Hızı 3 atıma ayarla"
"Set rate length to 4 beats" = "Hızı 4 atıma ayarla"
"Set rate length to 6 beats" = "Hızı 6 atıma ayarla"
"Set rate length to 8 beats" = "Hızı 8 atıma ayarla"
"Set rate length to 16 beats" = "Hızı 16 atıma ayarla"
"33 octaves" = "33 oktav"
"Pitch" = "Damga""
"Set pitch" = "Damgayı ayarla"
"Tracktion Pitch Shifter" = "Tracktion Damga Kaydırıcı"
"Sets the pitch in musical terms" = "Sahneyi müzikal açıdan belirler"
"Semitones up" = "Yarı tonlar yukarı"
"Pitch Shift Filter" = "Damga Kaydırma Filtresi"
"33 semitones" = "33 yarı ton"
"1 semitone" = "1 yarı ton"
"1 octave" = "1 oktav"
"Original pitch" = "Orijinal adım"
"Show Rack Contents" = "Raf İçeriğini Göster"
"Rack" = "Raf"
"Left Input Goes to" = "Sol Girdi Gitti"
"Left Input Level" = "Sol Giriş Seviyesi"
"Right Input Goes to" = "Sağ Girdi Gitti"
"Right Input Level" = "Doğru Giriş Seviyesi"
"Left Output Comes From" = "Sol Çıkış Kimden geliyor"
"Left Output Level" = "Sol Çıkış Seviyesi"
"Right Output Comes From" = "Sağ Çıktı Geliyor"
"Right Output Level" = "Doğru Çıkış Seviyesi"
"Link Inputs" = "Link Girişleri"
"Link Outputs" = "Link Çıktıları"
"<none>" = "<yok>"
"Tracktion Rack Filter" = "Tracktion Raf Filtresi"
"The rack that this filter is feeding into" = "Bu filtrenin beslendiği raf"
"Shows the editor for this rack filter" = "Bu raf filtresi için editörü gösterir"
"Shows which of the rack\'s inputs the left input channel should go to" = "Sol giriş kanalının hangi giriş raflarından hangi girişe gitmesi gerektiğini"
"Attenuation on the left input" = "Soldaki girişte zayıflama"
"Links the left and right input levels together" = "Sol ve sağ giriş seviyelerini birbirine bağlar"
"Shows which of the rack\'s inputs the right input channel should go to" = "Rafın hangi girişlerden hangisinin doğru giriş kanalına gitmesi gerektiğini"
"Attenuation on the right input" = "Doğru girişte zayıflama"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this filter\'s left channel" = "Rafın hangi çıkışlarının bu filtrenin sol kanalından çıktığını gösterir"
"Attenuation on the left output" = "Sol çıktıdaki zayıflama"
"Links the left and right output levels together" = "Sol ve sağ çıktı seviyelerini birbirine bağlar"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this filter\'s right channel" = "Rafın hangi çıkışlarının bu filtrenin sağ kanalından çıktığını gösterir"
"Attenuation on the right output" = "Doğru çıktıdaki zayıflama"
"Dry level" = "Kuru seviye"
"Wet level" = "Islak seviye"
"Left input level" = "Sol giriş seviyesi"
"Right input level" = "Doğru giriş seviyesi"
"Left output level" = "Sol çıkış seviyesi"
"Right output level" = "Doğru çıkış seviyesi"
"Double-click to edit the rack" = "Rafı düzenlemek için çift tıklayın"
"Rack type missing!" = "Raf tipi eksik!"
"Edit this rack type" = "Bu raf türünü düzenle"
"Replace rack with filters" = "Rafı filtrelerle değiştir"
"Select one of the filters in this rack" = "Bu raftaki filtrelerden birini seçin"
"Rack Filter" = "Raf Filtresi"
"Left input" = "Sol giriş"
"Right input" = "Doğru giriş"
"Input" = "Giriş"
"Left output" = "Sol çıktı"
"Right output" = "Doğru çıktı"
"Rack presets" = "Raf ön ayarları"
"Load" = "Yük"
"Restores the rack to one of the preset states" = "Rafı önceden ayarlanmış durumlardan birine geri yükler"
"Save" = "Kaydet"
"Takes the current rack settings, and stores them as a preset" = "Geçerli raf ayarlarını alır ve bunları önceden ayarlanmış olarak saklar"
"Del" = "Sil"
"Deletes an existing preset" = "Mevcut bir hazır ayarı siler"
"Preset" = "Hızlı arama"
"Name" = "Ad"
"New Input Channel" = "Yeni Giriş Kanalı"
"Rename Input Channel" = "Giriş Kanalını Yeniden Adlandır"
"Delete Input Channel" = "Giriş Kanalını Sil"
"New Output Channel" = "Yeni Çıkış Kanalı"
"Rename Output Channel" = "Çıkış Kanalını Yeniden Adlandır"
"Delete Output Channel" = "Çıkış Kanalını Sil"
"New Filter" = "Yeni Filtre"
"Drag this area to create an instance of this rack filter" = "Bu raf filtresinin bir örneğini oluşturmak için bu alanı sürükleyin"
"Drag here to insert an instance of this rack" = "Bu rafa bir örnek eklemek için buraya sürükleyin"
"The name of this rack filter" = "Bu raf filtresinin adı"
"Deletes this rack filter" = "Bu raf filtresini siler"
"Creates a new input channel for this rack" = "Bu raf için yeni bir giriş kanalı oluşturur"
"Renames one of the input channels" = "Giriş kanallarından birini yeniden adlandır"
"Deletes one of the input channels" = "Giriş kanallarından birini siler"
"Creates a new output channel for this rack" = "Bu raf için yeni bir çıkış kanalı oluşturur"
"Renames one of the output channels" = "Çıkış kanallarından birini yeniden adlandır"
"Deletes one of the output channels" = "Çıkış kanallarından birini siler"
"Wrapper" = "Örtüleyici"
"Master Wrapper" = "Ana Örtüleyici"
"Delete Rack Filter" = "Raf Filtresini Sil"
"Are you sure you want to delete this rack filter?\r\n\r\nThis can\'t be undone, and any instances of the filter will also be deleted from the edit." = "Bu raf filtresini silmek istediğinize emin misiniz?\r\n\r\nBu işlem geri alınamaz ve filtrenin tüm örnekleri de düzenlemeden silinir."
"Create New Channel" = "Yeni Kanal Oluştur"
"Please enter a name for the channel:" = "Lütfen kanal için bir ad girin:"
"Please enter a new name for the channel:" = "Lütfen kanal için yeni bir ad girin:"
"Select the file to load" = "Yüklenecek dosyayı seçin"
"No presets" = "Ön ayar yok"
"Create new preset" = "Yeni hazır ayar oluştur"
"Add a new rack preset" = "Yeni bir raf önayarı ekle"
"Enter a name for this new preset" = "Bu yeni hazır ayar için bir ad girin"
"Add" = "Eklemek"
"New preset added" = "Yeni hazır ayar eklendi"
"Existing preset changed" = "Mevcut hazır ayar değişti"
"There aren\'t any presets defined" = "Tanımlanmış herhangi bir ön ayar yok"
"Deleted" = "Silindi"
"Resonant Filter" = "Rezonans Filtresi"
"Room Size" = "Oda boyutu"
"Damping" = "Söndürme"
"Wet Mix" = "Islak Karışım"
"Dry Mix" = "Kuru karışım"
"Mode" = "Mod"
"Tracktion Reverb" = "Tracktion Yankı"
"Reverb Filter" = "Yankı Filtresi"
"Couldn\'t start ReWire filter" = "Yeniden Sarma filtresi başlatılamadı"
"Unknown device" = "Bilinmeyen aygıt"
"Device" = "Cihaz"
"Choose Device" = "Aygıt Seç"
"Left Channel" = "Sol Kanal"
"Right Channel" = "Sağ Kanal"
"Launch Editor" = "Editör'ü Başlat"
"MIDI Bus" = "MIDI Yolu"
"Channel" = "Kanal"
"Warning" = "Uyarı"
"ReWire Filter" = "Yeniden Sarma filtresi"
"Current status of this ReWire filter" = "Bu Yeniden Sarma filtresinin mevcut durumu"
"Selects the ReWire device to use for this filter" = "Bu filtre için kullanılacak Yeniden Sarma cihazını seçer"
"Output channels to use" = "Kullanılacak çıkış kanalları"
"The subchannel to use from the current ReWire device" = "Geçerli Yeniden Sarma cihazından kullanılacak alt kanal"
"Input channel for MIDI" = "MIDI için giriş kanalı"
"The ReWire bus to use for MIDI messages going into the device" = "Cihaza giren MIDI mesajları için kullanılacak ReWire veri yolu"
"The ReWire channel to use for MIDI messages going into the device" = "MIDI mesajları cihaza girerken kullanılacak ReWire kanalı"
"Launches the user interface for this ReWire device" = "Bu Yeniden Sarma cihazı için kullanıcı arayüzünü başlattı"
"An error occurred when opening this device" = "Bu cihazı açarken bir hata oluştu"
"ReWire is currently disabled - to re-enable it, go to the plugins section of the settings screen" = "Yeniden Sarma şu anda devre dışı - yeniden etkinleştirmek için ayarlar ekranının eklentiler bölümüne gidin"
"Can\'t find any ReWire devices!" = "Herhangi bir Yeniden Sarma cihazı bulunamadı!"
"ReWire error opening interface" = "Yeniden Sar hata açma arayüzü"
"None" = "Yok"
"ReWire unavailable" = "Yeniden kullanılamıyor"
"No device open" = "Cihaz açık değil"
"Note: these channel lists may be blank when the device\'s UI is not running" = "Not: Cihazın UI'sı çalışmıyorsa bu kanal listeleri boş olabilir"
"ReWire is disabled" = "Yeniden Sarma devre dışı"
"ReWire error - Couldn\'t open device" = "Yeniden Sarma hatası - Cihaz açılamadı"
"The ReWire system failed to start up correctly last time Tracktion ran - it has now been disabled (see the settings panel to re-enable it)" = "Yeniden Sarma sistemi, en son Tracktion çalıştırıldığında doğru şekilde başlatılamadı - şimdi devre dışı bırakıldı (yeniden etkinleştirmek için ayarlar paneline bakın)"
"Click the keys to try out the sampled sounds" = "Örneklenen sesleri denemek için tuşları tıklayın"
"Click and drag here to move the range of notes over which this sample is active" = "Bu örneğin aktif olduğu notaların aralığını taşımak için buraya tıklayın ve sürükleyin"
"Click and drag this to move the root note for this sample" = "Bu örnek için kök notası taşımak için buna tıklayın ve sürükleyin"
"Extra attenuation to apply to the currently selected sample (double-click to reset)" = "Seçili olan örneğe uygulanacak ekstra zayıflama (sıfırlamak için çift tıklayın)"
"Panning to apply to the currently selected sample (double-click to reset)" = "Seçili olan örneğe uygulamak için kaydırma (sıfırlamak için çift tıklayın)"
"Find missing file" = "Kayıp dosyayı bul"
"Searches for a new file to use for this sample" = "Bu örnek için kullanılacak yeni bir dosya arar"
"Drag the ends to change the extent of the sample" = "Örnek kapsamını değiştirmek için uçları sürükleyin"
"File missing" = "Eksik dosya"
"Select the new file that this sample should use" = "Bu örneğin kullanması gereken yeni dosyayı seçin"
"Couldn\'t import this file!" = "Bu dosya içe aktarılamadı!"
"Tracktion Sampler" = "Tracktion Örnekleyici"
"Tracktion\'s sample-playback soft-synth" = "Tracktion\'ın örnek-oynatma yumuşak-synth"
"Adds a new sample to the list" = "Listeye yeni bir örnek ekledi"
"Remove" = "Kaldır"
"Removes the selected sample from the list" = "Seçilen örneği listeden çıkar"
"Rename" = "Adını değiştirmek"
"Renames the selected sample" = "Seçilen örneği yeniden adlandırır"
"Ignore release" = "Yayını yoksay"
"Whether this sample will respond to MIDI key-up events" = "Bu örneğin MIDI anahtar teslimi olaylarına yanıt verip vermeyeceği"
"Key range" = "Anahtar aralığı"
"to" = "To"
"Root note" = "Kök notası"
"To add samples to this sampler, you can:\r\n\r\n - Click the \'add\' button on the left;\r\n - Copy-and-paste sections of clips from the edit or project;\r\n - Drag-and-drop audio files from your computer" = "Bu örnekleyiciye örnekler eklemek için şunları yapabilirsiniz:\r\n\r\n - Soldaki \'ekle\' düğmesini tıklayın;\r\n - Kliplerin düzenleme veya projeden kopyala ve yapıştır bölümleri;\r n - Bilgisayarınızdan ses dosyalarını sürükleyip bırakın "
"Load audio file into sampler" = "Örnekleyiciye ses dosyası yükle"
"Rename sample" = "Örneği yeniden adlandır"
"Enter a new name for this sample" = "Bu örnek için yeni bir isim girin"
"Couldn\'t import this audio file" = "Bu ses dosyası alınamadı"
"Can\'t load any more samples" = "Daha fazla örnek yükleyemiyorum"
"Description" = "Açıklama"
"Tracktion Text Filter" = "Tracktion Metin Filtresi"
"Name of text filter" = "Metin filtresinin adı"
"Description of text filter" = "Metin filtresinin açıklaması"
"Drag here to change the volume" = "Sesi değiştirmek için buraya sürükleyin"
"Reset volume to 0 dB" = "Sesi 0 dB'ye sıfırla"
"VCA control" = "VCA kontrolü"
"Sets the volume to 0 dB" = "Sesi 0 dB'ye ayarlar"
"Turns the volume down or up" = "Sesi kısar veya açar"
"Enables/Disables this filter" = "Bu filtreyi etkinleştirir / devre dışı bırakır"
"VCA Filter" = "VCA Filtresi"
"Unmute" = "Sesi aç"
"Reset Volume to 0 dB" = "Sesi 0 dB'ye sıfırla"
"Centre Panning" = "Merkez Kaydırma"
"Apply to MIDI Velocities" = "MIDI Hızlarına Uygula"
"Ignore VCA" = "VCA'yı Yoksay"
"Drag here to change the panning" = "Kaydırmayı değiştirmek için buraya sürükleyin"
"Volume control" = "Ses kontrol"
"Pan position" = "Kaydırma pozisyonu"
"Centres the panning" = "Yatay kaydırma"
"Whether to apply the volume change to the velocity of MIDI notes" = "Hacim değişikliğinin MIDI notalarının hızına uygulanıp uygulanmayacağı"
"Sets this filter to ignore a vca filter on a parent folder track" = "Bu filtreyi, bir üst klasör yolundaki vca filtresini yoksayacak şekilde ayarlar"
"Deletes this volume filter" = "Bu hacim filtresini siler"
"Volume & Pan filter" = "Ses ve Kaydırma filtresi"
"Import Mackie .prj project file" = "Mackie .prj proje dosyasını içe aktar"
"Couldn\'t parse the file correctly" = "Dosya doğru ayrıştırılamadı"
"Import RADAR project file" = "RADAR proje dosyasını içe aktar"
"Shows the program number in the selected clips at the current cursor position" = "Seçili kliplerdeki program numarasını geçerli imleç konumunda gösterir"
"Program number at cursor" = "İmleçteki program numarası"
"Show Editor" = "Düzenleyiciyi Göster"
"Quantise" = "Quantise"
"Insert Program Change" = "Program Değişikliğini Ekle"
"Merge MIDI Clips" = "MIDI Kliplerini Birleştir"
"Velocity" = "Hız"
"Show MIDI List Editor" = "MIDI Liste Düzenleyicisini Göster"
"Delete Content" = "İçeriği Sil"
"Looping" = "Döngü"
"Remap on Tempo Change" = "Tempo Değişikliğinde Remap"
"Start" = "Başla"
"Offset" = "Offset"
"Name of the clip" = "Klibin adı"
"Start time of the clip" = "Klibin başlangıç ​​zamanı"
"Length of the clip" = "Klibin uzunluğu"
"End time of the clip" = "Klibin bitiş zamanı"
"Offset of the clip\'s contents, relative to its start" = "Klibin içeriğinin başlangıcına göre ofseti"
"Changes the strip colour" = "Şerit rengini değiştirir"
"This MIDI channel number for notes in this clip" = "Bu klipteki notalar için bu MIDI kanal numarası"
"The scaling factor to apply to the note velocities in this clip" = "Bu klipteki nota hızlarına uygulanacak ölçeklendirme faktörü"
"Mute the current clip" = "Geçerli klibin sesini kapat"
"Shows/hides the MIDI editor for this track" = "Bu parça için MIDI düzenleyicisini gösterir / gizler"
"The type of quantisation to apply. Click to change this, or use by dragging the cursor up/down" = "Uygulanacak nicelik türü. Bunu değiştirmek için tıklayın veya imleci yukarı / aşağı sürükleyerek kullanın"
"Lets you adjust how tightly quantised the notes are" = "Notaların ne kadar sıkılaştırıldığını ayarlamanızı sağlar"
"Groove" = "Groove"
"The groove template to apply to this clip. Click to change this, or use by dragging the cursor up/down" = "Bu klibe uygulanacak oluk şablonu. Bunu değiştirmek için tıklayın veya imleci yukarı / aşağı sürükleyerek kullanın"
"Inserts a program change message into this clip" = "Bu klipte bir program değiştirme mesajı ekler"
"Change this clip\'s loop properties" = "Bu klibin \ 'nin döngü özelliklerini değiştir"
"Merges the selected MIDI clips together into one single clip" = "Seçili MIDI kliplerini birlikte tek bir klipte birleştirir"
"MIDI Clip" = "MIDI Klibi"
"Delete notes beyond the start of the clip" = "Klibin başlangıcından sonra notaları sil"
"Delete notes beyond the end of the clip" = "Klibin sonundan sonraki notaları sil"
"Delete notes beyond the start and end of clip" = "Klibin başlangıcı ve bitişi dışındaki notları sil"
"Delete all notes from the clip" = "Klipteki tüm notaları sil"
"Delete all controllers from the clip" = "Tüm denetleyicileri klipten sil"
"Delete all SysEx messages from the clip" = "Tüm SysEx mesajlarını klipten sil"
"Show/Hide MIDI editor" = "MIDI düzenleyicisini göster / gizle"
"Disable Looping" = "Devre Dışı Bırak"
"Loop this Clip" = "Bu Klibi Döndür"
"To nearest" = "En yakınına"
"Quantise note start times" = "Nota başlangıç ​​zamanlarını ölç"
"Quantise note lengths" = "Nota uzunluklarını ölç"
"Quantise note starts, leaving ends intact" = "Bir miktar nota başlar, uçları bozulmadan bırakılır"
"Quantise note ends, leaving starts intact" = "Bir miktar nota biter, uçları bozulmadan başlar"
"Edit groove templates" = "Oluk şablonlarını düzenle"
"Set the program for this entire clip" = "Bu klibin tamamı için programı ayarla"
"Insert a program change at the cursor position" = "İmleç konumuna program değişikliği ekle"
"Number of banks to display" = "Gösterilecek banka sayısı"
"Remove all program-change messages from this clip" = "Tüm program değiştirme mesajlarını bu klipten kaldır"
"Send bank-change message on program change" = "Program değişikliğinde banka değişikliği mesajı gönder"
"Program change" = "Program değişikliği"
"Pitch wheel" = "Damga tekerleği"
"Aftertouch" = "Dokunduktan sonra"
"Note Velocities" = "Nota Hızları"
"Channel Pressure" = "Kanal Basıncı"
"Bank" = "Banka"
"Pitch Wheel" = "Damga Tekerleği"
"Controller Number" = "Kontrolör Numarası"
"Coarse" = "Kaba"
"SysEx" = "SysEx"
"Drums" = "Davul"
"channel" = "kanal"
"The raw MIDI data for this event, as hexadecimal" = "Bu olay için Hexadecimal olarak ham MIDI verileri"
"Event time" = "Etkinlik zamanı"
"MIDI channel number" = "MIDI kanal numarası"
"Note" = "Nota"
"Note number" = "Nota numarası"
"Note velocity" = "Nota hızı"
"Program number" = "Program numarası"
"Number" = "Numara"
"Controller number" = "Kontrolör numarası"
"Value" = "Değer"
"Controller value" = "Kontrolör değeri"
"Pitch wheel value" = "Wheel tekerleği değeri"
"Note Off" = "Nota Kapalı"
"All Notes Off" = "Tüm Notalar Kapalı"
"Program Change" = "Program Değişimi"
"Key Signature" = "Anahtar İmza"
"Time Signature" = "Zaman İmzası"
"Tempo Change" = "Tempo Değişimi"
"Track Name" = "Parça Adı"
"Sysex" = "Sysex"
"End-of-Track" = "Parça Sonu"
"Meta-Event" = "Meta-Olay"
"Unknown" = "Bilinmeyen"
"MIDI Editor" = "MIDI Editör"
"Not a valid MIDI message" = "Geçerli bir MIDI mesajı değil"
"MIDI list editor" = "MIDI liste editörü"
"New event" = "Yeni etkinlik"
"MIDI List Editor" = "MIDI Liste Düzenleyicisi"
"Delete the highlighted event" = "Vurgulanan olayı sil"
"Inserts a new event after the highlighted one" = "Vurgulanandan sonra yeni bir etkinlik ekler"
"Close this window" = "Bu pencereyi kapat"
"Bank name" = "Banka adı"
"MIDI program names" = "MIDI program adları"
"Rename Bank" = "Bankayı Yeniden Adlandır"
"Please enter a new name for the bank" = "Lütfen banka için yeni bir ad girin"
"Use zero based numbering" = "Sıfır tabanlı numaralandırma kullan"
"Set current bank to general MIDI names" = "Geçerli bankayı genel MIDI adlarına ayarla"
"Reset current bank" = "Mevcut bankayı sıfırla"
"Clear current bank" = "Mevcut bankayı temizle"
"Export all banks" = "Tüm bankaları dışa aktar"
"Import all banks" = "Tüm bankaları içe aktar"
"Save program names" = "Program isimlerini kaydet"
"A file already exists with this name - do you want to overwrite it?" = "Bu adda bir dosya zaten var - üzerine yazmak istiyor musunuz?"
"Custom" = "Özel"
"General MIDI" = "Genel MIDI"
"Show 1 octave" = "1 oktavı göster"
"Show 2 octaves" = "2 oktav" göster
"Show 3 octaves" = "3 oktav" göster
"Show 4 octaves" = "4 oktavı göster"
"Show full scale" = "Tüm ölçeği göster"
"Drag this keyboard with the left mouse button to scroll, right-click for options" = "Bu klavyeyi farenin sol tuşu ile sürükleyin, seçenekler için sağ tıklayın"
"Drag this button up/down to rescale the keyboard" = "Klavyeyi yeniden boyutlandırmak için bu düğmeyi yukarı / aşağı sürükleyin"
"Don\'t click this button! Drag it up or down instead!" = "Bu düğmeyi tıklatma! Bunun yerine yukarı veya aşağı sürükleyin!"
"Type" = "Tür"
"Selects the type of controller to display" = "Gösterilecek denetleyici türünü seçer"
"Sysex events" = "Sysex olayları"
"Controllers" = "Kontrolörler"
"Drag here to change the loop length (hold down ctrl to slip the loop contents)" = "Döngü uzunluğunu değiştirmek için buraya sürükleyin (döngü içeriğini kaydırmak için ctrl tuşunu basılı tutun)"
"Changes the colour of the selected notes" = "Seçilen notaların rengini değiştirir"
"Show velocities" = "Hızları göster"
"Control" = "Kontrol"
"Show controllers" = "Kontrol cihazlarını göster"
"Selects multiple notes or controllers" = "Birden fazla nota veya denetleyici seçer"
"Draws and moves notes and controllers" = "Notaları ve denetleyicileri çizer ve taşır"
"Continuously adds notes" = "Sürekli olarak notaları ekler"
"Deletes notes or controllers" = "Notaları veya denetleyicileri siler"
"Draws lines of notes or controllers" = "Notların veya denetleyicilerin satırlarını çizer"
"The note velocity that will be used for new notes" = "Yeni notalar için kullanılacak not hızı"
"The note length that will be used for new notes" = "Yeni notalar için kullanılacak not uzunluğu"
"Step" = "Adım"
"When active, notes that are played will be added to the clip at the cursor position" = "Etkin olduğunda, oynatılan notalar imleç konumundaki klibe eklenecektir"
"Whether notes should be played when they are clicked on or dragged around" = "Notalar tıklandığında veya sürüklendiğinde oynatılmalı mı"
"Other" = "Diğer"
"Enter Note Velocity" = "Nota Hızını Girin"
"Please enter a new velocity (0 to 127)" = "Lütfen yeni bir hız girin (0 ila 127)"
"1 tick" = "1 tick"
"1/# beat" = "1/# beat"
"# ticks" = "# ticks"
"# beats" = "# beats"
"1 beat" = "1 beat"
"Choose a length" = "Bir uzunluk seçin"
"Please enter the note-length you want to use" = "Lütfen kullanmak istediğiniz nota uzunluğunu giriniz"
"Ticks" = "Keneler"
"Length (in MIDI ticks)" = "Uzunluk (MIDI kenelerinde)"
"MIDI SysEx events" = "MIDI SysEx olayları"
"MIDI Editor Controls" = "MIDI Editör Kontrolleri"
"Start Time" = "Başlama zamanı"
"End Time" = "Bitiş zamanı"
"Apply Groove" = "Groove Uygula"
"SysEx Data" = "SysEx Verileri"
"Transpose" = "Devrik"
"Select Notes" = "Notaları Seç"
"Equalise" = "Denkleştirme"
"Mirror" = "Ayna"
"Legato" = "Legato"
"MIDI Event" = "MIDI Etkinliği"
"MIDI Events" = "MIDI Etkinlikleri"
"+1 octave" = "1 oktav"
"+7 semitones" = "7 yarı ton"
"+5 semitones" = "5 yarı ton"
"+2 semitones" = "2 yarı ton"
"+1 semitone" = "1 yarı ton"
"-1 semitone" = "-1 yarı ton"
"-2 semitones" = "-2 yarı ton"
"-5 semitones" = "-5 yarı tonlar"
"-7 semitones" = "-7 yarı tonlar"
"-1 octave" = "-1 oktav"
"No notes were selected" = "Hiçbir nota seçilmedi"
"Select all notes in the clip" = "Klipteki tüm notaları seç"
"Select all notes with the same pitch" = "Tüm notaları aynı adımda seç"
"Select all notes with the same start time" = "Tüm notaları aynı başlangıç ​​saatinde seç"
"Select all notes with the same length" = "Aynı uzunlukta tüm notaları seç"
"Select all notes with the same velocity" = "Tüm notaları aynı hızla seç"
"At least two MIDI notes must be selected for this function to work" = "Bu fonksiyonun çalışması için en az iki MIDI nota seçilmelidir"
"Make all lengths equal" = "Tüm uzunlukları eşitleyin"
"Make all velocities equal" = "Tüm hızları eşitleyin"
"Mirror selected notes vertically" = "Seçili notaları dikey olarak yansıt"
"Mirror selected notes horizontally" = "Seçili notaları yatay olarak aynala"
"Delete MIDI notes" = "MIDI notalarını sil"
"The note\'s MIDI pitch number" = "Notanın MIDI adım numarası"
"Time of the first selected note" = "İlk seçilen notun saati"
"Time of the end of the last selected note" = "Son seçilen notanın bitim zamanı"
"The note\'s velocity" = "Notanın hızı"
"Delete these events" = "Bu etkinlikleri sil"
"Change the pitch of the selected notes" = "Seçilen notaların perdesini değiştir"
"Quantise the times of the selected notes" = "Seçilen notaların zamanlarını ölç"
"Apply a groove template to the selected notes" = "Seçilen notalara bir oluk şablonu uygulayın"
"Sets all the selected notes to the same length" = "Seçilen tüm notaları aynı uzunlukta ayarlar"
"Mirrors the selected notes vertically or horizontally" = "Seçili notaları dikey veya yatay olarak yansıtır"
"Lengthens or shortens each note so that it is just long enough to reach the next" = "Her notayı bir sonrakine yetecek kadar uzun olacak şekilde uzatır veya kısaltır"
"Select sets of notes based on the current selection" = "Geçerli seçime göre nota kümelerini seç"
"The SysEx event\'s data" = "SysEx olayı verileri"
"SysEx event time" = "SysEx etkinlik zamanı"
"Your computer appears to only have a single CPU - Tracktion is designed for use on modern multi-core machines, so playback on older single-core machines may not be glitch-free..." = "Bilgisayarınızda yalnızca tek bir CPU var gibi görünüyor - Tracktion modern çok çekirdekli makinelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu nedenle eski tek çekirdekli makinelerde oynatım sorunlu olabilir ..."
"Initialising" = "Başlatılıyor"
"Built" = "Kurulmuş"
"Load Colour Scheme" = "Renk Şemasını Yükle"
"Save Colour Scheme" = "Renk Şemasını Kaydet"
"Preset Schemes" = "Önceden Ayarlanmış Şemalar"
"Undo" = "Geri alma"
"Colour filter" = "Renk filtresi"
"Select a colour scheme file to load" = "Yüklenecek renk şeması dosyasını seçin"
"Colour Scheme" = "Renk şeması"
"There was an error trying to load this file" = "Bu dosyayı yüklemeye çalışırken bir hata oluştu"
"Select a colour scheme file to save" = "Kaydetmek için bir renk şeması dosyası seçin"
"There was an error trying to write to this file" = "Bu dosyaya yazmaya çalışırken bir hata oluştu"
"Restore preset colour scheme" = "Önceden ayarlanmış renk düzenini geri yükle"
"Are you sure you want to apply this colour scheme?" = "Bu renk şemasını uygulamak istediğinize emin misiniz?"
"Apply scheme" = "Şemayı uygula"
"Colour Editor" = "Renkli Editör"
"Tracktion" = "Tracktion"
"Can\'t find the help documentation!" = "Yardım belgelerini bulamıyorum!"
"Tracktion Unlocking" = "Tracktion Kilidi kaldır"
"Tracktion is now unlocked for this computer!" = "Artık bu bilgisayarın kilidi açıldı!"
"Thanks very much!" = "Çok teşekkürler!"
"Sorry - this unlock code isn\'t valid for this computer." = "Üzgünüz - bu kilit açma kodu bu bilgisayar için geçerli değil."
"Have you checked that the machine number for this machine was also listed on the downloads page when you logged-in and downloaded the key file?" = "Bu makineye ait makine numarasının, oturum açıp ana dosyayı indirirken indirme sayfasında da listelendiğini kontrol ettiniz mi?"
"Invalid or corrupted key-file" = "Geçersiz veya bozuk anahtar dosya"
"Unregistered" = "Kayıt dışı"
"Registered to: XZZX" = "Kayıtlı: XZZX"
"Demo Version" = "Demo Sürümü"
"Sorry - this feature is only available when Tracktion has been registered" = "Üzgünüm - bu özellik yalnızca Tracktion kaydedildiğinde kullanılabilir"
"Buy a License" = "Bir Lisans Satın Alın"
"Authorization via tracktion.com" = "Tracktion.com üzerinden yetkilendirme"
"If you\'ve purchased a Tracktion license from www.tracktion.com, just enter your username (or email address) and password below to unlock this copy" = "www.tracktion.com adresinden bir Tracktion lisansı satın aldıysanız, bu kopyanın kilidini açmak için kullanıcı adınızı (veya e-posta adresinizi) ve şifreyi aşağıya girmeniz yeterlidir"
"Email" = "E-posta"
"Password" = "Parola"
"Register" = "Kayıt olmak"
"Information" = "Bilgi"
"Internet Registration" = "İnternet Kaydı"
"Couldn\'t connect to the internet" = "İnternete bağlanamadı"
"No internet sites seem to be accessible.. Before trying again, please check that your network is working correctly, and make sure that any firewall/security software installed on your machine isn\'t blocking Tracktion\'s ability to connect to the web." = "Hiçbir internet sitesine erişilemiyor gibi görünüyor. Yeniden denemeden önce, lütfen ağınızın düzgün çalıştığını kontrol edin ve makinenize yüklenen herhangi bir güvenlik duvarı/güvenlik yazılımının Tracktion'ın bağlanabilmesini engellemediğinden emin olun."
"Couldn\'t connect to the tracktion.com webserver" = "Tracktion.com web sunucusuna bağlanamadı"
"Your internet connection seems to be OK, but www.tracktion.com didn\'t respond... This is most likely a temporary problem, so try again in a few minutes, but if it persists, please let us know!" = "İnternet bağlantınız iyi görünüyor, ancak www.tracktion.com yanıt vermedi... Bu muhtemelen geçici bir sorundur, bu yüzden birkaç dakika sonra tekrar deneyin, ancak devam ederse lütfen bize bildirin!"
"Main background" = "Ana arka plan"
"Tab area background" = "Sekme alanı arka planı"
"Default text" = "Varsayılan metin"
"Default selected text" = "Varsayılan seçilen metin"
"Default inactive text" = "Varsayılan etkin olmayan metin"
"Menu background" = "Menü arka planı"
"Menu selection" = "Menü seçimi"
"Menu text" = "Menü metni"
"Popup help background" = "Pop-up yardım arka planı"
"Popup help outline" = "Pop-up yardım anahattı"
"Popup help text" = "Pop-up yardım metni"
"Property panel background" = "Özellik paneli arka planı"
"Property panel text" = "Mülkiyet paneli metni"
"Property panel outline" = "Mülkiyet paneli anahattı"
"Rollover help text" = "Rollover yardım metni"
"Text highlight" = "Metin vurgusu"
"Scrollbar" = "Kaydırma çubuğu"
"Project list background" = "Proje listesi arka planı"
"Project list text" = "Proje listesi metni"
"Project list logo" = "Proje listesi logosu"
"Project list outline" = "Proje listesi anahattı"
"Media list background" = "Medya listesi arka planı"
"Media list edit text" = "Medya listesi metni düzenle"
"Media list wave text" = "Medya listesi dalga metni"
"Media list MIDI text" = "Medya listesi MIDI metni"
"Media list video text" = "Medya listesi video metni"
"Media list highlight" = "Medya listesi vurgusu"
"Media list outline" = "Medya listesi anahattı"
"Media list logo" = "Medya listesi logosu"
"Media list header background" = "Medya listesi başlığı arka planı"
"Media list header text" = "Medya listesi başlık metni"
"Search panel background" = "Arama paneli arka planı"
"Search panel text" = "Arama paneli metni"
"Search panel outline" = "Arama paneli taslağı"
"Audio device list text" = "Ses cihazı listesi metni"
"Labelled property text" = "Etiketli özellik metni"
"Labelled property background" = "Etiketli özellik arka planı"
"Value entry box background" = "Değer giriş kutusu arka planı"
"Value entry box text" = "Değer giriş kutusu metni"
"Strip window background" = "Şerit pencere arka planı"
"Cursor" = "İmleç"
"In/Out marker" = "Giriş / Çıkış işareti"
"Splitter component over" = "Splitter bileşeni bitti"
"Bar line" = "Çubuk çizgisi"
"Pitch change" = "Adım değiştirme"
"Selected pitch change" = "Seçilen adım değişimi"
"Time signature" = "Zaman imzası"
"Selected time signature" = "Seçilen zaman imzası"
"Time bar tick" = "Zaman çubuğu kene"
"Time bar text" = "Zaman çubuğu metni"
"Time bar marker text" = "Zaman çubuğu işaretleyici metni"
"Timecode display background" = "Zaman kodu görüntüleme arka planı"
"Timecode display selected background" = "Zaman kodu gösterimi seçilen arka plan"
"Timecode display text" = "Zaman kodu görüntüleme metni"
"Timecode display typed text" = "Zaman kodu görüntüleme metni yazılmış"
"Waveform" = "Dalga"
"Background waveform" = "Arka plan dalga formu"
"Muted waveform" = "Sessiz dalga formu"
"Loop divider" = "Döngü bölücü"
"Wave marker" = "Dalga işareti"
"Beat marker" = "Beat İşaretleyici"
"Auto beat marker" = "Otomatik işaretleyici"
"Clip title text" = "Klip başlık metni"
"Wave clip left/right channel buttons" = "Dalga klibi sol / sağ kanal düğmeleri"
"Audio strip" = "Ses şeridi"
"Muted audio strip" = "Sessiz ses şeridi"
"MIDI strip" = "MIDI şeridi"
"Muted MIDI strip" = "Sessiz MIDI şeridi"
"Marker strip" = "İşaret şeridi"
"Collection clip strip" = "Koleksiyon klip şeridi"
"MIDI note outline" = "MIDI notası anahattı"
"Selected MIDI note" = "Seçili MIDI notası"
"Muted MIDI note" = "Sessiz MIDI notası"
"MIDI notes zoomed out" = "MIDI notaları uzaklaştırıldı"
"MIDI controllers zoomed out" = "MIDI denetleyicileri uzaklaştırıldı"
"Background MIDI notes zoomed out" = "Arkaplan MIDI notaları uzaklaştırıldı"
"Background MIDI controllers zoomed out" = "Arkaplan MIDI denetleyicileri uzaklaştırıldı"
"Muted MIDI notes zoomed out" = "Sessiz MIDI notaları uzaklaştırıldı"
"Muted MIDI controllers zoomed out" = "Sessiz MIDI denetleyicileri uzaklaştırıldı"
"MIDI editor toolbar background" = "MIDI editörü araç çubuğu arka planı"
"MIDI editor keyboard white key" = "MIDI editör klavyesi beyaz tuş"
"MIDI editor keyboard black key" = "MIDI editörü klavye siyah tuşu"
"MIDI editor keyboard mouse over key" = "MIDI editör klavye fare tuşu üzerinde"
"MIDI editor keyboard up down arrow" = "MIDI editörü klavye yukarı ok"
"MIDI horizontal black note band" = "MIDI yatay siyah nota bandı"
"MIDI editor note name text" = "MIDI editörü nota adı metni"
"MIDI editor SysEx" = "MIDI editörü SysEx"
"MIDI step entry button" = "MIDI adım giriş düğmesi"
"Recording strip" = "Kayıt şeridi"
"CPU meter background" = "İşlemci (CPU) metre arka planı"
"CPU meter bar" = "İşlemci (CPU) metre çubuğu"
"CPU meter text" = "İşlemci (CPU) sayaç metni"
"Mute button" = "Sessiz tuşu"
"Mute button text inactive" = "Sessiz düğme metni etkin değil"
"Mute button text active" = "Sesi kapat düğmesi metni etkin"
"Mute button text rollover" = "Sesi kapat düğmesi metni devre dışı"
"Solo button" = "Solo düğme"
"Solo button text inactive" = "Solo düğme metni etkin değil"
"Solo button text active" = "Solo düğme metni etkin"
"Solo button text rollover" = "Yalnız düğme metni geçişi"
"Mute solo dividing line" = "Sessiz solo bölme çizgisi"
"Dialogue background" = "Diyalog arka planı"
"Filter background" = "Filtre arka planı"
"Filter name text" = "Filtre adı metni"
"Text filter background" = "Metin filtresi arka planı"
"Text filter name text" = "Metin filtresi adı metni"
"Built in filter background" = "Filtre arka planda yerleşik"
"Built in filter text" = "Yerleşik filtre metni"
"Freeze filter background" = "Filtre arka planını dondur"
"Aux filter colour" = "Yardımcı filtre rengi"
"Aux filter text" = "Yardımcı filtre metni"
"Rack filter colour" = "Raf filtresi rengi"
"Rack filter text" = "Raf filtresi metni"
"Rack editor audio connector" = "Raf editörü ses konektörü"
"Rack editor MIDI connector" = "Raf editörü MIDI konektörü"
"Synth filter background" = "Synth filtre arka planı"
"Synth filter text" = "Synth filtre metni"
"VST filter background" = "VST filtresi arka planı"
"VST filter text" = "VST filtre metni"
"VST window title bar" = "VST penceresi başlık çubuğu"
"VST window title bar text" = "VST penceresi başlık çubuğu metni"
"VST window button" = "VST pencere düğmesi"
"VST window button text" = "VST penceresi düğmesi metni"
"Volume pan filter line" = "Ses kaydırma filtre çizgisi"
"Volume pan filter line over" = "Ses kaydırma filtre çizgisi sonu"
"Level meter filter background" = "Seviye ölçer filtresi arka planı"
"Floating volume text" = "Kayan hacimli metin"
"Floating volume lines" = "Yüzen hacim çizgileri"
"Floating volume background" = "Yüzen cilt arka planı"
"Selected filter outline" = "Seçilen filtre anahattı"
"Filter tree text" = "Ağaç metnini filtrele"
"Filter tree selection" = "Filtre ağacı seçimi"
"Filter tree background" = "Ağaç arka planını filtrele"
"Selected strip outline" = "Seçilen şerit anahattı"
"Track name" = "Parça adı"
"Folder track name" = "Klasör izi adı"
"Track name highlighted" = "Vurgulanan parça adı"
"Selected track background" = "Seçilen parça arka planı"
"Per track input device background" = "Her parça giriş cihazı arka planı"
"Per track input device inactive background" = "Her parça giriş cihazı etkin değil arka plan"
"Per track input device border" = "Her parça için giriş cihazı sınırı"
"Per track input device rec button" = "Her parça için giriş cihazı kayıt butonu"
"Per track input device text" = "Parça girişi cihaz metni başına"
"Per track input device meter background" = "Giriş girişi cihaz metre arka plan başına"
"Zoom button text" = "Yakınlaştır düğmesinin metni"
"Zoom button background" = "Zoom düğmesinin arka planı"
"Dark zoom button text" = "Koyu yakınlaştırma düğmesi metni"
"Dark zoom button darkground" = "Koyu yakınlaştırma düğmesi karanlık alanı"
"Fixed track seperator" = "Sabit parça ayırıcı"
"Track box background" = "Parça kutusu arkaplanı"
"Track box selection" = "Parça kutusu seçici"
"Left panel background" = "Sol panel arka planı"
"Browser text" = "Tarayıcı metni"
"Browser light text" = "Tarayıcı açık metin"
"Browser selection" = "Tarayıcı seçimi"
"Browser button text" = "Tarayıcı düğmesi metni"
"Browser button background" = "Tarayıcı düğmesinin arka planı"
"Loop button background" = "Döngü düğmesinin arka planı"
"Loop button text" = "Döngü düğmesi metni"
"Loop button active" = "Döngü düğmesi etkin"
"Loop button active text" = "Döngü butonu aktif metni"
"Strip drag button" = "Şerit sürükle düğmesi"
"Strip drag button over" = "Şeridi sürükle düğmesini"
"Automation button background" = "Otomasyon düğmesinin arka planı"
"Automation button a" = "Otomasyon düğmesi a"
"Automation menu active parameter" = "Otomasyon menüsü aktif parametresi"
"Automation line" = "Otomasyon hattı"
"Automation line selected" = "Otomasyon hattı seçildi"
"Automation point outline" = "Otomasyon noktası taslağı"
"Automation line curve handle" = "Otomasyon hattı eğri kolu"
"Equaliser graph" = "Ekolayzır grafiği"
"Marquis selection" = "Marquis seçimi"
"Slider bar" = "Kaydırıcı çubuğu"
"Button gradient top 1" = "Düğme gradyanı üst 1"
"Button gradient top 2" = "Düğme gradyanı üst 2"
"Button gradient bottom 1" = "Düğme gradyanı alt 1"
"Button gradient bottom 2" = "Düğme gradyanı alt 2"
"Delete button" = "Sil düğmesi"
"Delete button text" = "Düğme metnini sil"
"Action button" = "Eylem düğmesi"
"Action button text" = "Eylem düğmesi metni"
"Yellow button" = "Sarı düğme"
"Yellow button text" = "Sarı düğme metni"
"Blue button" = "Mavi düğme"
"Blue button text" = "Mavi düğme metni"
"Light blue button" = "Açık mavi düğme"
"Light blue button text" = "Açık mavi düğme metni"
"Default toggle button" = "Varsayılan geçiş düğmesi"
"Default toggle button selected text" = "Varsayılan geçiş düğmesi seçili metin"
"Default toggle button deselected text" = "Varsayılan geçiş düğmesi seçili olmayan metin"
"Default toggle button background" = "Varsayılan geçiş düğmesi arka planı"
"Transport button background" = "Taşıma düğmesinin arka planı"
"Play button foreground" = "Oynat düğmesi ön planı"
"Active play button background" = "Aktif oynat düğmesinin arka planı"
"Active play button foreground" = "Aktif oynat düğmesi ön planı"
"Record button foreground" = "Kayıt butonu ön planı"
"Active record button background" = "Aktif kayıt düğmesinin arka planı"
"Active record button foreground" = "Aktif kayıt düğmesi ön planı"
"Auto read foreground" = "Otomatik ön okuma"
"Active auto read background" = "Aktif otomatik okuma arka planı"
"Active auto read foreground" = "Aktif otomatik ön okuma"
"Auto write foreground" = "Otomatik ön plan yazma"
"Active auto write background" = "Aktif otomatik yazma arka planı"
"Active auto write foreground" = "Aktif otomatik yazma ön planı"
"FF Rew transport button foreground" = "FF Rew aktarma düğmesi ön plan"
"Transport options background" = "Taşıma seçenekleri arka plan"
"Big level meter background" = "Büyük seviye ölçer arka planı"
"Installing" = "Yükleme"
"Agree" = "Anlaşmak"
"Create a shortcut on the desktop" = "Masaüstünde kısa yol oluştur"
"Add Tracktion to the Start menu" = "Başlat menüsüne Parça Ekle"
"Checking for updates" = "Güncellemeleri kontrol etme"
"Couldn\'t Reach Tracktion.com" = "Tracktion.com'a ulaşılamadı"
"There was an problem contacting the Tracktion website, please check your Internet connection and try again" = "Tracktion web sitesiyle iletişim kurulurken bir sorun oluştu, lütfen İnternet bağlantınızı kontrol edip tekrar deneyin"
"New Version Available!" = "Yeni sürüm mevcut!"
"There is a new version of Tracktion available for download v" = "İndirmek için kullanılabilecek yeni bir Tracktion sürümü v var"
"Later" = "Sonra"
"Download" = "İndir"
"Don\'t ask me about this version again" = "Bana bu sürüm hakkında bir daha soru sorma"
"No Updates Available" = "Güncelleme Yok"
"You are running the latest version" = "En son sürümü kullanıyorsunuz"
"Load User Settings" = "Kullanıcı Ayarlarını Yükle"
"Couldn\'t load this file" = "Bu dosya yüklenemedi"
"Save User Settings" = "Kullanıcı Ayarlarını Kaydet"
"Couldn\'t write to this file" = "Bu dosyaya yazılamadı"
"Error writing to user-settings file" = "Kullanıcı ayarları dosyasına yazma hatası"
"Add to Library" = "Kütüphaneye ekle"
"You must enter a file name" = "Bir dosya adı girmelisiniz"
"Update loop" = "Güncelleme döngüsü"
"Do you want to update this loop or create a new one?" = "Bu döngüyü güncellemek veya yeni bir tane oluşturmak ister misiniz?"
"Update" = "Güncelleştirme"
"Create new" = "Yeni oluşturmak"
"Tags" = "Etiketler"
"Remember my choice" = "Seçimimi hatırla"
"Loop Library" = "Döngü Kütüphanesi"
"Some of the selected files are not in the loop library" = "Seçili dosyalardan bazıları döngü kütüphanesinde değil"
"Add path" = "Yol ekle"
"Scanning for loops" = "Döngüler için tarama"
"Preparing loop database for scan" = "Döngü veritabanını taramaya hazırlama"
"Searching for loops" = "Döngüler aranıyor"
"Adding files" = "Dosya ekleme"
"Scanning files" = "Dosyalar taranıyor"
"DeleteProp" = "PropSil"
"Solo Isolate" = "Tek İzolat"
"Move Up" = "Yukarı taşı"
"Move Down" = "Aşağı inmek"
"Insert a New Clip" = "Yeni Bir Klip Ekle"
"Freeze Track" = "Parça'yı Dondur"
"Individually Freeze Track" = "Bireysel Olarak Dondurulmuş Parça"
"SelectClipsProp" = "PropKlibiSeç"
"Shrink" = "Küçült"
"Grow" = "Büyümek"
"Render Track" = "Parça İşleyici"
"Mute/Unmute All Filters" = "Tüm Filtreleri Sessize Al/Aç"
"Insert into Tracks" = "Parçalara Ekleme"
"Delete Marked Region" = "İşaretli Bölgeyi Sil"
"Create Folder Containing" = "İçeren Klasör Oluştur"
"Freezes/unfreezes all the selected tracks (freezing some tracks improves performance when there are lots of tracks in use)" = "Seçilen tüm parçaları dondurur / çözer (bazı parçaları dondurmak, kullanımda çok sayıda parça olduğunda performansı arttırır)"
"Inserts a new clip into this track" = "Bu parçaya yeni bir klip ekler"
"Unfolder" = "Unfolder"
"Render Tracks" = "Parça İzlemesi"
"Track Wave Input" = "Track Wave Girişi"
"Unfreeze Track" = "Parça Çöz"
"Unfreeze Individual Track" = "Bireysel İzi Çöz"
"Freeze Individual Track" = "Bireysel Parçayı Dondur"
"This track contains MIDI clips which may be inaudible as it doesn\'t output to a MIDI device or a plugin synthesiser." = "Bu parça, bir MIDI cihazına ya da bir eklenti sentezleyicisine çıkmadığı için duyulamayacak olan MIDI kliplerini içeriyor."
"To change a track\'s destination, select the track and use its destination list." = "Bir parçanın hedefini değiştirmek için parçayı seçin ve hedef listesini kullanın."
"This track contains wave clips which may be inaudible as it doesn\'t output to an audio device." = "Bu parça, bir ses cihazına çıkmadığı için duyulamayacak olan dalgalı klipler içeriyor."
"Couldn\'t create preset" = "Ön ayar oluşturulamadı"
"The track information could not be properly saved." = "Parça bilgisi düzgün şekilde kaydedilemedi."
"Tracks which output to another track can\'t themselves be frozen; instead, you should freeze the track they input into." = "Başka bir parçaya çıkan parçalar kendiliğinden dondurulamıyor; bunun yerine girdikleri parçayı dondurmalısınız."
"Creating track freeze for \"XDVX\" = "\"XDVX\" için parça dondurma oluşturma"
"Insert new MIDI clip" = "Yeni MIDI klibi ekle"
"Insert new audio clip" = "Yeni ses klibi ekle"
"Select All Clips in Track" = "Parçadaki Tüm Klipleri Seç"
"Can\'t add any more clips to a single track!" = "Tek bir parçaya daha fazla klip ekleyemezsin!"
"New MIDI clip" = "Yeni MIDI klibi"
"New marker clip" = "Yeni İşaretleyici klibi"
"New audio clip" = "Yeni ses klibi"
"New word clip" = "Yeni kelime klibi"
"Marker" = "İşaretleyici"
"Destination Output for This Track" = "Bu Parçanın Hedef Çıkışı"
"Multiple outputs" = "Birden fazla çıktı"
"No outputs" = "Çıktı yok"
"This operation can only be performed on tracks that are not muted or soloed" = "Bu işlem yalnızca sessiz olmayan veya solo olmayan pistlerde yapılabilir"
"This operation can only be performed with tracks which all send their output to the same output device or track" = "Bu işlem yalnızca çıktılarını aynı çıktı aygıtına veya parçaya gönderen parçalarla yapılabilir"
"Render" = "Render"
"There aren\'t any clips in these tracks to render, render anyway?" = "Bu parçalarda işlemek, herhangi bir şekilde işlemek için klip yok mu?"
"There aren\'t any clips in these tracks to render" = "Bu parçalarda oluşturulacak klip yok"
"The material in the selected tracks is too short to render" = "Seçilen izlerdeki malzeme oluşturmak için çok kısa"
"Not a known file format" = "Bilinen bir dosya biçimi değil"
"Rendering" = "Rendering"
"Rendered tracks" = "Render izler"
"Rendered track" = "İşlenen parça"
"Replace Rendered Tracks" = "Oluşturulan İzleri Değiştir"
"Add Rendered Tracks" = "İşlenmiş Parça Ekle"
"File" = "Dosya"
"Sample Rate" = "Aynı oran"
"Sample Size" = "Örnek boyut"
"Format" = "Biçim"
"Bypass Filters" = "Bypass Filtreleri"
"Only Render Marked Region" = "Sadece İşlenmiş İşaretli Bölge"
"Track Render" = "Parça İşle"
"Select file to render" = "Oluşturulacak dosyayı seçin"
"Insert New Tracks" = "Yeni Parça Ekle"
"Mute all the selected tracks" = "Seçilen parçaların sesini kapat"
"Solo all the selected tracks" = "Yalnız seçilen tüm parçaları"
"Solo-isolate all the selected tracks" = "Seçilen tüm parçaları tek başına ayır"
"Mutes or un-mutes all the filters in this track" = "Bu parçadaki tüm filtreleri sustur veya sessizleştir"
"Shrinks the height of the selected tracks" = "Seçilen parçaların yüksekliğini daraltır"
"Expands the height of the selected tracks" = "Seçilen parçaların yüksekliğini genişlet"
"Freezes the selected track" = "Seçilen parçayı dondurur"
"Select all clips in the track" = "Parçadaki tüm klipleri seç"
"Inserts a gap or the clipboard contents into the selected tracks" = "Seçilen parçalara boşluk ya da pano içeriği ekler"
"Options for deleting the marked region of the selected tracks" = "Seçilen parçaların işaretli bölgesini silmek için seçenekler"
"Create a folder track containing selected tracks" = "Seçilen parçaları içeren bir klasör parçası oluştur"
"Changes the colour of this track" = "Bu parçanın rengini değiştirir"
"Name of the track" = "Parçanın adı"
"Moves the track up" = "Parçayı kaldır"
"Moves the track down" = "Parçayı aşağı indir"
"Inserts a new track before this one" = "Bundan önce yeni bir parça ekler"
"Freeze/unfreeze this track (freezing a group of tracks will improve playback performance)" = "Bu parçanın dondurulması / çözülmesi (bir grup parçanın dondurulması oynatma performansını iyileştirir)"
"Renders the selected track, and optionally replaces it with the rendered version" = "Seçilen parçayı işler ve isteğe bağlı olarak renderlenen versiyonla değiştirir"
"Delete all the selected tracks" = "Seçilen tüm parçaları sil"
"Rename all the selected tracks" = "Seçilen tüm parçaları yeniden adlandır"
"Renders all the audio clips in the selected tracks, and optionally replaces them with the rendered version" = "Seçilen parçalardaki tüm ses kliplerini işler ve isteğe bağlı olarak bunları oluşturulan sürümle değiştirir"
"Delete this track" = "Bu parçayı sil"
"Unfreeze Tracks" = "Dondurulmuş parçaları çöz"
"Freeze Tracks" = "Parçaları Dondur"
"Unfreeze Individual Tracks" = "Bireysel Parçaların Çözülmesi"
"Freeze Individual Tracks" = "Bireysel Parçaları Dondur"
"Render into the project directory" = "Proje dizinine işle"
"Render to a specific file" = "Belirli bir dosyayı oluştur"
"Insert space in the marked region" = "İşaretli bölgeye boşluk koyun"
"Insert clipboard contents at cursor position" = "Pano içeriğini imleç konumuna ekle"
"Clear marked region of selected tracks" = "Seçili parçaların işaretli bölgesini temizle"
"Clear marked region of all tracks" = "Tüm parçaların işaretli bölgesini temizle"
"Delete marked region of selected tracks and close the gaps" = "Seçili parçaların işaretli bölgesini sil ve boşlukları kapat"
"Delete marked region of all tracks and close the gaps" = "Tüm parçaların işaretli bölgesini sil ve boşlukları kapat"
"Tracks" = "Parçalar"
"Expand" = "Yay"
"Folder" = "Klasör"
"Expands or contracts this track" = "Bu parçayı genişletir veya daraltır"
"Combined" = "Birleştirilmiş"
"Separate" = "Ayrı"
"Hidden" = "Gizli"
"New Bars & Beats Marker" = "Yeni Barlar & Beat İşaretleyici"
"New Absolute TC Marker" = "Yeni Mutlak TC İşaretleyici"
"Marker Track" = "Parçayı İşaretle"
"New Tempo Change" = "Yeni Tempo Değişimi"
"New Pitch Change" = "Yeni Adım Değiştirme"
"New Time Signature Change" = "Yeni Zamanlı İmza Değişimi"
"Global Track" = "Global Parça"
"Insert 123 new tracks" = "123 yeni parça ekle"
"Insert 1 new track" = "1 yeni parça ekle"
"Insert 1 new folder track" = "1 yeni klasör parçası ekle"
"Delete Track" = "Parçayı Sil"
"Nothing to paste" = "Yapıştırılacak bir şey yok"
"Curve" = "Eğri"
"Delete Points from Curve" = "Noktaları Eğriden Sil"
"Displace Curve" = "Yerinden Eğri"
"Scale Curve" = "Ölçek Eğrisi"
"Only Displace/Scale the Marked Region" = "Sadece Yerinden Edil / İşaretlenmiş Bölgeyi Ölçeklendir"
"Simplify" = "Basitleştirme"
"Copy Marked Region to Clipboard" = "İşaretli Bölge'yi Panoya Kopyala"
"Paste from Clipboard" = "Panodan Yapıştır"
"Automation Curve" = "Otomasyon Eğrisi"
"Automation curves" = "Otomasyon eğrileri"
"Automation Curves" = "Otomasyon Eğrileri"
"Adds/subtracts from the values of points in the curve" = "Eğrideki noktaların değerlerini toplar / çıkarır"
"Scales the values of points in the curve by using a multiplication factor" = "Bir çarpım faktörü kullanarak eğrideki noktaların değerlerini ölçeklendirir"
"Removes unneccessary points from the curve" = "Gereksiz noktaları eğriden kaldırır"
"Deletes all the points from the curve, or just a subset" = "Tüm noktaları eğriden veya sadece bir alt kümeden siler"
"Copy the marked section of the curve to the clipboard" = "Eğrinin işaretli bölümünü panoya kopyala"
"Paste any curves on the clipboard in at the cursor position" = "Panodaki herhangi bir eğriyi imleç konumuna yapıştırın"
"Paste curves at cursor position" = "İmleç konumuna eğrileri yapıştır"
"Paste curves to fit between in/out markers" = "Giriş / çıkış işaretleri arasına sığacak eğrileri yapıştırın"
"The marked region of this curve was too short to copy to the clipboard" = "Bu eğrinin işaretlenen bölgesi panoya kopyalamak için çok kısa"
"The marked region was too short to paste into" = "İşaretli bölge yapıştıramayacak kadar kısaydı"
"Automation Parameter" = "Otomasyon Parametresi"
"Delete all points from the curve" = "Eğrideki tüm noktaları sil"
"Delete points within the marked region" = "İşaretli bölgedeki noktaları sil"
"Delete points in the marked region and close the gap" = "İşaretli bölgedeki noktaları sil ve boşluğu kapat"
"Couldn\'t find any points inside the marked region" = "İşaretli bölge içerisinde herhangi bir nokta bulunamadı"
"This region of the curve doesn\'t contain any points to move" = "Eğrinin bu bölgesi, taşınacak herhangi bir nokta içermiyor"
"Light" = "Light"
"Medium" = "Orta"
"Strong" = "Kuvvetli"
"Simplify only in marked region" = "Yalnızca işaretli bölgede sadeleştirin"
"Simplify the entire curve" = "Tüm eğriyi basitleştir"
"Point" = "Puan"
"Removed" = "Kaldırılmış"
"Glide" = "Glide"
"Simplify newly-recorded automation" = "Yeni kaydedilen otomasyonu basitleştir"
"Automation Options" = "Otomasyon Seçenekleri"
"The time over which recorded automation events will be cross-faded into existing curves" = "Kaydedilen otomasyon olaylarının hangi sürelerde mevcut eğrilere geçeceği"
"Whether a piece of automation should be simplified when it has been recorded" = "Bir otomasyon parçasının kaydedildiğinde basitleştirilmesi gerekip gerekmediği"
"Punch out" = "Zımba çıkart"
"Punch out (to end)" = "Zımba çıkart (sonuna kadar)"
"Automation options" = "Otomasyon seçenekleri"
"Hide all automation curves" = "Tüm otomasyon eğrilerini gizle"
"Show default automation curve on each track" = "Her parçada varsayılan otomasyon eğrisini göster"
"Create MIDI controller mappings" = "MIDI denetleyicisi eşlemeleri oluştur"
"Please insert an audio CD" = "Lütfen bir ses CD'si yerleştirin"
"(not an audio track)" = "(bir ses parçası değil)"
"Click and drag anywhere here to preview the tracks" = "İzlerin önizlemesi için buraya tıklayıp sürükleyin"
"Importing CD tracks" = "CD parçalarını içe aktarma"
"CD Track" = "CD Parça"
"Recorded from CD" = "CD'den kaydedildi"
"Disk ID" = "Disk Kimliği"
"Start Recording" = "Kayda başla"
"Select All" = "Hepsini seç"
"Select None" = "Hiçbir şey seçilmedi"
"Import Audio CD Tracks" = "Ses CD Parçalarını İçe Aktar"
"CD drive" = "CD sürücüsü"
"CD Import" = "CD İçe Aktar"
"No audio was selected for recording" = "Kayıt için ses seçilmedi"
"Time to record" = "Kayıt zamanı"
"Vol" = "Cilt"
"Total time to record" = "Kayıt için toplam süre"
"No audio tracks on this disc" = "Bu diskte ses parçası yok"
"Clip" = "Klip"
"Clips Selected" = "Seçilen Klipler"
"Split Clips" = "Bölünmüş Klipler"
"Neighbours" = "Yakındakiler"
"Auto-Tempo" = "Otomatik Tempo"
"Selects other sets of clips related to this one" = "Bununla ilgili diğer klip kümelerini seçer"
"Set the edit\'s tempo based on this clip\'s length" = "Bu klibin uzunluğuna göre düzenlemenin temposunu ayarla"
"Splits the selected clips into two" = "Seçilen klipleri ikiye böler"
"Copies the selected clips between the in and out markers to the clipboard" = "Seçili klipleri giriş ve çıkış işaretleri arasındaki panoya kopyalar"
"Options for moving the clip relative to its neighbours" = "Klibi komşularına göre taşıma seçenekleri"
"Delete all the selected clips" = "Seçilen tüm klipleri sil"
"Can\'t Import Edit" = "Düzenlemeyi İçe Aktaramıyorum"
"You can\'t add an Edit which contains this edit as a clip to itself" = "Bu düzenlemeyi kendisine klip olarak içeren bir Düzenleme ekleyemezsiniz"
"Delete Clip" = "Klibi Sil"
"Select Clips" = "Klip Seç"
"Copy Marked Section" = "İşaretli Bölümü Kopyala"
"Move Clip" = "Klibi Taşı"
"Search for file" = "Dosyayı ara"
"Do you want to search through a directory for a file called \"XFNX\", or browse for a new file to use?" = "\XFNX\" adlı bir dosyayı aramak veya yeni bir dosya aramak ister misiniz? "
"Search Directory" = "Arama Dizini"
"Browse" = "Araştır"
"Select the new file that this clip should refer to" = "Bu klibin yönlendirmesi gereken yeni dosyayı seçin"
"Directory to search" = "Arama dizini"
"Search for lost material" = "Kayıp malzeme ara"
"No matching files were found in XFNX" = "XFNX'te eşleşen dosya bulunamadı"
"Found file" = "Dosya bulundu"
"Do you want to use the file \"XFNX\" as the source for this clip?" = "\"XFNX\"dosyasını bu klibin kaynağı olarak kullanmak istiyor musunuz?"
"Split clips at cursor position" = "İmleç konumundaki klipleri böl"
"Split clips at mark-in point" = "İşaretleme noktasında klipleri böl"
"Split clips at mark-out point" = "İşaretleme noktasındaki klipleri ayır"
"Couldn\'t split clips - no clips were selected" = "Klipler bölünemedi - seçili klip yok"
"None of the selected clips overlapped this position" = "Seçilen kliplerin hiçbiri bu konumun üstüne gelmedi"
"None of the selected clips lay between the in/out marks" = "Seçilen kliplerin hiçbiri giriş / çıkış işaretleri arasına girmedi"
"None of the selected clips overlapped the marked region. Nothing was copied to the clipboard." = "Seçilen kliplerin hiçbiri işaretli bölgeye çakışmadı. Panoya hiçbir şey kopyalanmadı."
"Move the selected clips earlier to the meet the end of the previous clip" = "Seçilen klipleri daha önceki klipin sonuna kadar kaydır"
"Move selected clips later to meet the start of the next clip" = "Bir sonraki klibin başlangıcına ulaşmak için seçili klipleri daha sonra taşı"
"Move the start of the selected clips to the cursor position" = "Seçilen kliplerin başlangıcını imleç konumuna getir"
"Move the end of the selected clips to the cursor position" = "Seçilen kliplerin sonunu imleç konumuna getir"
"Assume clip length" = "Klip uzunluğunu al"
"Assume region length" = "Bölge uzunluğunu varsay"
"1 bar" = "1 bar"
"Bars" = "Barlar"
"Auto-tempo can only work if there are no tempo-changes occurring within the length of the clip" = "Otomatik-tempo yalnızca klipin uzunluğunda geçici bir değişiklik olmadığında işe yarayabilir"
"Set the edit\'s tempo based on the marked region" = "Düzenlenenin temposunu işaretli bölgeye göre ayarla"
"This tempo would be beyond the allowable limits!" = "Bu tempo izin verilen sınırların ötesinde olurdu!"
"Remove the clip from the edit" = "Klibi düzenlemeden kaldır"
"Remove the clip, and delete its source audio file" = "Klibi kaldır ve kaynak ses dosyasını sil"
"Delete clip" = "Klibi sil"
"Clear marked region of selected clips" = "Seçili kliplerin işaretli bölgesini temizle"
"Delete marked region of selected clips, and move up any selected clips" = "Seçili kliplerin işaretli bölgesini sil ve seçili kliplerin herhangi birini yukarı taşı"
"Delete marked region of selected clips, and move up all subsequent clips in the same tracks" = "Seçili kliplerin işaretli bölgesini silin ve izleyen tüm klipleri aynı parçalara taşıyın"
"Delete any parts of clips which overlap the selected clips" = "Seçilen kliplerle örtüşen klip parçalarını sil"
"Delete parts of the selected clips which overlap other clips" = "Seçili kliplerin diğer kliplerle üst üste gelen kısımlarını sil"
"Delete source material" = "Kaynak malzemeyi sil"
"Are you sure you want to delete the source files as well?" = "Kaynak dosyalarını da silmek istediğinize emin misiniz?"
"Error while deleting" = "Silme hatası"
"Couldn\'t delete this file.\r\n\r\nIt may be read-only or in use by another application." = "Bu dosya silinemedi.\r\n\r\Bu salt okunur veya başka bir uygulama tarafından kullanılıyor olabilir."
"Loop" = "Döngü"
"Clipboard" = "Pano"
"The clipboard is full!" = "Pano dolu!"
"Unnamed Item" = "Adsız Öğe"
"Click Track" = "Takip Et"
"Redo" = "Yeniden"
"Timecode" = "Zaman kodu"
"Snapping" = "Kapan"
"Automation" = "Otomasyon"
"Movies" = "Filmler"
"Debug" = "Hata ayıklama"
"Edit" = "Düzenle"
"Loading edit" = "Düzenleme yükleniyor"
"Tracktion has found a temporary copy of this edit which was saved at a later time than the original edit file." = "Tracktion, bu düzenlemenin geçici bir kopyasını orijinal düzenleme dosyasından daha sonra kaydedilmiş buldu."
"This might have happened because an error occurred before the file could be saved properly." = "Bu, dosya düzgün kaydedilemeden önce bir hata oluştuğu için olmuş olabilir."
"You can either open the more recent temporary copy, or ignore this and open the edit as it was when it was last successfully saved." = "En son geçici kopyayı açabilir veya bunu yok sayabilir ve düzenlemeyi en son başarıyla kaydedildiği zaman açabilirsiniz."
"Open Temporary" = "Geçici Aç"
"Open Original" = "Orijinali Aç"
"WARNING!" = "UYARI!"
"Tracktion is about to overwrite an edit that was created by a previous version." = "Tracktion, önceki bir sürüm tarafından oluşturulan düzenlemenin üzerine yazmak üzere."
"After saving, this means that it can no longer be opened by older versions of Tracktion. Is this OK?" = "Kaydettikten sonra, bu daha eski Tracktion sürümleri tarafından açılamayacağı anlamına geliyor. Bu doğru mu?"
"Unable to save edit \"XEDTX\" to file: XFNX" = "\"XEDTX\" düzenlemesi dosyaya kaydedilemedi: XFNX"
"File or directory is read-only" = "Dosya veya dizin salt okunur"
"Save edit" = "Düzenlemeyi kaydet"
"Carry on anyway" = "Yine de devam et"
"Closing Edit" = "Kapatılıyor Düzenleme"
"Do you want to save your changes to \"XNMX\" before closing it?" = "Değişikliklerinizi kapatmadan önce \"XNMX\" konumuna kaydetmek istiyor musunuz?"
"Discard changes" = "Değişiklikleri gözardı et"
"Save As" = "Farklı kaydet"
"Save Edit" = "Düzenlemeyi Kaydet"
"The file XFNX already exists. Do you want to overwrite it?" = "XFNX dosyası zaten var. Üzerine yazmak istiyor musunuz?"
"Name of the edit" = "Düzenlemenin adı"
"Global" = "Küresel"
"No Midi input was selected to be the timecode source" = "Zaman kodu kaynağı olarak hiçbir Midi girişi seçilmedi"
"Can\'t insert tempo" = "Tempo ekleyemiyorum"
"There are already too many tempos in this edit!" = "Bu düzenlemede zaten çok fazla tempos var!"
"Tempo changes must be further than 1 beat apart" = "Tempo değişiklikleri 1 vuruştan daha fazla olmalı"
"Can\'t insert time signature" = "Zaman imzası ekleyemiyorum"
"There are already too many time signatures in this edit!" = "Bu düzenlemede zaten çok fazla zaman imzası var!"
"Time signature changes must be further than 1 beat apart" = "Zaman imzası değişiklikleri 1 atımdan daha fazla olmalıdır"
"Show bars/beats" = "Barları göster/at"
"Show seconds/millisecs" = "Saniye/milisaniye göster"
"Show seconds/frames" = "Saniye/kare göster"
"Ignore hours from incoming timecode" = "Gelen zaman kodundaki saatleri yoksay"
"Change timecode offset" = "Zaman kodu ofsetini değiştir"
"No MIDI inputs found" = "MIDI girişi bulunamadı"
"No MIDI outputs found" = "MIDI çıkışı bulunamadı"
"MIDI timecode input device" = "MIDI zaman kodu giriş aygıtı"
"Respond to MIDI machine control from device" = "MIDI makine kontrolüne cihazdan cevap ver"
"Send MIDI machine control to device" = "MIDI makine kontrolünü cihaza gönder"
"Insert tempo change at cursor" = "İmlecde tempo değişikliği ekle"
"Remap audio clips" = "Ses kliplerini eşleştir"
"Remap auto-tempo audio clips" = "Otomatik tempo ses kliplerini yeniden eşleştir"
"Remap MIDI clips" = "MIDI kliplerini yeniden eşleştir"
"Default remapping options" = "Varsayılan yeniden yapılandırma seçenekleri"
"Zoom to show the entire length of the edit on-screen" = "Ekrandaki düzenlemenin tüm uzunluğunu göstermek için yakınlaştırın"
"Zoom to show a few seconds around the cursor" = "İmleç etrafında birkaç saniye göstermek için zoom"
"Zoom to show the marked region" = "İşaretli bölgeyi göstermek için yakınlaştırın"
"Zoom to show the currently selected clips" = "Seçili klipleri göstermek için yakınlaştırın"
"Change MIDI timecode offset" = "MIDI zaman kodu ofsetini değiştir"
"Please set the new timecode offset below" = "Lütfen yeni zaman kodunu aşağıya kaydırın"
"This edit referenced some external clips that didn\'t exist, so couldn\'t be imported" = "Bu düzenleme var olmayan bazı harici kliplere referans verdi, bu nedenle içe aktarılamadı"
"Render as an uncompressed audio file" = "Sıkıştırılmamış bir ses dosyası olarak oluştur"
"Render as a compressed audio file" = "Sıkıştırılmış ses dosyası olarak oluştur"
"Render as a MIDI file" = "Bir MIDI dosyası olarak oluştur"
"Create an archive of this edit" = "Bu düzenlemenin bir arşivini oluştur"
"Snap to BWAV" = "BWAV'a Yapış"
"Add multiple files" = "Birden fazla dosya ekle"
"Do you want to add multiple files to one track or to separate tracks?" = "Bir parçaya birden fazla dosya mı eklemek veya parçaları ayırmak mı istiyorsunuz?"
"One track" = "Bir parça"
"Separate tracks" = "Ayrı parçalar"
"BWAV Clip" = "BWAV Klibi"
"Do you want clip placed at BWAV timestamp or cursor position?" = "Klibin BWAV zaman damgasına mı yoksa imleç konumuna mı yerleştirilmesini istersiniz?"
"BWAV timestamp" = "BWAV zaman damgası"
"Cursor position" = "İmleç konumu"
"You can add an Edit to itself" = "Kendine bir düzenleme ekleyebilirsin"
"Updating frozen tracks for output device \"XDVX\" = "Çıkış aygıtı için dondurulmuş izlerin güncellenmesi \"XDVX\"
"Select a movie file to use.." = "Kullanılacak bir film dosyası seçin..."
"Copy Movie" = "Filmi Kopyala"
"Copy video file into project folder?" = "Video dosyasını proje klasörüne kopyala?"
"Yes" = "Evet"
"No" = "Yok hayır"
"Imported from directory: XDRX" = "Dizinden içe aktarıldı: XDRX"
"Preview volume" = "Önizleme hacmi"
"Save this edit to disk" = "Bu düzenlemeyi diske kaydet"
"Standard cut/copy/paste operations" = "Standart kesme/kopyalama/yapıştırma işlemleri"
"Import a file as a new clip" = "Bir dosyayı yeni bir klip olarak içe aktar"
"Renders or exports the edit in various formats" = "Düzenlemeyi çeşitli biçimlerde oluşturur veya verir"
"Change the timecode type being used" = "Kullanılan zaman kodu türünü değiştirin"
"Change the click-track parameters" = "Tıklama izleme parametrelerini değiştirin"
"Options to do with snapping" = "Yapışma ile ilgili seçenekler"
"Track-related commands" = "İz ile ilgili komutlar"
"Miscellaneous options" = "Çeşitli Seçenekler"
"Movie options" = "Film seçenekleri"
"Save edit as" = "Düzenlemeyi farklı kaydet"
"Save edit as template" = "Düzenlemeyi şablon olarak kaydet"
"Revert to saved state" = "Kayıtlı durumuna dön"
"Open the directory containing \"XNMX\" = "\"XNMX\" içeren dizini açın
"Revert" = "Geri Dön"
"This will throw away all the changes you\'ve made since the last time you saved this edit.. are you sure?" = "Bu, bu düzenlemeyi en son kaydettiğinizden bu yana yaptığınız tüm değişiklikleri atar. Emin misiniz?"
"Include clips" = "Klipleri dahil et"
"New project template" = "Yeni proje şablonu"
"Create a new project template" = "Yeni bir proje şablonu oluştur"
"Create a new track" = "Yeni bir parça oluştur"
"1234 new tracks" = "1234 yeni parça"
"Create several new tracks" = "Birkaç yeni parça oluştur"
"Create a new folder track" = "Yeni bir klasör parçası oluştur"
"Fit all tracks on screen" = "Tüm parçaları ekrana sığdır"
"Set all tracks to default height" = "Tüm parçaları varsayılan yüksekliğe ayarla"
"Turn off click track" = "Tıklama parçasını kapat"
"Turn on click track" = "Tıklama parçasını aç"
"No count-in" = "Sayma yok"
"Use a 1 bar count-in" = "1 bar sayma kullan"
"Use a 2 bar count-in" = "2 bar sayma kullan"
"Use a 2-beat count-in" = "2 vuruşlu bir sayım kullanın"
"Pre-record count-in length" = "Kayıt öncesi sayım uzunluğu"
"Output device for click" = "Tıklama için çıktı aygıtı"
"Low volume" = "Kısık ses"
"Medium volume" = "Orta hacim"
"Full volume" = "Son ses"
"Only click during recording" = "Sadece kayıt sırasında tıkla"
"Use loud clicks to emphasise bars" = "Çubukları vurgulamak için yüksek tıklamalar kullanın"
"Change click settings" = "Tıklama ayarlarını değiştir"
"Show video window" = "Video penceresini göster"
"Set video file" = "Video dosyasını ayarla"
"Change video start time offset" = "Video başlangıç ​​zamanı ofsetini değiştir"
"Change video timecode offset" = "Video zaman kodu ofsetini değiştir"
"Please set the new time at which the video playback should begin" = "Lütfen video oynatmanın başlayacağı yeni saati ayarlayın"
"Scroll smoothly" = "Sorunsuz kaydır"
"Show waveforms" = "Dalga formlarını göster"
"Run audio engine when stopped" = "Durdurulduğunda ses motorunu çalıştır"
"Audible trimming" = "Sesli süsleme"
"Return cursor to start position when play stops" = "Oynatma durduğunda pozisyona başlamak için imleci döndür"
"2 octaves" = "2 oktav"
"4 octaves" = "4 oktav"
"6 octaves" = "6 oktav"
"Full scale" = "Tam ölçekli"
"Default MIDI editor vertical scale" = "Varsayılan MIDI editörü dikey ölçeği"
"Make new clips the size of the marked region" = "Yeni klipleri işaretli bölgenin boyutuna getir"
"Stop all playback when application is minimised" = "Uygulama simge durumuna küçültüldüğünde tüm oynatmayı durdur"
"Warn about lost MIDI notes on MIDI inputs" = "MIDI girişlerinde kaybolan MIDI notaları hakkında uyar"
"Show big input level meters" = "Büyük giriş seviyesi sayaçlarını göster"
"Use wheel for zooming, hold down shift to scroll" = "Yakınlaştırma için tekeri kullanın, kaydırmak için kaydırma tuşunu basılı tutun"
"Use wheel for scrolling, hold down shift to zoom" = "Kaydırma için tekeri kullanın, yakınlaştırmak için shift tuşunu basılı tutun"
"Enable vertical scrolling over clips" = "Klipler üzerinde dikey kaydırmayı etkinleştir"
"Mouse wheel action" = "Fare tekerleği hareketi"
"Use incoming velocities for MIDI step entry" = "MIDI adım girişi için gelen hızları kullan"
"Auto show MIDI editor toolbar" = "MIDI editörü araç çubuğunu otomatik göster"
"Safe-Record mode" = "Güvenli Kayıt modu"
"Enable snapping" = "Yapışmayı etkinleştir"
"Snap clips to neighbours" = "Klipleri komşulara yasla"
"Snap cursor movement" = "İmleç hareketini yasla"
"Export Type" = "Dışa Aktarma Türü"
"Destination" = "Hedef"
"Handle Size" = "Sap Boyutu"
"Compression" = "Sıkıştırma"
"Include Files from Library Projects" = "Kütüphane Projelerinden Dosyaları Dahil Et"
"Export as a single Tracktion Archive file" = "Tek bir İzleme Arşivi dosyası olarak dışa aktar"
"Export as files in a directory" = "Bir dizinde dosya olarak ver"
"Export complete media files" = "Komple medya dosyalarını dışa aktar"
"Export shortest possible media files (no handles)" = "Mümkün olan en kısa medya dosyalarını ver (tanıtıcı yok)"
"Use handles of 1/2 second" = "1/2 saniye tutamak kullanın"
"Use handles of 1 second" = "1 saniye tutamak kullanın"
"Use handles of 2 seconds" = "2 saniye tutamak kullanın"
"Use handles of 5 seconds" = "5 saniyelik tutamak kullanın"
"Lossless (approx 2:1)" = "Kayıpsız (yaklaşık 2: 1)"
"High quality (approx 4:1)" = "Yüksek kalite (yaklaşık 4: 1)"
"Medium quality (approx 8:1)" = "Orta kalite (yaklaşık 8: 1)"
"Lowest quality (approx 16:1)" = "En düşük kalite (yaklaşık 16: 1)"
"No compression (1:1)" = "Sıkıştırma yok (1: 1)"
"Archive 1" = "Arşiv 1"
"The amount of extra space to leave at the ends of trimmed audio files" = "Kesilmiş ses dosyalarının sonunda bırakılacak ekstra alan miktarı"
"Whether to include audio from files that are in library projects" = "Kütüphane projelerinde bulunan dosyalardan ses eklenip eklenmeyeceği"
"Select destination file" = "Hedef dosyayı seç"
"Select destination directory" = "Hedef dizini seç"
"Couldn\'t create archive" = "Arşiv oluşturulamadı"
"Couldn\'t create an archive as the file you chose was a directory" = "Seçtiğiniz dosya bir dizin olduğundan arşiv oluşturulamadı"
"Can\'t write to the destination file - it may be read-only or in use by another application." = "Hedef dosyaya yazamıyor - salt okunur veya başka bir uygulama tarafından kullanılıyor olabilir."
"Create archive" = "Arşiv oluştur"
"The target file XFNX already exists - do you want to overwrite it?" = "Bu XFNX hedef dosyası zaten var - üzerine yazmak istiyor musunuz?"
"Couldn\'t create the parent directory for this file." = "Bu dosya için ana dizin oluşturulamadı."
"Couldn\'t export" = "Dışa aktarılamadı"
"Couldn\'t create a temporary directory." = "Geçici bir dizin oluşturulamadı."
"Couldn\'t create the target directory" = "Hedef dizin oluşturulamadı"
"The destination directory to export a project to must be different from its source directory" = "Projeyi dışa aktarmak için hedef dizinin kaynak dizininden farklı olması gerekir"
"The target directory XFNX isn\'t empty - do you still want to export files into it?" = "XFNX hedef dizini boş değil - hala içine dosya aktarmak istiyor musunuz?"
"Couldn\'t write to the target directory" = "Hedef dizine yazılamadı"
"The following files couldn\'t be copied successfully:" = "Aşağıdaki dosyalar başarıyla kopyalanamadı:"
"Errors whilst exporting" = "Dışa aktarırkenki hatalar"
"Exporting" = "Dışa Aktarma"
"Disk space is critically low!" = "Disk alanı kritik derecede düşük!"
"Not all files may be exported correctly." = "Tüm dosyalar doğru şekilde verilmez."
"Click to select this marker; hold down shift/command/alt to select multiple markers" = "Bu işaretçiyi seçmek için tıklayın; çoklu işaretleyiciyi seçmek için shift / command / alt tuşunu basılı tutun"
"Click to select this marker; hold down shift/ctrl/alt to select multiple markers" = "Bu işaretçiyi seçmek için tıklayın; birden fazla işaretleyici seçmek için shift / ctrl / alt tuşlarını basılı tutun"
"Marker Number" = "İşaretçi Numarası"
"Absolute" = "Mutlak"
"Bars & Beats" = "Barlar
"Marker Type" = "İşaretleyici Tipi"
"Marker Clip" = "İşaretleyici Clip"
"Project" = "Proje"
"Open for Editing" = "Düzenlemeye Aç"
"Find Referenced Material" = "Referans Malzemeyi Bul"
"Create a Copy" = "Bir Kopya Oluştur"
"Export Edit" = "Dışa Aktar Düzenleme"
"Create a New Edit" = "Yeni Düzenleme Oluştur"
"Import Material" = "İthalat Malzemesi"
"Delete Source File" = "Kaynak Dosyayı Sil"
"Find Missing File" = "Kayıp Dosya Bul"
"Edit Audio File" = "Ses Dosyasını Düzenle"
"View Movie" = "Filmi Görüntüle"
"Import External Files" = "Dış Dosyaları İçe Aktar"
"Media Clip" = "Medya Klibi"
"Name of this media clip" = "Bu medya klibinin adı"
"Name of the project that media clip belongs to" = "Medya klibinin ait olduğu projenin adı"
"Source file$mediasourcefile" = "Kaynak file$mediasourcefile"
"Clip description" = "Klip açıklaması"
"Deletes the selected clip or edit" = "Seçilen klibi siler veya düzenler"
"Opens this edit" = "Bu düzenlemeyi açar"
"Creates a copy of this edit$createeditcopybutton" = "Bu düzenlemenin bir kopyasını oluşturur $ createeditcopybutton"
"Creates a new project containing copies of all the material used by this edit" = "Bu düzenleme tarafından kullanılan tüm malzemelerin kopyalarını içeren yeni bir proje yaratır"
"Lists all the material referenced by this edit" = "Bu düzenleme tarafından referans verilen tüm malzemeleri listeler"
"Finds any files that this edit uses which aren\'t in this project, and creates copies" = "Bu düzenlemenin bu projede bulunmadığı dosyaları bulur ve kopyalar oluşturur"
"Creates a new edit inside this project" = "Bu proje içinde yeni bir düzenleme yarattı"
"Imports a set of media files into this project" = "Bu projeye bir dizi medya dosyası aktarıyor"
"Deletes the source media file that this clip references" = "Bu klibin referans aldığı kaynak medya dosyasını siler"
"Launch an external audio editor for this clip" = "Bu klip için harici bir ses editörü başlat"
"View movie clip in external viewer" = "Film klibini harici görüntüleyicide göster"
"Searches for the file that this clip refers to" = "Bu klibin referans aldığı dosyayı arar"
"Deletes the source media files that this clip references" = "Bu klibin referans aldığı kaynak medya dosyalarını siler"
"Delete Source Files" = "Kaynak Dosyaları Sil"
"Are you sure you want to move these source files to the trash?" = "Bu kaynak dosyaları çöp kutusuna taşımak istediğinizden emin misiniz?"
"This operation can\'t be undone" = "Bu işlem geri alınamaz"
"Couldn\'t delete this file." = "Bu dosya silinemedi."
"It may be read-only or in use by another application." = "Salt okunur veya başka bir uygulama tarafından kullanılıyor olabilir."
"Delete Material" = "Malzemeyi Sil"
"Do you want to delete the source material files as well as removing these items from the project?" = "Kaynak malzeme dosyalarını silmek ve bu öğeleri projeden kaldırmak istiyor musunuz?"
"Delete Files" = "Dosyaları sil"
"Just Remove Items" = "Sadece Öğeleri Kaldır"
"Do you want to delete the source material file:" = "Kaynak malzeme dosyasını silmek istiyor musunuz:"
"As well as removing the clip from the project?" = "Klibi projeden çıkarmanın yanı sıra?"
"Delete File" = "Dosyayı sil"
"Just Remove Clip" = "Sadece Klibi Kaldır"
"Are you sure you want to delete this item?" = "Bu öğeyi silmek istediğinden emin misin?"
"Couldn\'t delete all the selected clips!" = "Seçilen tüm klipler silinemedi!"
"Media Clip of Type #" = "Medya Klibinin Türü #"
"Choose a different file for this clip to refer to" = "Başvurmak için bu klip için farklı bir dosya seçin"
"Rename this file" = "Bu dosyayı yeniden adlandır"
"Open the folder containing this file" = "Bu dosyayı içeren klasörü aç"
"Do you also want to update the clips in this edit to point at the newly imported items?" = "Bu düzenlemedeki klipleri yeni içe aktarılan öğelere işaret edecek şekilde de güncellemek ister misiniz?"
"Update Edit" = "Güncelleme Düzenlemesi"
"Just Import Files" = "Sadece Dosyaları İçe Aktar"
"No external clips were found in this edit." = "Bu düzenlemede harici klip bulunamadı."
"Project not found" = "Proje bulunamadı"
"Delete Edit" = "Düzenlemeyi Sil"
"Delete Item" = "Öğeyi silmek"
"Can\'t rename" = "Yeniden adlandırılamıyor"
"The original file doesn\'t exist" = "Orijinal dosya mevcut değil"
"Couldn\'t find the file that this clip refers to." = "Bu klibin başvurduğu dosya bulunamadı."
"Rename file" = "Dosyayı yeniden isimlendir"
"This will rename the file that this clip refers to." = "Bu, bu klibin başvurduğu dosyayı yeniden adlandırır."
"Enter a new name" = "Yeni bir isim girin"
"The filename you entered wasn\'t legal" = "Girdiğiniz dosya adı yasal değildi"
"Renaming" = "Yeniden adlandırma"
"A file with that name already exists - is it ok to overwrite this?" = "Bu ada sahip bir dosya zaten var - bunun üzerine yazmak tamam mı?"
"Couldn\'t overwrite the existing file" = "Mevcut dosyanın üzerine yazılamadı"
"Couldn\'t rename the file - check it\'s not read-only or in use by another application" = "Dosyayı yeniden adlandıramadı - salt okunur olmadığını veya başka bir uygulama tarafından kullanıldığını kontrol edin"
"Do you also want to change the name of the clip to \"XZZX\"?" = "Klibin adını \"XZZX\" olarak değiştirmek ister misiniz?"
"Rename clip" = "Klibi yeniden adlandır"
"Don\'t rename" = "Yeniden adlandırmayın"
"Do you want to search through a directory for a file called \"XZZX\", or browse for a new file to use?" = "\"XZZX\" adlı bir dosya için bir dizin aramak mı yoksa kullanmak için yeni bir dosya mı aramak istiyorsunuz?"
"Search directory" = "Arama dizini"
"No matching files were found in XZZX" = "XZZX'te eşleşen dosya bulunamadı"
"Do you want to use the file \"XZZX\" as the source for this clip?" = "\"XZZX\" dosyasını bu klibin kaynağı olarak kullanmak istiyor musunuz?"
"Create a copy of this wave file" = "Bu dalga dosyasının bir kopyasını oluşturun"
"Basic editing operations" = "Temel düzenleme işlemleri"
"Edit using XZZX" = "XZZX kullanarak düzenleme"
"Launch this wave file in its default application" = "Bu dalga dosyasını varsayılan uygulamasında başlat"
"Show this wave file in the Finder" = "Bu dalga dosyasını Finder'da göster"
"Minimise Tracktion when external editor is launched" = "Dış düzenleyici başlatıldığında İzlemeyi En Aza İndir"
"Set the audio editor to use" = "Kullanılacak ses editörünü ayarla"
"Select a new audio editor application" = "Yeni bir ses editörü uygulaması seçin"
"Couldn\'t find the wave file this clip refers to" = "Bu klibin başvurduğu dalga dosyası bulunamadı"
"No valid wave editor applicaton has been selected" = "Geçerli bir dalga editörü uygulaması seçilmedi"
"Can\'t find the source file for this edit" = "Bu düzenleme için kaynak dosyayı bulamıyor"
"All material referenced by edit \'XZZX\'" = "\'XZZX\' düzenleme tarafından referans verilen tüm materyaller"
"Copy of" = "Kopyası"
"Can\'t create a new item because this project is read-only" = "Bu proje salt okunur olduğu için yeni bir öğe oluşturulamıyor"
"A Cappella" = "Çalgısız"
"Acid Jazz" = "Acid Jazz"
"Acid Punk" = "Acid Punk"
"Acid" = "Asit"
"Acoustic" = "Akustik"
"Alt. Rock" = "Alt. Rock"
"Alternative" = "Alternatif"
"Ambient" = "Ortam"
"Anime" = "Anime"
"Avantgarde" = "Avantgarde"
"Ballad" = "Ballad"
"Bass" = "Bas"
"Beat" = "Beat"
"Bebob" = "Bebob"
"Big Band" = "Big Band"
"Black Metal" = "Black Metal"
"Bluegrass" = "Bluegrass"
"Blues" = "Blues"
"Booty Bass" = "Booty Bass"
"BritPop" = "BritPop"
"Cabaret" = "Cabaret"
"Celtic" = "Celtic"
"Chamber Music" = "Oda müziği"
"Chanson" = "Chanson"
"Christian gangsta rap" = "Hristiyan gangsta rap"
"Christian Rap" = "Hristiyan Rap"
"Christian Rock" = "Hristiyan Rock"
"Classic Rock" = "Klasik rock"
"Classical" = "Klasik"
"Club-House" = "Club-House"
"Club" = "Club"
"Comedy" = "Komedi"
"Contemporary Christian" = "Çağdaş Hristiyan"
"Country" = "Ülke"
"Crossover" = "Crossover"
"Cult" = "Cult"
"Dance Hall" = "Dans salonu"
"Dance" = "Dans"
"Darkwave" = "Darkwave"
"Death metal" = "Death metal"
"Disco" = "Disko"
"Dream" = "Dream"
"Drum & Bass" = "Drum & Bass"
"Drum Solo" = "Drum Solo"
"Duet" = "Düet"
"Easy Listening" = "Asansör müziği"
"Electronic" = "Elektronik"
"Ethnic" = "Etnik"
"Euro-House" = "Euro-House"
"Euro-Techno" = "Euro-Techno"
"Eurodance" = "Eurodance"
"Fast Fusion" = "Fast Fusion"
"Folk-Rock" = "Halk-Rock"
"Folk" = "Halk"
"Folklore" = "Folklor"
"Freestyle" = "Serbest Stil"
"Funk" = "Funk"
"Fusion" = "Füzyon"
"Game" = "Oyun"
"Gangsta" = "Gangsta"
"Goa" = "Goa"
"Gospel" = "Gospel"
"Gothic Rock" = "Gothic Rock"
"Gothic" = "Gothic"
"Grunge" = "Grunge"
"Hard Rock" = "Hard Rock"
"Hardcore" = "Hardcore"
"Heavy Metal" = "Heavy Metal"
"Hip-Hop" = "Hip-Hop"
"House" = "House"
"Humour" = "Humour"
"Indie" = "Indie"
"Industrial" = "Industrial"
"Instrumental pop" = "Enstrümantal pop"
"Instrumental rock" = "Enstrümantal rock"
"Instrumental" = "Enstrümantal"
"Jazz" = "Caz"
"Jazz+Funk" = "Caz Funk"
"JPop" = "JPop"
"Jungle" = "Jungle"
"Latin" = "Latin"
"Lo-Fi" = "Lo-Fi"
"Meditative" = "Meditasyon"
"Merengue" = "Merengue"
"Metal" = "Metal"
"Musical" = "Müzikal"
"National Folk" = "Ulusal Halk"
"Native American" = "Yerli Amerikan"
"Negerpunk" = "Negerpunk"
"New Age" = "New Age"
"New Wave" = "New Wave"
"Noise" = "Noise"
"Oldies" = "Eskiler"
"Opera" = "Opera"
"Polka" = "Polka"
"Polsk Punk" = "Polsk Punk"
"Pop-Folk" = "Pop-Folk"
"Pop" = "Pop"
"Pop/Funk" = "Pop / Funk"
"Porn Groove" = "Porn Groove"
"Power Ballad" = "Power Ballad"
"Pranks" = "Pranks"
"Primus" = "Primus"
"Progressive Rock" = "Progressive Rock"
"Psychedelic Rock" = "Psychedelic Rock"
"Psychedelic" = "Psychedelic"
"Punk Rock" = "Punk rock"
"Punk" = "Punk"
"R&B" = "R&B"
"Rap" = "Rap"
"Rave" = "Rave"
"Reggae" = "Reggae"
"Retro" = "Retro"
"Revival" = "Revival"
"Rhythmic Soul" = "Rhythmic Soul"
"Rock & Roll" = "Rock & Roll"
"Rock" = "Rock"
"Salsa" = "Salsa"
"Samba" = "Samba"
"Satire" = "Satire"
"Showtunes" = "Gösteri müzikleri"
"Ska" = "Ska"
"Slow Jam" = "Slow Jam"
"Slow Rock" = "Slow Rock"
"Sonata" = "Sonata"
"Soul" = "Soul"
"Sound Clip" = "Ses Klibi"
"Soundtrack" = "Film müziği"
"Southern Rock" = "Güney Kayası"
"Space" = "Uzay"
"Speech" = "Konuşma"
"Swing" = "Swing"
"Symphonic Rock" = "Senfonik Rock"
"Symphony" = "Senfoni"
"Synthpop" = "Synthpop"
"Tango" = "Tango"
"Techno-Industrial" = "Techno-Industrial"
"Techno" = "Techno"
"Terror" = "Terör"
"Thrash Metal" = "Thrash Metal"
"Top 40" = "En iyi 40"
"Trailer" = "Tanıtım videosu"
"Trance" = "Trance"
"Tribal" = "Tribal"
"Trip-hop" = "Trip-hop"
"Vocal" = "Vokal"
"Artist" = "Sanatçı"
"Title" = "Başlık"
"Album" = "Albüm"
"Year" = "Yıl"
"Track number" = "Parça numarası"
"Comment" = "Yorum Yap"
"Genre" = "Tür"
"ID3/Vorbis info" = "ID3 / Vorbis bilgisi"
"Only Render Selected Tracks" = "Sadece Seçili İzleri Oluştur"
"Only Render Selected Clips" = "Sadece Seçili Klipleri Oluştur"
"Normalise" = "Normale"
"Stereo" = "Müzik seti"
"Remove Silence at Start/End" = "Başlangıçta / Sonunda Sessizliği Kaldır"
"Adjust Level Based on RMS" = "RMS'ye Göre Seviyeyi Ayarla"
"RMS Level" = "RMS Seviyesi"
"Render at 1x Play-Speed" = "1x Oynatma Hızında Render"
"Dithering Enabled" = "Titreme Aktif"
"Quality" = "Kalite"
"Add ID3/Vorbis Info" = "ID3 / Vorbis Bilgisi Ekle"
"Allows the output level to be scaled based on its peak level" = "Çıktı seviyesinin tepe seviyesine göre ölçeklendirilmesine izin verir"
"Allows the output to be dithered if it is less than 32 bits" = "32 bitten azsa çıkışın sindirilmesine izin verir"
"Allows the output level to be scaled based on its average level" = "Çıktı seviyesinin ortalama seviyesine göre ölçeklendirilmesini sağlar"
"Sets the desired level for the RMS of the output file" = "Çıkış dosyasının RMS'si için istenen seviyeyi ayarlar"
"Slows down rendering (in case some plugins have problems with rendering quickly)" = "İşlemeyi yavaşlatır (bazı eklentilerin hızlı işlemeyle ilgili sorunları olması durumunda)"
"Adds ID3 or Vorbis tags such as title and artist" = "Başlık ve sanatçı gibi ID3 veya Vorbis etiketlerini ekler"
"Edits ID3 or Vorbis" = "ID3 veya Vorbis'i düzenle"
"Adds ID3 or Vorbis info such as title and artist" = "Başlık ve sanatçı gibi ID3 veya Vorbis bilgilerini ekler"
"Export 1" = "1'i ver"
"LAME encoder" = "LAME kodlayıcı"
"The LAME encoder at:\r\n\r\nLMFN\r\n\r\n..didn\'t seem to run properly - please check that it\'s a valid LAME executable." = "LAME kodlayıcısı: \r\n\r\nLMFN\r\n\r\n.. düzgün çalışmıyor gibi görünüyor - lütfen geçerli bir LAME çalıştırılabilir olduğunu kontrol edin."
"Render Properties" = "İşleyici Seçenekleri"
"Preparing Render" = "İşleyici Hazırlama"
"Render Thumbnail" = "Küçük Resim Oluştur"
"Render Progress" = "İşleme İlerlemesi"
"Render In Progress" = "İşleme Devam Ediyor"
"The export is currently being generated press ok to automatically close the export dialog when completed or cancel to modify the export" = "Dışa aktarma işlemi gerçekleştiriliyor, tamamlandıktan sonra dışa aktarma iletişim kutusunu otomatik olarak kapatmak için Tamam'a basın veya dışa aktarımı değiştirmek için iptal et"
"Render Complete" = "İşleme Tamamlandı"
"The export has successfully completed" = "Dışa aktarma başarıyla tamamlandı"
"MIDI Controller Mappings" = "MIDI Denetleyici Eşlemeleri"
"Add all parameters" = "Tüm parametreleri ekle"
"Load presets" = "Ön ayarları yükle"
"Save preset" = "Ön ayarı kaydet"
"Delete presets" = "Ön ayarları sil"
"Filter mapping preset" = "Filtre eşleme ön ayarı"
"Create a new filter mapping preset" = "Yeni bir filtre eşleme ön ayarı oluştur"
"Name:" = "Ad:"
"Not found" = "Bulunamadı"
"The filter was not found" = "Filtre bulunamadı"
"Select filter" = "Filtre seç"
"Select filter to apply preset to:" = "Ön ayarı uygulamak için filtreyi seçin:"
"Time" = "Zaman"
"Insert Pitch Change at Cursor" = "İmleçte Wheel Değişikliğini Ekle"
"Inserts a new pitch change at the cursor position" = "İmleç konumuna yeni bir adım değişikliği ekler"
"Deletes this pitch change section from the edit" = "Bu adım değişikliği bölümünü düzenlemeden siler"
"Delete this pitch change" = "Bu adım değişikliğini sil"
"Delete all pitch changes from the edit" = "Tüm adım değişikliklerini düzenlemeden sil"
"New Preset" = "Yeni Önayar"
"Enter a name for the preset" = "Ön ayar için bir ad girin"
"An optional description of the preset" = "Ön ayarın isteğe bağlı açıklaması"
"And any number of tags sepparated by commas" = "Ve virgülle ayrılmış etiketlerin herhangi bir sayısı"
"Created" = "Düzenlendi"
"Archived" = "Arşivlenen"
"Exported" = "Dışa aktarılmuş"
"Frozen" = "Dondurulmuş"
"Imported" = "İçeri Aktarılmış"
"Recorded" = "Kaydedilmiş"
"Rendered" = "İşlenmiş"
"This file is stored on a networked or removable disk drive" = "Bu dosya ağa bağlı veya çıkarılabilir bir disk sürücüsünde saklanıyor"
"Do you want to make a local copy of the file before importing it?" = "İçe aktarmadan önce dosyanın yerel bir kopyasını almak istiyor musunuz?"
"Make local copy" = "Yerel kopya oluştur"
"Don\'t copy" = "Kopyalama"
"Couldn\'t make a local copy!" = "Yerel bir kopya alınamadı!"
"Imported from directory" = "Dizinden içe aktarıldı"
"Imported edit" = "Alınan düzenleme"
"Importing material from \'XZZX\'" = "\'XZZX\' den malzeme içe aktarılıyor"
"Importing files in directory \'XZZX\'" = "\'XZZX\' dizinindeki dosyaları içeri aktarma"
"Couldn\'t handle this file format" = "Bu dosya formatı işlenemedi"
"Can\'t import into this project, because it\'s read-only" = "Bu projeye içe aktarılamıyor, çünkü salt okunur"
"Import an audio or MIDI file" = "Bir ses veya MIDI dosyasını içe aktar"
"Import all files in a directory" = "Bir dizindeki tüm dosyaları al"
"Unpack an archive and add it to this project" = "Bir arşivi aç ve bu projeye ekle"
"Import tracks from an audio CD" = "Bir ses CD'sinden parçaları içe aktar"
"Import a Mackie .prj project file" = "Mackie .prj proje dosyasını içe aktar"
"Import a RADAR project" = "Bir RADAR projesini içe aktar"
"Directory in which to look for material" = "İçinde materyal aranacak dizin"
"Do you want to search all sub-directories in this directory as well?" = "Bu dizindeki tüm alt dizinleri de aramak ister misiniz?"
"Can\'t record from CD" = "CD'den kayıt yapılamıyor"
"Couldn\'t find any suitable CD-rom or DVD drives to use" = "Kullanılacak uygun CD-ROM veya DVD sürücüleri bulunamadı"
"Select the archive to import.." = "Alınacak arşivi seçin .."
"This file wasn\'t a valid tracktion archive file" = "Bu dosya geçerli bir takip arşiv dosyası değildi"
"Errors occurred whilst trying to unpack this archive" = "Bu arşivi açmaya çalışırken hatalar oluştu"
"Orphaned material in project: \'XZZX\'" = "Projedeki yetim malzeme: \ 'XZZX \'"
"Export Project..." = "Projeyi dışa aktar..."
"Name of this project" = "Bu projenin adı"
"Description of this project" = "Bu projenin açıklaması"
"This project\'s source file" = "Bu projenin kaynak dosyası"
"Exports a copy of this project, optionally as a Tracktion archive file" = "Bu projenin bir kopyasını isteğe bağlı olarak bir İzleme arşiv dosyası olarak verir"
"Imports a set of media files into this project for use in edits" = "Düzenlemelerde kullanılmak üzere bu projeye bir dizi medya dosyası aktarıyor"
"Searches for clips which aren\'t used by any edits in the project" = "Projedeki hiçbir düzenleme tarafından kullanılmayan klipleri arar"
"Read-Only Project" = "Salt Okunur Proje"
"This project is read-only" = "Bu proje salt okunur"
"Find Orphaned Clips" = "Artık Klipler Bul"
"Find Lost Files" = "Kayıp Dosyaları Bul"
"Apply to All" = "Hepsine başvur"
"Remember my Choice" = "Seçimimi hatırla"
"Do you want to copy XZZX into the project directory?" = "XZZX proje dizinine kopyalamak istiyor musunuz?"
"Make Copy" = "Kopyala"
"Don\'t Copy" = "Kopyalama"
"Set tempo to match project" = "Proje ile eşleşecek tempoyu ayarla"
"Detect Tempo?" = "Tempo'yu Algıla?"
"No tempo information was found in XZZX, would you like to detect it automatically?" = "XZZX geçici bilgi bulunamadı, otomatik olarak algılamak ister misiniz?"
"Location" = "Yer"
"Template" = "Şablon"
"New Project" = "Yeni proje"
"Select the directory to use" = "Kullanılacak dizini seçin"
"You must enter a project name" = "Bir proje adı girmelisiniz"
"You must select a valid location" = "Geçerli bir yer seçmelisin"
"Active Projects" = "Aktif Projeler"
"Library Projects" = "Kütüphane Projeleri"
"New project folder" = "Yeni proje klasörü"
"Create a new project folder" = "Yeni bir proje klasörü oluştur"
"Select a project or archive file to load" = "Yüklenecek proje veya arşiv dosyasını seçin"
"Couldn\'t load the project file" = "Proje dosyası yüklenemedi"
"Load library projects" = "Kütüphane projelerini yükle"
"Do you want to load a single project file, or search a directory for projects?" = "Tek bir proje dosyası yüklemek veya projeler için bir dizin aramak ister misiniz?"
"Search" = "Arama"
"Load single file" = "Tek dosya yükle"
"Select a directory to search" = "Aramak için bir dizin seçin"
"Do you also want to search all subdirectories recursively?" = "Ayrıca tüm alt dizinleri tekrarlı olarak aramak ister misiniz?"
"Recursive" = "Yinelemeli"
"Just this directory" = "Sadece bu dizin"
"Select a project to load" = "Yüklenecek projeyi seç"
"All items in project" = "Projedeki tüm ürünler"
"Create project" = "Proje oluştur"
"This file already exists - do you want to open it?" = "Bu dosya zaten var - açmak ister misiniz?"
"Open" = "Aç"
"The directory in which you\'re trying to create this project is not empty." = "Bu projeyi oluşturmaya çalıştığınız dizin boş değil."
"It\'s sensible to keep each project in its own directory, so would you like to create a new subdirectory for it called \"XZZX\"?" = "Her projeyi kendi dizininde tutmak mantıklı, bu yüzden \" XZZX \ "adlı yeni bir alt dizin oluşturmak ister misiniz?"
"Create a new subdirectory" = "Yeni bir alt dizin oluşturun"
"Use this directory anyway" = "Yine de bu dizini kullan"
"The directory already existed and wasn\'t empty, so the project couldn\'t be created." = "Dizin zaten mevcuttu ve boş değildi, bu yüzden proje oluşturulamadı."
"Couldn\'t create the new directory" = "Yeni dizin oluşturulamadı"
"Couldn\'t write to the file" = "Dosyaya yazılamadı"
"Created as the default edit for this project" = "Bu proje için varsayılan düzenleme olarak oluşturuldu"
"Choose a directory into which the archive \"XZZX\" should be unpacked" = "\"XZZX\" arşivinin paketinden çıkarılması gereken bir dizin seçin"
"Couldn\'t create this target directory" = "Bu hedef dizin oluşturulamadı"
"This archive unpacked ok, but it didn\'t contain any project files!" = "Bu arşiv açıldı tamam, ancak herhangi bir proje dosyası içermiyor!"
"All" = "Herşey"
"Or" = "Veya"
"And" = "Ve"
"But" = "Fakat"
"Not" = "Değil"
"(none)" = "(Yok)"
"1/64 beat" = "1/64 vuruş"
"1/32 beat" = "1/32 vuruş"
"1/24 beat" = "1/24 vuruş"
"1/16 beat" = "1/16 vuruş"
"1/12 beat" = "1/12 vuruş"
"1/9 beat" = "1/9 vuruş"
"1/8 beat" = "1/8 yendi"
"1/6 beat" = "1/6 vuruş"
"1/4 beat" = "1/4 vuruş"
"1/3 beat" = "1/3 vuruş"
"1/2 beat" = "1/2 vuruş"
"This quantisation won\'t seem to have any effect because the amount is set to 0%" = "Bu nicelemenin, %0 olarak ayarlandığından herhangi bir etkisi olmaz"
"Mixed" = "Karışık"
"Render Each Track to a Separate File" = "Her Parçayı Ayrı Bir Dosyaya Oluştur"
"Pass MIDI Data Through Filters in the Edit" = "Düzenlemedeki Filtrelerden MIDI Verilerini Geçme"
"32-bit" = "32-bit"
"Note that many filters will swallow any MIDI data that passes into them" = "Birçok filtrenin, kendilerine iletilen tüm MIDI verilerini yutacağını unutmayın"
"Renders all tracks to separate files" = "Tüm parçaları ayrı dosyalara dönüştürür"
"Trimming silence" = "Kırpma sessizliği"
"Normalising" = "Normalleştirme"
"Couldn\'t read intermediate file" = "Ara dosya okunamadı"
"Couldn\'t write to target file" = "Hedef dosyaya yazılamadı"
"Didn\'t find any audio to render" = "Oluşturulacak ses bulamadınız"
"No MIDI was found within the selected region" = "Seçili bölgede MIDI bulunamadı"
"Couldn\'t add the new file to the project (because this project is read-only)" = "Yeni dosya projeye eklenemedi (çünkü bu proje salt okunur)"
"The rendered section was completely silent - no file was produced" = "Oluşturulan bölüm tamamen sessizdi - dosya üretilmedi"
"Rendered from edit" = "Düzenlemeden yapıldı"
"Couldn\'t render, as the selected region was empty" = "Seçilen bölge boştu," oluşturulamadı"
"Couldn\'t render" = "Yapılamadı"
"Couldn\'t write to this file - check that it\'s not read-only and that you have permission to access it" = "Bu dosyaya yazılamadı - salt okunur olmadığını ve dosyaya erişme izninin olup olmadığını kontrol edin"
"Couldn\'t render - couldn\'t create the directory specified" = "Yapılamadı - belirtilen dizini oluşturamadı"
"The file\r\n\r\nXZZX\r\n\r\nalready exists - are you sure you want to overwrite it?" = "\r\n\r\nXZZX\r\n\r\ dosyası zaten var - üzerine yazmak istediğinize emin misiniz?"
"Couldn\'t render - the file chosen didn\'t have write permission" = "Verilemedi - seçilen dosya yazma iznine sahip değil"
"No tracks were chosen for rendering" = "İşleme için hiçbir parça seçilmedi"
"The chosen section was too short to render, so no file has been produced" = "Seçilen bölüm oluşturulamayacak kadar kısaydı, bu nedenle dosya üretilmedi"
"Rendering Track" = "Parça İşleniyor"
"123 Objects of Type: XYYZ" = "123 Türün Nesneleri: XYYZ"
"The file XZZX already exists - do you want to overwrite it?" = "XZZX dosyası zaten var - üzerine yazmak istiyor musunuz?"
"Unpacking archive" = "Arşiv açma"
"Leave existing" = "Varolanı bırak"
"Can\'t create the tracktion temp directory (XZZX). Make sure you select a suitable temporary folder using the settings screen ASAP!" = "İzleme sıcaklığı dizini (XZZX) oluşturulamıyor. Lütfen ayar ekranını kullanarak uygun bir geçici klasör seçtiğinizden emin olun!"
"WARNING: The drive that Tracktion is using for temporary storage is almost full." = "UYARI: Tracktion'un geçici depolama için kullandığı sürücü neredeyse dolu."
"You should make more space on this drive, or move the temporary directory to a bigger drive using the settings screen." = "Bu sürücüde daha fazla yer açmalı veya ayarlar ekranını kullanarak geçici dizini daha büyük bir sürücüye taşımalısınız."
"Displace curve" = "Yer değiştirme eğrisi"
"Scale curve" = "Ölçek eğrisi"
"Copy points to clipboard" = "Noktaları panoya kopyala"
"Only displace/scale the marked region" = "Sadece işaretli bölgeyi değiştirin / ölçeklendirin"
"Delete points from curve" = "Noktaları eğriden sil"
"Paste from clipboard" = "Panodan yapıştır"
"Tempo Curve" = "Tempo Eğrisi"
"Adds/Subtracts from the values of points in the curve" = "Eğrideki noktaların değerlerinden toplama / çıkarma"
"Paste curves in at cursor position" = "İmleç konumuna eğrileri yapıştırın"
"Paste curves in to fit between in/out markers" = "Giriş / çıkış işaretleri arasına sığacak şekilde eğrileri yapıştırın"
"Bpm" = "Bpm"
"Insert Tempo Change at Cursor" = "İmleçteki Tempo Değişikliğini Ekle"
"Copy Points to Clipboard" = "Noktaları Panoya Kopyala"
"Tap Tempo" = "Tempo'ya dokunun"
"Allows a tempo to be set by \'tapping\'" = "Temponun \ 'dokunarak \' ayarlanmasını sağlar"
"Apply" = "Uygulamak"
"Click to use the tempo you\'ve just tapped out" = "Çıktığınız tempoyu kullanmak için tıklayın"
"Click here to tap out a tempo!" = "Tempodan çıkmak için buraya tıklayın!"
"Tapped tempo" = "Temperlenmiş tempo"
"Keep tapping!" = "Dokunarak devam et!"
"Beats per minute for this section of the edit" = "Düzenlemenin bu bölümü için dakikada atım"
"Inserts a new tempo change at the cursor position" = "İmleç konumuna yeni bir tempo değişikliği ekler"
"Deletes this tempo section from the edit" = "Bu tempo bölümünü düzenlemeden siler"
"Copy the selected points on the curve to the clipboard" = "Eğride seçilen noktaları panoya kopyala"
"Delete this tempo setting" = "Bu tempo ayarını sil"
"Delete all tempo changes from the edit" = "Düzenlemedeki tüm tempo değişikliklerini sil"
"2 ticks" = "2 kene"
"5 ticks" = "5 kene"
"1/48 beat" = "1/48 vuruş"
"Bar" = "Bar"
"33 bars" = "33 bar"
"1/100 frame" = "1/100 kare"
"Frame" = "Çerçeve"
"Bar 1" = "Bar 1"
"Snap to nearest round number" = "En yakın tur numarasına yasla"
"Snap to nearest beat or subdivision" = "En yakın atıma veya alt bölüme geç"
"Snap to nearest frame" = "En yakın kareye yasla"
"Insert Time Signature at Cursor" = "İmleçte Zaman İmzası Girin"
"Triplets" = "Üçüzler"
"Sets the time signature" = "Zaman imzasını ayarlar"
"Whether this time signature uses triplets" = "Bu zaman imzasının üçüz kullanıp kullanmadığı"
"Inserts a new time signature at the cursor position" = "İmleç konumuna yeni bir zaman imzası ekler"
"Deletes this time signature section from the edit" = "Bu zaman imzası bölümünü düzenlemeden siler"
"Delete this time signature" = "Bu zaman imzasını sil"
"Delete all time signature changes from the edit" = "Düzenlemedeki tüm zaman imza değişikliklerini sil"
"Select all clips in the edit" = "Düzenlemedeki tüm klipleri seç"
"Select all clips in the same track" = "Aynı parçadaki tüm klipleri seç"
"Select all later clips in the same track" = "Daha sonraki tüm klipleri aynı parçada seç"
"Select all earlier clips in the same track" = "Aynı parçadaki tüm eski klipleri seç"
"Select all clips later than the cursor position in the same track" = "İmleç konumundan sonraki tüm klipleri aynı parçada seç"
"Select all clips later than the cursor position in all tracks" = "Tüm kliplerde imleç konumundan sonraki tüm klipleri seç"
"Select all clips before the cursor position in the same track" = "İmleç konumundan önceki tüm klipleri aynı parçada seç"
"Select all clips before the cursor position in all tracks" = "İmleç konumundan önce tüm izlerde tüm klipleri seç"
"Select all clips which overlap the selected ones" = "Seçili olanlarla örtüşen tüm klipleri seç"
"Select all clips within the marked region" = "İşaretli bölgedeki tüm klipleri seç"
"Select all clips with the same source file" = "Aynı kaynak dosyaya sahip tüm klipleri seç"
"Feeds into track 123 (XZZX)" = "123 no'lu parçayla besleniyor (XZZX)"
"Feeds into track 123" = "123 numaralı parçaya giriyor"
"Splits the selected clips into two$splitclips" = "Seçili klipleri iki $ splitclips içine böler"
"Word Clip" = "Kelime Klibi"
"Choose a new click sound" = "Yeni bir tıklama sesi seçin"
"This wasn\'t a valid wave file" = "Bu geçerli bir dalga dosyası değildi"
"Note (loud)" = "Nota (sesli)"
"Note (quiet)" = "Nota (sessiz)"
"File (loud)" = "Dosya (yüksek sesle)"
"File (quiet)" = "Dosya (sessiz)"
"Click Track Settings" = "Parça Ayarlarını Tıkla"
"MIDI note numbers to use for MIDI devices" = "MIDI, MIDI aygıtları için kullanılacak nota numaralarını"
"The MIDI note number to use when playing a loud click on a MIDI device" = "MIDI cihazına yüksek sesle tıklandığında kullanılacak MIDI nota numarası"
"The MIDI note number to use when playing a quiet click on a MIDI device" = "Bir MIDI cihazında sessiz bir tıklama oynatırken kullanılacak MIDI nota numarası"
"Audio files to use for audio devices (leave these blank for default sounds)" = "Ses aygıtlarında kullanılacak ses dosyaları (bunları varsayılan sesler için boş bırakın)"
"The wave audio file to use when playing a loud click on a wave output device" = "Bir dalga çıkış cihazında yüksek sesle tıklatırken kullanılacak dalga ses dosyası"
"The wave audio file to use when playing a quiet click on a wave output device" = "Dalga çıkış cihazında sessiz bir tıklama oynatırken kullanılacak dalga ses dosyası"
"MIDI Filter" = "MIDI Filtresi"
"Set Program" = "Program Ayarla"
"Action" = "Aksiyon"
"Set All Incoming Note Velocities to Full" = "Tüm Gelen Nota Hızlarını Tam Olarak Ayarla"
"Enable End-to-End" = "Uçtan Ucaya Etkinleştir"
"Time Adjust" = "Zaman ayarı"
"Alias" = "Alias"
"Allow MIDI Controller Remapping" = "MIDI Denetleyicinin Yeniden İşlenmesine İzin Ver"
"Select MIDI Inputs" = "MIDI Girişlerini Seç"
"Click the keys to emulate MIDI coming into this input" = "MIDI'yi bu girişe gelmeye benzetmek için tuşları tıklayın"
"Keyboard" = "Tuş takımı"
"Merge newly recorded MIDI into any existing clips" = "Yeni kaydedilen MIDI'yi mevcut kliplere birleştir"
"Overlay new clips, containing newly recorded MIDI" = "Yeni kaydedilmiş MIDI içeren yeni kliplerin üzerine yaz"
"Replace existing clips with newly recorded MIDI clips" = "Mevcut klipleri yeni kaydedilen MIDI kliplerle değiştir"
"End-to-End from this device, but don\'t actually record" = "Bu cihazdan Uçtan Uca, ancak aslında kaydetme"
"The last time Tracktion was started, the MIDI input device \"XZZX\" failed to start properly, and has been disabled." = "Tracktion en son başlatıldığında, MIDI giriş cihazı \" XZZX \ "düzgün şekilde başlayamadı ve devre dışı bırakıldı."
"Use the settings panel to re-enable it." = "Yeniden etkinleştirmek için ayarlar panelini kullanın."
"The program change can not be sent since no MIDI channel is selected." = "Hiçbir MIDI kanalı seçilmediğinden program değişikliği gönderilemez."
"Early" = "Erken"
"Late" = "Geç"
"Recording" = "Kayıt"
"Couldn\'t open the MIDI port" = "MIDI bağlantı noktası açılamadı"
"MIDI Input" = "MIDI Girişi"
"The action used when adding newly recorded MIDI to the edit" = "Düzenlemeye yeni kaydedilmiş MIDI eklerken kullanılan eylem"
"Selects which MIDI channels are allowed in" = "Hangi MIDI kanallarına izin verildiğini seçer"
"Whether to accept incoming events on this MIDI channel" = "Bu MIDI kanalında gelen olayları kabul edip etmemek"
"The name that gets shown on-screen for this device" = "Bu cihaz için ekranda gösterilen isim"
"The channel number to use for MIDI that gets recorded from this device" = "Bu cihazdan kaydedilecek MIDI için kullanılacak kanal numarası"
"The program number to use for MIDI that gets recorded from this device" = "Bu cihazdan kaydedilen MIDI için kullanılacak program numarası"
"Choose program by its GM instrument name" = "GM enstrüman adına göre programı seç"
"The type of quantisation to apply to the input events" = "Girdi olaylarına uygulanacak nicelik türü"
"If enabled, all incoming note-on events will be given a velocity of 127" = "Etkinleştirilirse, gelen tüm not olaylarına 127 hız verilecektir"
"The time by which recorded MIDI will be shifted before adding to the edit" = "MIDI'nin kaydedilme zamanı, düzenlemeye eklenmeden önce değiştirilecek"
"Whether MIDI controller events are available for mapping to filter parameters" = "MIDI denetleyici olaylarının parametreleri filtrelemek için eşlemek için uygun olup olmadığı"
"Whether MIDI events from this device are passed through into its track\'s filters" = "Bu cihazdan gelen MIDI olaylarının izlerinin filtrelerine geçirilip geçirilmediği"
"Virtual MIDI Input" = "Sanal MIDI Girişi"
"Set the input devices this devices recieves input from" = "Bu cihazlardan girdi alacağı giriş cihazlarını ayarla"
"Deletes this input" = "Bu girişi siler"
"No MIDI inputs" = "MIDI girişi yok"
"Pre-Delay" = "Ön gecikme"
"Send MIDI Timecode" = "MIDI Zaman Kodunu Gönder"
"Send MIDI Clock" = "MIDI Saati Gönder"
"Program Names" = "Program İsimleri"
"MIDI Output" = "MIDI Çıkışı"
"The last time Tracktion was started, the MIDI output device \"XZZX\" failed to start properly, and has been disabled." = "Tracktion en son başlatıldığında, MIDI çıkış cihazı \"XZZX\" düzgün şekilde başlayamadı ve devre dışı bırakıldı."
"Time by which MIDI notes are shifted before playing" = "MIDI notalarının çalmadan önce değiştirilme süresi"
"Whether to send MIDI timecode from this device" = "MIDI zaman kodunun bu cihazdan gönderilip gönderilmeyeceği"
"Whether to send MIDI clock from this device" = "MIDI saatin bu cihazdan gönderilip gönderilmeyeceği"
"New Program Name Set" = "Yeni Program Adı Kümesi"
"Create a new program name set" = "Yeni bir program adı seti oluştur"
"Delete Program Name Set" = "Program Adı Kümesini Sil"
"Are you sure you want to delete this program name set?" = "Bu program adı setini silmek istediğinize emin misiniz?"
"Couldn\'t open device" = "Cihaz açılamadı"
"Midi" = "Midi"
"Recording error - disk space is getting dangerously low!" = "Kayıt hatası - disk alanı tehlikeli bir şekilde azalıyor!"
"Take" = "Al"
"The current project is read-only, so new clips can\'t be recorded into it!" = "Şu anki proje salt okunur, bu yüzden yeni klipler içine kaydedilemiyor!"
"The directory\r\nXZZX\r\ndoesn\'t exist" = "\r\nXZZX\r\n dizini yok"
"The directory\r\nXZZX\r\n doesn\'t have write-access" = "\r\nXZZX\r\n dizini yazma erişimine sahip değil"
"Can\'t overwrite the existing file:" = "Mevcut dosyanın üzerine yazılamıyor:"
"Couldn\'t record!" = "Kayıt yapılamadı!"
"Couldn\'t create the file: XZZX" = "Dosya oluşturulamadı: XZZX"
"The device \"XZZX\" \r\nnever reached the trigger threshold set for recording (THRX)." = "\"XZZX\" \r\n cihazı, kayıt için ayarlanmış tetik eşiğine asla erişmedi (THRX). "
"The device \"XZZX\" \r\nnever got as far as the punch-in marker, so didn\'t start recording!" = "\"XZZX\" \r\n cihazı, hiç bir yerde "delici" işaretleyicisine kadar gelmedi, bu yüzden kaydetmeye başlamadı! "
"The device \"XZZX\" \r\nrecorded a zero-length file which won\'t be added to the edit" = "\"XZZX\" \r\n cihazı, düzenlemeye eklenmeyecek sıfır uzunluklu bir dosyayı kaydetti"
"Couldn\'t create audio files for multiple takes" = "Birden fazla çekim için ses dosyası oluşturulamadı"
"Couldn\'t add the new recording to the project!" = "Yeni kayıt projeye eklenemedi!"
"Couldn\'t add the new recording to the project, because the project is read-only" = "Proje salt okunur olduğu için projeye yeni kayıt eklenemedi"
"Input levels (right-click for options)" = "Giriş seviyeleri (seçenekler için sağ tıklayın)"
"Overlay newly recorded clips onto edit" = "Yeni kaydedilmiş klipleri düzenleme üzerine yerleştir"
"Replace old clips in edit with new ones" = "Düzenlenen eski klipleri yenileriyle değiştir"
"Don\'t make recordings from this device" = "Bu cihazdan kayıt yapmayın"
"Bit Depth" = "Bit Derinliği"
"Input Gain" = "Giriş Kazancı"
"Filename" = "Dosya adı"
"Reset Filename" = "Dosya adını sıfırla"
"File Format" = "Dosya formatı"
"Trigger Level" = "Tetik Seviyesi"
"Auto-Detect" = "Otomatik tespit"
"Record Mode" = "Kayıt modu"
"Treat as Stereo Channel Pair" = "Stereo Kanal Çifti gibi davran"
"Use the Same Properties for All Devices" = "Tüm Cihazlar için Aynı Özellikleri Kullan"
"Whether this output uses two channels as stereo, or just one mono channel" = "Bu çıkışın stereo olarak iki kanal mı yoksa sadece bir mono kanal mı kullandığı"
"Sets whether the input should be continuously played when this input is active" = "Bu giriş aktifken girişin sürekli çalınması gerekip gerekmediğini ayarlar"
"The gain factor to apply to the input signal" = "Giriş sinyaline uygulanacak kazanç faktörü"
"The input level to wait for before starting recording" = "Kayda başlamadan önce girilmesi gereken giriş seviyesi"
"The sync correction by which newly recorded clips are shifted" = "Yeni kaydedilen kliplerin kaydırıldığı senkronizasyon düzeltmesi"
"Measure the best time adjustment for this device" = "Bu cihaz için en iyi zaman ayarını ölç"
"The filename pattern for newly recorded files (see popup help for more info)" = "Yeni kaydedilen dosyalar için dosya adı şablonu (daha fazla bilgi için açılır pencereye bakın)"
"Format to record new files in" = "Yeni dosyaları kaydetmek için biçimlendir"
"Resets the filename pattern back to its default value" = "Dosya adı düzenini varsayılan değerine geri döndürür"
"The number of bits per sample to use when recording" = "Kayıt sırasında kullanılacak örnek başına bit sayısı"
"If enabled, all input devices will share the same settings" = "Etkinse, tüm giriş aygıtları aynı ayarları paylaşır"
"Copy this device\'s settings to other devices" = "Bu cihazın ayarlarını diğer cihazlara kopyala"
"Leave other devices setting unchanged" = "Ayarı değiştirmeden diğer aygıtları bırak"
"Wave Audio Output" = "Dalga Ses Çıkışı"
"Left/Right Reversed" = "Sol / Sağ Ters"
"Should a pair of channels be treated as stereo, or two separate inputs?" = "Bir çift kanal stereo olarak mı yoksa iki ayrı giriş olarak mı kullanılmalı?"
"Whether the output from this device should be dithered" = "Bu cihazdan çıkan çıktının taklit edilip edilmemesi gerektiği"
"Flips the output to the left/right channels" = "Çıktıyı sol / sağ kanallara çevirir"
"Default audio output" = "Varsayılan ses çıkışı"
"Default MIDI output" = "Varsayılan MIDI çıkışı"
"Virtual MIDI device" = "Sanal MIDI cihazı"
"Enter a name for the virtual MIDI device" = "Sanal MIDI cihazı için bir ad girin"
"Name is already in use!" = "İsim zaten kullanılıyor!"
"Wave Audio Input" = "Dalga Ses Girişi"
"Record Error" = "Kayıt hatası"
"Level meters decay slowly" = "Seviye ölçerler yavaşça bozuluyor"
"Level meters decay quickly" = "Seviye ölçerler hızlıca bozulur"
"Level meters decay instantly" = "Seviye ölçerler anında bozulur"
"Level meter peaks drop after 2 seconds" = "Seviye ölçer tepe noktaları 2 saniye sonra düşer"
"Level meter peaks drop after 10 seconds" = "Seviye ölçer zirveleri 10 saniye sonra düşer"
"Level meter peaks never drop" = "Seviye ölçer zirveleri asla düşmez"
"Ctrl + Shift + S" = "Ctrl + Shift + S"
"Command + Shift + S" = "Command + Shift + S"
"Safe Record" = "Güvenli Kayıt"
"Safe Record: press XZZX to stop" = "Güvenli Kayıt: durdurmak için XZZX basın"
"No audio device is selected!" = "Hiçbir ses aygıtı seçilmedi!"
"Please enable a device on the settings page" = "Lütfen ayarlar sayfasında bir cihazı etkinleştirin"
"Can\'t play in loop mode unless the in/out markers are further apart" = "Giriş / çıkış işaretleri ayrı olmadıkça döngü modunda oynayamaz"
"To record in loop mode, the length of loop must be greater than 2 seconds." = "Döngü modunda kayıt yapmak için, döngü uzunluğunun 2 saniyeden uzun olması gerekir."
"Recording can be done in either loop mode or punch in/out mode, but not both at the same time!" = "Kayıt döngü modunda veya delme giriş / çıkış modunda yapılabilir, ancak her ikisi de aynı anda yapılamaz!"
"Recording is only possible when at least one active input device is assigned to a track" = "Kayıt, yalnızca bir parçaya en az bir aktif giriş cihazı atandığında mümkündür"
"Can only abort a recording when something\'s actually recording." = "Sadece bir şey kayıt yaparken kaydı iptal edebilir."
"Set tags" = "Etiketleri ayarla"
"Browse to folder containing this file" = "Bu dosyayı içeren klasöre göz at"
"Plays the selected file" = "Seçilen dosyayı oynatır"
"Stops playback of the selected file" = "Seçili dosyanın oynatılmasını durdurur"
"Auto-Play" = "Otomatik oynatma"
"Auto-play the selected file" = "Seçilen dosyayı otomatik oynat"
"Loop the playback of the file" = "Dosyanın oynatılmasını tekrarla"
"Mono" = "Mono"
"Beats" = "Beats"
"Tip: remember that this \'A\' button can also be dragged-and-dropped onto filters and parameters" = "İpucu: Bu \'A\' düğmesinin de filtrelere ve parametrelere sürüklenip bırakılabildiğini unutmayın"
"Click to choose an automatable parameter, or drag this onto a filter or parameter" = "Otomatikleştirilebilir bir parametre seçmek için tıklayın veya bunu bir filtreye veya parametreye sürükleyin"
"Hide automation curves on this track" = "Bu parçadaki otomasyon eğrilerini gizle"
"Select the filter that contains this parameter" = "Bu parametreyi içeren filtreyi seçin"
"Automatable parameters for this track" = "Bu parça için otomatik parametreler"
"Master filter parameters" = "Ana filtre parametreleri"
"Active parameter curves" = "Aktif parametre eğrileri"
"Parent curve" = "Üst eğrisi"
"Label" = "Etiket"
"Automation point" = "Otomasyon noktası"
"Automation points" = "Otomasyon noktaları"
"Automation Point" = "Otomasyon Noktası"
"Click and drag to move this point; command-shift-drag to move all points; double-click to delete" = "Bu noktayı taşımak için tıklayın ve sürükleyin; tüm noktaları taşımak için komut-kaydırma-sürükleyin; silmek için çift tıklayın"
"Click and drag to move this point; ctrl-shift-drag to move all points; double-click to delete" = "Bu noktayı taşımak için tıklayın ve sürükleyin; tüm noktaları taşımak için ctrl-shift-sürükleyin; silmek için çift tıklayın"
"Click and drag to curve this line" = "Bu çizgiyi eğmek için tıklayın ve sürükleyin"
"Click and drag (or double-click) to create a new point" = "Yeni bir nokta oluşturmak için tıklayın ve sürükleyin (veya çift tıklayın)"
"Folder bookmarks file" = "Klasör yer imleri dosyası"
"Browses to parent folder" = "Üst klasöre göz atıyor"
"Project Files" = "Proje Dosyaları"
"Project Directory" = "Proje Dizini"
"Refresh" = "Yenile"
"Delete bookmark for current folder" = "Geçerli klasör için yer imini sil"
"Bookmark current folder" = "Geçerli klasörü işaretle"
"Folder not found" = "Klasör bulunamadı"
"Folder not found: do you want to delete this bookmark?" = "Klasör bulunamadı: bu yer imini silmek istiyor musunuz?"
"Project files" = "Proje dosyaları"
"Drives" = "Sürücüler"
"Allows for browsing for audio files" = "Ses dosyalarına göz atmanıza izin veriyor"
"Items" = "Öğeler"
"Item" = "Öğe"
"Split clips" = "Klipleri ayır"
"Merge MIDI clips" = "MIDI kliplerini birleştir"
"Change speed" = "Hızı değiştir"
"Sets the playback speed" = "Çalma hızını ayarlar"
"Octave" = "Oktav"
"Semitones" = "Yarım tonlar"
"Semitone" = "Yarım ton"
"Cents" = "Cents"
"Cent" = "Cent"
"Reset to original speed" = "Orijinal hıza sıfırla"
"Collection Clip" = "Koleksiyon Klibi"
"Collection clips" = "Koleksiyon klipleri"
"CPU Time" = "CPU Zamanı"
"CPU Percent" = "CPU Yüzdesi"
"Latency" = "Gecikme"
"Monitoring" = "İzleme"
"Audio File Reading" = "Ses Dosyası Okuma"
"ms" = "MS"
"Inside Rack" = "İç Raf"
"CPU Usage" = "İşlemci (CPU) kullanımı"
"Low Latency Monitoring" = "Düşük Gecikmeli İzleme"
"Disables high latency plugins on tracks with live inputs." = "Canlı girişleri olan parçalardaki yüksek gecikmeli eklentileri devre dışı bırakır."
"This will go through each track disabling the highest latency plugins until" = "Bu, en yüksek gecikmeli eklentilerin devre dışı bırakılmasına kadar her izden geçecek"
"The maximum latency time is reached. This can be set from the main settings page." = "Maksimum gecikme süresine ulaşıldı. Bu ana ayarlar sayfasından ayarlanabilir."
"This may affect the audio signal being monitored." = "Bu, izlenen ses sinyalini etkileyebilir."
"If possible use the low latency mode provided by your hardware to monitor directly." = "Mümkünse, doğrudan izlemek için donanımınız tarafından sağlanan düşük gecikme modunu kullanın."
"Freeze Edit to Lower CPU" = "Freeze Edit (Düşük İşlemci)"
"Freezes all tracks which don\'t have any live inputs to drastically reduce CPU usage." = "İşlemci (CPU) kullanımını önemli ölçüde azaltmak için herhangi bir canlı girişi bulunmayan tüm parçaları dondurur."
"Performing this operration should enable you to reduce your audio hardware buffer size and therefore round-trip latency." = "Bu işlemin gerçekleştirilmesi, ses donanımı arabellek boyutunuzu ve bu nedenle de gecikme gecikmesini azaltmanıza olanak sağlamalıdır."
"Freeze Selected Tracks" = "Seçilen Parçaları Dondur"
"Group by Track" = "Parçaya Göre Gruplandır"
"Disable Selected Filters" = "Seçili Filtreleri Devre Dışı Bırak"
"Enable Selected Filters" = "Seçili Filtreleri Etkinleştir"
"Unfreeze Edit" = "Düzenlemeyi Çöz"
"Freeze Edit to lower CPU" = "İşlemciyi Düşürmek İçin Düzenlemeyi Dondur"
"Filter presets" = "Filtre hazır ayarları"
"Restores the filter to one of the preset states" = "Filtreyi önceden ayarlanmış durumlardan birine geri yükler"
"Takes the current filter settings, and stores them as a preset" = "Geçerli filtre ayarlarını alır ve bunları önceden ayarlanmış olarak saklar"
"Load from an fxb/fxp file" = "Bir fxb / fxp dosyasından yükle"
"There aren\'t any presets defined for this filter type" = "Bu filtre türü için tanımlanmış herhangi bir ön ayar yok"
"Load fxb file" = "Fxb dosyasını yükle"
"An error occurred when loading this file" = "Bu dosya yüklenirken bir hata oluştu"
"Save a bank file" = "Banka dosyasını kaydet"
"Save a preset file" = "Ön ayar dosyasını kaydet"
"Add a new filter preset" = "Yeni bir filtre hazır ayarı ekle"
"Enter a name for this new preset:" = "Bu yeni hazır ayar için bir ad girin:"
"Select the file to save" = "Kaydedilecek dosyayı seçin"
"Save bank/preset file" = "Banka / ön ayar dosyasını kaydet"
"An error occurred when saving this file" = "Bu dosyayı kaydederken bir hata oluştu"
"Groove editor" = "Groove editörü"
"Pattern length" = "Desen uzunluğu"
"Notes" = "Notalar"
"Each note" = "Her nota"
"Each note" = "Her nota"
"Each note" = "Her nota"
"Each note" = "Her nota"
"Each note" = "Her nota"
"Grooves" = "Grooves"
"No groove templates defined" = "Hiçbir oluk şablonu tanımlanmadı"
"Create a New Template" = "Yeni Bir Şablon Oluştur"
"Delete Template" = "Şablonu Sil"
"Rename Template" = "Şablonu Yeniden Adlandır"
"Reset Template" = "Şablonu Sıfırla"
"Import Template" = "Şablonu İçe Aktar"
"Export Template" = "Şablonu Dışarı Aktar"
"Groove Templates" = "Groove Şablonları"
"Loads a template from a file" = "Bir dosyadan bir şablon yükler"
"Saves the selected template to a file" = "Seçilen şablonu bir dosyaya kaydeder"
"Creates a new groove template" = "Yeni bir oluk şablonu oluşturur"
"Renames the selected groove template" = "Seçili oluk şablonunu yeniden adlandır"
"Resets all values in the selected groove template" = "Seçili oluk şablonundaki tüm değerleri sıfırlar"
"Deletes the selected groove template" = "Seçili oluk şablonunu siler"
"Create new groove template" = "Yeni oluk şablonu oluştur"
"Enter a name for this template:" = "Bu şablon için bir ad girin:"
"Delete groove template" = "Groove şablonunu sil"
"Are you sure you want to delete this?" = "Bunu silmek istediğinizden emin misiniz?"
"Rename groove template" = "Groove şablonunu yeniden adlandır"
"Enter a new name for this template:" = "Bu şablon için yeni bir ad girin:"
"Reset groove template" = "Groove şablonunu sıfırla"
"Are you sure you want to reset this?" = "Bunu sıfırlamak istediğinden emin misin?"
"Import Groove Template" = "Groove Şablonunu İçe Aktar"
"Couldn\'t read this file format correctly" = "Bu dosya formatı doğru okunamadı"
"Save Groove Template" = "Groove Şablonunu Kaydet"
"An error occurred when writing to this file" = "Bu dosyaya yazarken bir hata oluştu"
"Click to enable/disable recording from this input device" = "Bu giriş cihazından kaydı etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için tıklayın"
"Shows the input device for this track - click to select the device or change it" = "Bu parça için giriş cihazını gösterir - cihazı seçmek veya değiştirmek için tıklayın"
"No input" = "Giriş yok"
"Audio Tracks" = "Ses İzleri"
"MIDI Tracks" = "MIDI Parçalar"
"Number of inputs" = "Giriş sayısı"
"Assign all inputs to consecutive tracks" = "Tüm girişleri ardışık izlere ata"
"Enable/Disable all devices for recording" = "Kayıt için tüm cihazları etkinleştir / devre dışı bırak"
"Current input level" = "Geçerli giriş seviyesi"
"Can\'t add input!" = "Giriş eklenemiyor!"
"You can\'t add a track\'s output to it\'s own input!" = "Bir parçanın çıktısını kendi girişine ekleyemezsin!"
"Filters loops by instrument" = "Filtreler enstrümana göre döngüler"
"Filters loops by genre" = "Filtreler türe göre döngüler"
"Filters loops by descriptor" = "Tanımlayıcıya göre filtreler döngüler"
"Filters loops by musical key" = "Filtreler müzik anahtarına göre dönüyor"
"Reset Selection" = "Seçimi Sıfırla"
"Filters loops by filename" = "Dosya adına göre filtreler"
"Scan for Loops" = "Döngüler için Tara"
"Key" = "Anahtar"
"The loop library does not currently contain any loops" = "Döngü kütüphanesi şu anda herhangi bir döngü içermiyor"
"Loop settings" = "Döngü ayarları"
"Allows for quick loop searching" = "Hızlı döngü aramaya izin verir"
"Adds a new marker" = "Yeni bir işaretleyici ekler"
"Deletes a marker" = "Bir işaretçiyi siler"
"Add bars & beats marker" = "Çubuk ekle
"Add absolute TC marker" = "Mutlak TC İşaretleyici ekle"
"A list of markers in the edit" = "Düzenlemedeki işaretçilerin listesi"
"Filter parameters" = "Filtre parametreleri"
"To create a new filter, drag this button onto a track\'s outputs or an audio clip" = "Yeni bir filtre oluşturmak için bu düğmeyi bir parçanın çıkışlarına veya bir ses klibinin üzerine sürükleyin"
"Click to select" = "Seçmek için tıkla"
"Click and drag to change the position of this pitch-change" = "Bu adım değişiminin konumunu değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin"
"Delete Preset" = "Ön Ayarı Sil"
"Confirm Preset Deletion?" = "Ön Ayar Silme İşlemini Onayla?"
"Are you sure you want to remove the selected preset from all projects?" = "Seçilen ön ayarı tüm projelerden kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
"Preview" = "Ön izleme"
"Enables live preview for selected presets" = "Seçilen hazır ayarlar için canlı önizlemeyi etkinleştir"
"Applies the selected preset to the selected track" = "Seçilen önayarı seçilen parçaya uygular"
"Inputs" = "Girdiler"
"Sets the inputs to use for previewing the preset" = "Ön ayarın önizlemesinde kullanılacak girdileri ayarlar"
"Outputs" = "Çıktılar"
"Sets the output to use for previewing the preset" = "Ön ayarın önizlemesinde kullanılacak çıktıyı ayarlar"
"Filters presets by filename" = "Dosya adına göre ön ayarları filtreler"
"Midi input" = "Midi girişi"
"Midi output" = "Midi çıkışı"
"Rack filter editor" = "Raf filtresi editörü"
"Drop a filter here to add to the rack" = "Rafa eklemek için filtreyi buraya bırakın"
"This type of filter isn\'t allowed inside a rack!" = "Bu filtre türünün raf içine alınmasına izin verilmiyor!"
"Add filter to rack" = "Rafa filtre ekle"
"Do you want to auto-connect this filter?" = "Bu filtreyi otomatik bağlamak ister misiniz?"
"Drop a filter here to create a new rack" = "Yeni bir raf oluşturmak için filtreyi buraya bırakın"
"New rack filter" = "Yeni raf filtresi"
"New Rack" = "Yeni Raf"
"Creates a new, empty rack filter" = "Yeni, boş bir raf filtresi oluşturur"
"Show One Rack" = "Bir Rafı Göster"
"Shows either one or two rack filters on-screen" = "Ekranda bir veya iki raf filtresi gösteriliyor"
"Show Two Racks" = "İki Rafı Göster"
"Create new empty rack" = "Yeni boş raf oluştur"
"Load a preset rack" = "Önceden ayarlanmış bir raf yükleyin"
"Too many rack filters!" = "Çok fazla raf filtresi!"
"Click to select this clip; hold down shift/command/alt to select multiple clips" = "Bu klibi seçmek için tıklayın; birden fazla klip seçmek için shift/command/alt tuşunu basılı tutun"
"Click to select this clip; hold down shift/ctrl/alt to select multiple clips" = "Bu klibi seçmek için tıklayın; birden fazla klip seçmek için shift/ctrl/alt tuşlarını basılı tutun"
"Moves the start of this clip, but keeps the contents fixed in relation to the other tracks (+ alt key to stretch the clip)" = "Bu klibin başlangıcını hareket ettirir, ancak içerikleri diğer parçalara göre sabit tutar (klibi uzatmak için alt tuş)"
"Moves the start of this clip and the clip\'s contents, but keeps the end position fixed (+ alt key to stretch the clip)" = "Bu klibin başlangıcını ve klibin içeriğini taşır, ancak bitiş konumunu sabit tutar (klibi uzatmak için alt tuş)"
"Moves this clip\'s start and end, but keeps the contents fixed in relation to the other tracks" = "Bu klibin başlangıcını ve bitişini taşır, ancak içeriği diğer parçalara göre sabit tutar"
"Slips the contents of this clip, keeping the start and end points fixed" = "Bu klibin içeriğini kaydırır, başlangıç ​​ve bitiş noktalarını sabit tutar"
"Toggles the loop state of this clip" = "Bu klibin döngü durumunu değiştirir"
"Changes the end time of this clip, also moving the clip\'s contents (+ alt key to stretch the clip)" = "Bu klibin bitiş saatini değiştirir, ayrıca klibin içeriğini de taşır (klibi uzatmak için alt tuş)"
"Changes the end time of this clip (+ alt key to stretch the clip)" = "Bu klibin bitiş saatini değiştirir (klibi uzatmak için alt tuş)"
"Moves the start" = "Başlangıcı taşır"
"Moves the end" = "Sonunu taşır"
"Click and drag to change this clip\'s position and track" = "Bu klibin konumunu ve izini değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin"
"Mark-in position" = "Giriş yeri"
"Mark-out position" = "İşaretleme konumu"
"Drag left/right to resize filter area; double-click to maximise/minimise" = "Filtre alanını yeniden boyutlandırmak için sola / sağa sürükleyin; büyütmek / küçültmek için çift tıklayın"
"Drag left/right to resize panel area; double-click to maximise/minimise" = "Panel alanını yeniden boyutlandırmak için sola / sağa sürükleyin; büyütmek / küçültmek için çift tıklayın"
"Snap resolution" = "Snap çözünürlüğü"
"Drag this button onto the outputs of the track where you want to create a new filter" = "Bu düğmeyi yeni bir filtre oluşturmak istediğiniz parçanın çıktılarına sürükleyin"
"Show/Hide global track" = "Küresel parçayı göster / gizle"
"Show/Hide marker track" = "İşaret parçasını göster / gizle"
"Show/Hide the track inputs" = "Parça girişlerini göster / gizle"
"Racks" = "Rack"
"Show/Hide rack filters" = "Raf filtrelerini göster / gizle"
"Show/Hide the filter panel" = "Filtre panelini göster / gizle"
"Show/Hide the controls panel" = "Kontrol panelini göster / gizle"
"Hide/show the left pane" = "Sol bölmeyi gizle / göster"
"Browser" = "Tarayıcı"
"Loops" = "Döngüler"
"Markers" = "İşaretleyiciler"
"MIDI mappings" = "MIDI eşlemeleri"
"Presets" = "Hazır ayarlar"
"Set what is displayed in the left pane" = "Sol bölmede neyin görüntüleneceğini ayarlayın"
"Tempo point" = "Tempo noktası"
"Tempo points" = "Tempo noktaları"
"Click and drag to move this point; shift-drag to move all points; double-click to delete" = "Bu noktayı taşımak için tıklayın ve sürükleyin; tüm noktaları taşımak için shift-sürükleyin; silmek için çift tıklayın"
"Drag to move the cursor or viewport; right-button-drag to zoom" = "İmleci veya görünüm alanını taşımak için sürükleyin; yakınlaştırmak için sağa sürükleyin"
"Click and drag to change the position of this time signature" = "Bu zaman imzasının konumunu değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin"
"Solo isolate" = "Yalnız izole et"
"Reset all muted/soloed tracks" = "Sessiz / solo şarkıları sıfırla"
"Mutes/solos this track (right-click for more options)" = "Bu parçayı sessizleştirir / çözer (daha fazla seçenek için sağ tıklayın)"
"This track has a VST synthesizer but doesn\'t output to a wave device, so the synth may not be audible" = "Bu parça bir VST sentezleyiciye sahip ancak bir dalga cihazına çıkış yapmıyor, bu yüzden synth sesli olmayabilir"
"This track has a VST synthesizer after some other filters - these filters may not have any effect on the sound" = "Bu parça diğer bazı filtrelerden sonra bir VST sentezleyiciye sahip - bu filtrelerin ses üzerinde herhangi bir etkisi olmayabilir"
"Drag with the left button to resize a track.\r\nDrag with the right-button to rescale all the tracks above this one" = "Bir parçayı yeniden boyutlandırmak için sol tuşla sürükleyin. \ R \ nBu parçanın üzerindeki tüm parçaları yeniden boyutlandırmak için sağ tuşla sürükleyin"
"Copy selected tracks to clipboard" = "Seçili parçaları panoya kopyala"
"Delete selected tracks" = "Seçilen parçaları sil"
"Insert clipboard at cursor position" = "İmleç konumuna pano ekle"
"Create folder track containing" = "İçeren klasör parçası oluştur"
"Select all tracks" = "Tüm parçaları seç"
"Select all clips in this track" = "Bu parçadaki tüm klipleri seç"
"Deselect all clips in this track" = "Bu parçadaki tüm kliplerin seçimini kaldır"
"Expand track" = "Parçayı genişlet"
"Shrink track" = "Pisti küçült"
"Track inputs" = "Girişleri takip et"
"Track outputs" = "İz çıktıları"
"Track filters" = "İz filtreleri"
"Whole track" = "Bütün parça"
"Set image" = "Resmi ayarla"
"Replace items" = "Öğeleri değiştir"
"Merge items" = "Öğeleri birleştir"
"Click to select this track; double-click to expand or shrink it" = "Bu parçayı seçmek için tıklayın; genişletmek veya daraltmak için çift tıklayın"
"Drag to move the cursor, drag with the right button to zoom in/out" = "İmleci hareket ettirmek için sürükleyin, yakınlaştırmak / uzaklaştırmak için sağ tuşla sürükleyin"
"Click and drag to move the cursor; right-button-drag to zoom" = "İmleci hareket ettirmek için tıklayın ve sürükleyin; yakınlaştırmak için sağ tıklayın
"Master output levels (right-click for options)" = "Ana çıktı düzeyleri (seçenekler için sağ tıklayın)"
"Drag here to change the master pan position" = "Ana kaydırma konumunu değiştirmek için buraya sürükleyin"
"Drag here to change the master volume" = "Ana birimi değiştirmek için buraya sürükleyin"
"Drop Filters Here" = "Filtreleri Buraya Bırak"
"Drag filters into this box to add them to the master output filter chain" = "Ana çıktı filtre zincirine eklemek için filtreleri bu kutuya sürükleyin"
"Find Normalised Level" = "Normal Seviye Bul"
"Reset to 0 dB" = "0 dB'ye sıfırla"
"Master Volume Control" = "Ana Ses Kontrolü"
"Click here for more master level options" = "Daha fazla usta seviye seçeneği için burayı tıklayın"
"Fade In" = "Fade In"
"Fade Out" = "Fade Out"
"Based on the max level of the whole edit" = "Tüm düzenlemenin maksimum seviyesine dayanarak"
"Based on the average RMS level of the whole edit" = "Tüm düzenlemenin ortalama RMS seviyesine dayanarak"
"Based on the max level of the marked region" = "İşaretli bölgenin maksimum seviyesine göre"
"Based on the average RMS level of the marked region" = "İşaretli bölgenin ortalama RMS seviyesine dayanarak"
"Calculate Levels" = "Seviyeleri Hesapla"
"Enter the level in decibels to which this edit\'s RMS should be normalised" = "Bu düzenlemenin RMS'sinin normalleştirilmesi gereken desibel cinsinden seviyeyi girin"
"Calculate" = "Hesaplamak"
"This value was out-of-range. Please use a level between -50 and +12" = "Bu değer aralık dışındaydı. Lütfen -50 ile 12 arasında bir seviye kullanın"
"Analysing edit" = "Analiz düzenleme"
"Master Levels" = "Ana düzeyler"
"Master volume level" = "Ana ses seviyesi"
"Reset the volume to 0 dB" = "Sesi 0 dB'ye ayarla"
"Master Pan" = "Ana Pan"
"Reset the panning to the centre" = "Yatay kaydırma merkezini sıfırla"
"Sets the master level by analysing the edit\'s levels" = "Düzenleme seviyelerini analiz ederek ana seviyeyi ayarlar"
"Master output levels" = "Ana çıkış seviyeleri"
"Master Fade In/Out" = "Ana Fade In / Out"
"Ext. MTC" = "Dahili MTC"
"Chase Incoming MTC On/Off" = "Chase Gelen MTC Açık / Kapalı"
"Shows the tempo settings at the cursor position. Click to select the current tempo section." = "Temper ayarlarını imleç konumunda gösterir. Geçerli tempo bölümünü seçmek için tıklayın."
"CPU" = "İŞLEMCİ"
"CPU Overload!" = "İşlemci Aşırı Yüklemesi!"
"This edit is using too much CPU power to be played correctly!" = "Bu düzenleme doğru oynatılmayacak kadar fazla CPU gücü kullanıyor!"
"End-to-End playback will now be disabled" = "Uçtan Uca izleme şimdi devre dışı bırakılacak"
"Shows the proportion of available CPU power being used for playback" = "Oynatma için kullanılan mevcut CPU gücünün oranını gösterir"
"Start playing" = "Oyuna başla"
"Start recording" = "Kayda başla"
"Aborts the current recording and deletes all files recorded so far" = "Geçerli kaydı iptal eder ve şimdiye kadar kaydedilen tüm dosyaları siler"
"Aborts the current recording, deletes all files, and restarts" = "Geçerli kaydı iptal eder, tüm dosyaları siler ve yeniden başlatır"
"Read" = "Oku"
"Automation \'read\' mode (whether automated parameters are played back)" = "Otomasyon \'okuma\' modu (otomatik parametrelerin oynatılıp oynatılmadığı)"
"Write" = "Yazmak"
"Automation \'write\' mode (whether parameter movements are recorded)" = "Otomasyon \'yazma\' modu (parametre hareketlerinin kaydedilip kaydedilmediği)"
"Rewind to the start of the edit" = "Düzenlemenin başlangıcına geri sar"
"Back" = "Geri"
"Move back through the edit [cursor left]" = "[İmleç sola] düzenleme içinde geri git"
"Forward" = "İleri"
"Move forward through the edit [cursor right]" = "[İmleci sağa] düzenle ile ileri git"
"Toggle looping of playback" = "Oynatma döngüsünü aç / kapat"
"Punch" = "Zımbalama"
"Toggles recording punch in/out based on mark-in/mark-out positions" = "Giriş / çıkış konumlarını temel alarak kayıt delme giriş / çıkışını değiştirir"
"Auto Lock" = "Otomatik kilit"
"Locks automation curves to clips" = "Otomasyon eğrilerini kliplere kilitler"
"Snap" = "Yakala"
"Turns snapping on/off when dragging clips" = "Klipleri sürüklerken yapışmayı açar / kapatır"
"Click" = "Tık"
"Enables the metronome click" = "Metronom tıklamasını etkinleştirir"
"Scroll" = "Kaydırma"
"Whether the display should continuously scroll when playing" = "Oynarken ekranın sürekli kaydırılıp kaydırılmayacağı"
"MIDI Learn" = "MIDI Öğren"
"Turns MIDI learn mode on/off to automatically assign parameters to MIDI controls" = "MIDI kontrollerine parametreleri otomatik olarak atamak için MIDI öğrenme modunu açar / kapatır"
"MIDI Edit" = "MIDI Düzenleme"
"Turns MIDI edit mode on/off to make MIDI clip behave more suitible for editing" = "MIDI klibin düzenleme için daha uygun davranmasını sağlamak için MIDI düzenleme modunu açar / kapatır"
"Vertical zoom out" = "Dikey uzaklaştır"
"Vertical zoom fit" = "Dikey zum sığdır"
"Vertical zoom in" = "Dikey yakınlaştırma"
"Zoom fit" = "Yakınlaştırma fit"
"Devices Settings" = "Cihaz Ayarları"
"Use 64-bit Maths When Mixing Tracks (Uses More CPU)" = "Parçaları Karıştırırken 64 Bit Matematik Kullan (Daha Fazla CPU Kullanıyor)"
"Use Realtime Priority Mode" = "Gerçek Zamanlı Öncelikli Modu Kullan"
"Only Show Enabled Devices" = "Yalnızca Etkin Aygıtları Göster"
"Processors to Use" = "Kullanılacak İşlemciler"
"Max Monitoring Latency" = "Maksimum İzleme Gecikmesi"
"Low Latency Buffer Size" = "Düşük Gecikmeli Tampon Boyutu"
"Audio I/O" = "Ses Giriş / Çıkış"
"Device Settings" = "Cihaz ayarları"
"List of the available input/output channels" = "Mevcut giriş / çıkış kanallarının listesi"
"Whether to show all audio devices, or just the ones that are enabled" = "Tüm ses cihazlarını gösterme ya da yalnızca etkin olanları gösterme"
"Whether to make Tracktion run as a \'realtime\' application - may be dangerous!" = "Tracktion'ın \'gerçek zamanlı\' bir uygulama olarak çalışmasını sağlamak - tehlikeli olabilir!"
"Ff turned on, audio quality will be marginally better for edits that use a lot of tracks" = "Ff açık, çok fazla parça kullanan düzenlemeler için ses kalitesi marjinal olarak daha iyi olacak"
"Number of processors to use for audio processing" = "Ses işleme için kullanılacak işlemci sayısı"
"The maximum latency allowed through record enabled tracks when in low latency mode" = "Düşük gecikme modundayken kayıt etkinleştirilmiş izler aracılığıyla izin verilen maksimum gecikme süresi"
"The target buffer size to use when in low latency mode" = "Düşük gecikme modundayken kullanılacak hedef arabellek boyutu"
"Warning!" = "Uyarı!"
"The Microsoft GS Wavetable synth MIDI device is enabled: using this can interfere with some audio drivers. If you have problems opening your audio device, try disabling the Microsoft synth!" = "Microsoft GS Wavetable synth MIDI aygıtı etkin: bunu kullanmak bazı ses sürücülerine müdahale edebilir. Ses aygıtınızı açmakta sorun yaşıyorsanız, Microsoft synth!
"Control Surfaces" = "Kontrol Yüzeyleri"
"Devices" = "Cihazlar"
"Add Custom Control Surface" = "Özel Kontrol Yüzeyi Ekle"
"Add a custom control surface to control Tracktion" = "Tracktion'ı kontrol etmek için özel bir kontrol yüzeyi ekle"
"Supported Control Surfaces" = "Desteklenen Kontrol Yüzeyleri"
"New Custom Control Surface" = "Yeni Özel Kontrol Yüzeyi"
"Create a new custom control surface" = "Yeni bir özel kontrol yüzeyi oluştur"
"Delete Controller" = "Denetleyiciyi Sil"
"Are you sure you want to delete this controller?" = "Bu denetleyiciyi silmek istediğinize emin misiniz?"
"Paths" = "Yollar"
"Add Path" = "Yol Ekle"
"Remove Path" = "Yolu Kaldır"
"Choose directory" = "Dizin seç"
"Add directory to path" = "Yola dizin ekle"
"Not a valid path" = "Geçerli bir yol değil"
"The directory XDRX does not exist. Do you still want to add it to the path?" = "XDRX dizini mevcut değil. Yine de yolu eklemek istiyor musunuz?"
"File Settings" = "Dosya Ayarları"
"Temporary Directory" = "Geçici rehber"
"Auto-Save Edits" = "Düzenlemeleri Otomatik Kaydet"
"Undo Levels" = "Seviyeleri Geri Al"
"Cache Size" = "Önbellek Boyutu"
"Saving Edits" = "Düzenlemeleri Kaydetme"
"LAME Location" = "LAME Konumu"
"Audio Clip Import" = "Ses Klibi İçe Aktarma"
"Auto-Detect Tempos" = "Tempos'u Otomatik Algıla"
"Working directory for thumbnails, frozen tracks, etc..." = "Küçük resimler, dondurulmuş parçalar vb. İçin çalışma dizini ..."
"Location of the LAME MP3 encoder" = "LAME MP3 kodlayıcının konumu"
"Auto-saving disabled" = "Otomatik kaydetme devre dışı"
"Auto-save every 1 minute" = "Her 1 dakikada bir otomatik kaydet"
"Auto-save every 2 minutes" = "Her 2 dakikada bir otomatik kaydet"
"Auto-save every 5 minutes" = "Her 5 dakikada bir otomatik kaydet"
"Auto-save every 10 minutes" = "Her 10 dakikada bir otomatik kaydet"
"Auto-save every 20 minutes" = "Her 20 dakikada bir otomatik kaydet"
"Toggles auto-saving of edits" = "Düzenlemelerin otomatik kaydedilmesini değiştirir"
"When an edit is about to be closed, always ask the user whether to save it" = "Bir düzenleme kapatılmak üzereyken, her zaman kullanıcıdan kaydetmesini isteyip istemediğinizi sorun"
"When an edit is about to be closed, always save it without asking" = "Bir düzenleme kapanmak üzereyken, sormadan her zaman kaydedin"
"Choose what to do when closing edits" = "Düzenlemeleri kapatırken ne yapacağınızı seçin"
"The number of actions that can be undone/redone$" = "Geri alınabilecek işlemlerin sayısı $"
"Number of seconds of audio data per file which should be cached" = "Dosya başına, önbelleğe alınması gereken saniye başına ses verisi sayısı"
"Ask if file should be copied" = "Dosyanın kopyalanıp kopyalanmayacağını sor"
"Always copy file" = "Her zaman dosyayı kopyala"
"Only copy file if on network" = "Yalnızca ağdaysa dosyayı kopyala"
"Chooses default action when audio clips are imported" = "Ses klipleri içe aktarıldığında varsayılan eylemi seçer"
"Ask if tempo should be detected" = "Tempo algılanması gerekip gerekmediğini sor"
"Always detect tempo" = "Her zaman tempoyu algıla"
"Never detect tempo" = "Asla tempoyu algılama"
"Chooses default tempo detect action when audio clips are imported" = "Ses klipleri içe aktarıldığında varsayılan tempo algılama eylemini seçer"
"Select the temporary directory to use..." = "Kullanılacak geçici dizini seçin ..."
"You can\'t use a root directory as a temp directory!" = "Bir kök dizini geçici dizin olarak kullanamazsınız!"
"Create a dedicated subfolder and use that instead." = "Özel bir alt klasör oluşturun ve bunu kullanın."
"This folder isn\'t empty - note that ALL files and subdirectories inside it will be considered temporary, and ANY files in this folder MAY BE AUTOMATICALLY DELETED to free up space." = "Bu klasör boş değil - içindeki TÜM dosya ve alt dizinler geçici olarak değerlendirilecek. Bu klasördeki dosyalar yer açmak için OTOMATİK SİLİNMEZ."
"So please make sure there\'s nothing important in there!" = "Lütfen orada önemli bir şeyin olmadığından emin olun!"
"This isn\'t a valid directory" = "Bu geçerli bir dizin değil"
"MP3 Encoder" = "MP3 Kodlayıcı"
"seconds per file" = "Dosya başına saniye"
"User Switch" = "Kullanıcı Anahtarı"
"Footswitch" = "Ayak anahtarı"
"Keyboard Shortcuts" = "Klavye kısayolları"
"Reset to Defaults" = "Varsayılanlara dön"
"Restores all the default key-mappings" = "Tüm varsayılan anahtar eşlemelerini geri yükler"
"View as HTML" = "HTML olarak görüntüle"
"Shows a HTML version of this list (for printing)" = "Bu listenin HTML sürümünü gösterir (yazdırmak için)"
"Save Key-Mappings" = "Anahtar Haritalarını Kaydet"
"Saves the key-mappings to a file" = "Anahtar eşlemelerini bir dosyaya kaydeder"
"Load Key-Mappings" = "Anahtar Haritalarını Yükle"
"Reloads some previously-saved key-mappings from a file" = "Daha önce kaydedilmiş bazı anahtar eşlemelerini bir dosyadan yeniden yükler"
"Restore default Tracktion key mappings" = "Varsayılan İzleme anahtarı eşlemelerini geri yükle"
"Clear all mappings" = "Tüm eşlemeleri temizle"
"Use \'Ableton Live\' style key-mappings" = "\'Ableton Live\' tarzı anahtar eşlemelerini kullan"
"Use \'Cubase\' style key-mappings" = "\'Cubase\' tarzı anahtar eşlemelerini kullan"
"Set All Key Mappings" = "Tüm Anahtar Eşlemeleri Ayarla"
"This will overwrite all current key-mappings - are you sure you want to do this?" = "Bu, mevcut tüm anahtar eşlemelerinin üzerine yazacak - bunu yapmak istediğinize emin misiniz?"
"Select a key-mappings file to save" = "Kaydetmek için bir anahtar eşleme dosyası seçin"
"Key Mappings" = "Anahtar Eşleştirmeler"
"The file you\'ve chosen already exists - are you sure you want to overwrite it?" = "Seçtiğiniz dosya zaten var - üzerine yazmak istediğinizden emin misiniz?"
"There was an error trying to write to this file.." = "Bu dosyaya yazmaya çalışırken bir hata oluştu .."
"Select a key mappings file to load" = "Yüklenecek bir anahtar eşleme dosyası seçin"
"There was an error trying to load this file.." = "Bu dosyayı yüklemeye çalışırken bir hata oluştu .."
"Installing LAME Encoder" = "LAME Encoder Kurulumu"
"Finding LAME encoder" = "LAME kodlayıcı bulma"
"Downloading LAME encoder" = "LAME kodlayıcı indiriliyor"
"Unzipping LAME encoder" = "LAME enkoderi çıkartılıyor"
"Installing LAME encoder" = "LAME kodlayıcısının kurulması"
"Download LAME Encoder?" = "LAME Encoder indirilsin mi?"
"Due to patent restrictions Tracktion uses the LAME Encoder to export MP3s which is only available as a separate download. To download and install this encoder now press Download. You must have an active internet connection in order for this to work." = "Patent kısıtlamaları nedeniyle Tracktion, yalnızca ayrı bir indirme olarak kullanılabilen MP3'leri dışa aktarmak için LAME Encoder'ı kullanıyor. Bu kodlayıcıyı indirmek ve yüklemek için şimdi İndir'e basın. Bunun çalışması için aktif bir internet bağlantınız olmalıdır."
"Sucess!" = "Sucess!"
"You should now be able to export to MP3 format." = "Artık MP3 formatına aktarabiliyor olmalısınız."
"A Problem Occured" = "Bir Sorun Oldu"
"There was a problem downloading or installing the encoder please try again later or vist the LAME website to manually install the encoder." = "Kodlayıcıyı indirirken veya yüklerken bir sorun oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyin veya kodlayıcıyı manuel olarak kurmak için LAME web sitesini ziyaret edin."
"Visit Website" = "Siteyi ziyaret et"
"Loop Settings" = "Döngü Ayarları"
"User Loops Path" = "Kullanıcı Döngü Yolu"
"Loop Directories" = "Döngü Dizinler"
"Add Loops" = "Döngü ekle"
"File Types to Add" = "Eklenecek Dosya Türleri"
"Loop Previewing" = "Döngü Önizlemesi"
"Ask" = "Sor"
"Folder for user created loops" = "Kullanıcı için oluşturulan klasör döngüler"
"Directories to search for loops" = "Döngüleri aramak için dizinler"
"Search the loop directories for loops" = "Döngü dizinlerini döngüler için ara"
"Sets the file types to search for" = "Aranacak dosya türlerini ayarlar"
"How to handle tagged files" = "Etiketli dosyalar nasıl kullanılır"
"Don\'t match tempo or pitch" = "Tempo veya adım eşleşmiyor"
"Match tempo" = "Maç temposu"
"Match pitch" = "Maç adımı"
"Match tempo and pitch" = "Maç temposu ve saha"
"loop previewing behaviour" = "Döngü önizleme davranışı"
"Scan for new and changed loops" = "Yeni ve değiştirilmiş döngüler için tarama yap"
"Clear database and rescan all loops" = "Veritabanını temizle ve tüm döngüleri yeniden tara"
"Rescan loops" = "Rescan döngüleri"
"This will clear your loop database and rescan all loop directories. Any custom loop tags will be lost." = "Bu, döngü veritabanınızı temizler ve tüm döngü dizinlerini yeniden tarar. Özel döngü etiketleri kaybolur."
"Finished loop scan" = "Bitmiş döngü taraması"
"Apple loops" = "Apple döngüler"
"Acid loops" = "Asit döngüler"
"REX" = "REX"
"WAV/AIFF" = "WAV / AIFF"
"MP3/Ogg/etc" = "MP3/OGG/etc"
"MIDI Settings" = "MIDI Ayarları"
"Add Virtual MIDI Input" = "Sanal MIDI Girişi Ekle"
"Middle-C" = "Orta-C"
"MIDI Popup" = "MIDI Popup"
"Send the \'All-Controllers-Off\' MIDI Message When Playing Stops" = "\'All-Controllers-Off\' MIDI Mesajını Oynatırken Durdur"
"Use MIDI Driver for MIDI Timing" = "MIDI Zamanlaması için MIDI Sürücüsünü Kullan"
"MIDI I/O" = "MIDI G/Ç"
"MIDI Devices" = "MIDI Aygıtları"
"List of the available MIDI input/output devices" = "Kullanılabilir MIDI giriş / çıkış aygıtlarının listesi"
"Add a virtual MIDI input that duplicates input from other MIDI devices" = "Diğer MIDI aygıtlarından girişi kopyalayan sanal bir MIDI girişi ekleyin"
"Use \"C3\" to represent middle-C" = "Orta-C" yi göstermek için \"C3\" kullanın.
"Use \"C4\" to represent middle-C" = "Orta-C'yi göstermek için \"C4\"kullanın."
"Use \"C5\" to represent middle-C" = "Orta-C'yi göstermek için \"C5\"kullanın.
"Changes the way MIDI notes are named" = "MIDI notalarının adlandırılma şeklini değiştirdi"
"Show MIDI toolbar at the left of the track" = "MIDI araç çubuğunu parçanın solunda göster"
"Show MIDI toolbar at the left of the clip" = "MIDI araç çubuğunu klibin solunda göster"
"The position of the MIDI pop-up keyboard and tool selector" = "MIDI açılır klavyesinin ve araç seçicisinin konumu"
"If turned on, MIDI all-controller-off messages are sent to all MIDI devices and filters" = "Açıksa, MIDI tüm denetleyici kapalı mesajları tüm MIDI cihazlarına ve filtrelere gönderilir"
"Use MIDI driver for MIDI timing instead of system clock" = "Sistem saati yerine MIDI zamanlaması için MIDI sürücüsünü kullan"
"Downloading Translation" = "Çeviri İndirme"
"Unable to Download Language File" = "Dil Dosyası İndirilemedi"
"There was a problem downloading the language file, please try again later" = "Dil dosyasını indirirken bir sorun oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyin"
"Finding Translations" = "Çevirileri Bulma"
"Looking for Updated Translations" = "Güncellenmiş Çeviriler Arıyorsunuz"
"Checking Current Language For Updates" = "Güncellemeler İçin Geçerli Dili Denetleme"
"Plugins" = "Eklentiler"
"Always check for new plugins at startup" = "Her zaman başlangıçta yeni eklentileri kontrol et"
"Enable ReWire" = "Yeniden Etkinleştir"
"Add low-level noise to avoid denormalisation" = "Denormalizasyonu önlemek için düşük seviyeli gürültü ekleyin"
"Adds a small amount of noise to counteract problems with Pentium 4 CPUs" = "Pentium 4 CPU'lardaki sorunları gidermek için küçük bir miktar gürültü ekliyor"
"Scanning and Sorting" = "Tarama ve Sıralama"
"Tracktion will search for new plugins every time it starts" = "Tracktion, her başlatıldığında yeni eklentiler arayacak"
"Enables tracktion as a ReWire host." = "ReWire ana bilgisayarı olarak izlemeyi etkinleştirir."
"Enable/disable ReWire" = "ReWire'ı etkinleştir / devre dışı bırak"
"For these changes to take effect, it\'s necessary to quit and restart Tracktion" = "Bu değişikliklerin etkili olması için Tracktion'dan çıkmak ve yeniden başlatmak gerekli"
"None found" = "Bulunamadı"
"Disabled" = "Devre dışı"
"Virtual input" = "Sanal giriş"
"Default wave output" = "Varsayılan dalga çıkışı"
"Click to make this the default" = "Bunu varsayılan yapmak için tıklayın"
"Click here to enable/disable this device" = "Bu cihazı etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için buraya tıklayın"
"Click here to make this device the default output" = "Bu aygıtı varsayılan çıktı yapmak için buraya tıklayın"
"Audio device - click to select it and edit its properties" = "Ses cihazı - seçmek ve özelliklerini düzenlemek için tıklayın"
"User Interface" = "Kullanıcı arayüzü"
"Username" = "Kullanıcı adı"
"Import User Settings" = "Kullanıcı Ayarlarını İçe Aktar"
"Export User Settings" = "Kullanıcı Ayarlarını Dışa Aktar"
"Track Resizing" = "Yeniden Boyutlandırma"
"Renaming a Clip in an Edit Also Renames its Source Item" = "Düzenlemedeki Klibi Yeniden Adlandırma Ayrıca Kaynak Öğesini Yeniden Adlandırıyor"
"Rename Mode" = "Modu Yeniden Adlandır"
"Show Colour Editor" = "Renk Düzenleyiciyi Göster"
"Meter Response" = "Sayaç Yanıtı"
"Language" = "Dil"
"Get Additional Languages" = "Başka Dilleri Al"
"Check For Language Updates" = "Dil Güncellemelerini Denetle"
"Peak Hold" = "Tepe Tutma"
"Solo Behaviour" = "Yalnız Davranış"
"Filter Selection" = "Filtre Seçimi"
"Filter Sort" = "Filtre Sıralaması"
"Filter GUI Default" = "Filtre GUI Varsayılanı"
"Default Marker Type" = "Varsayılan İşaretleyici Türü"
"GUI Rendering Mode" = "GUI İşleme Modu"
"Default Freeze Point" = "Varsayılan Donma Noktası"
"Name of the current tracktion user - this is saved in edits and projects" = "Geçerli takip kullanıcısı adı - bu düzenleme ve projelere kaydedilir"
"Loads new user settings from a .trksettings file" = "Yeni kullanıcı ayarlarını bir .trksettings dosyasından yükler"
"Save the current user settings to a .trksettings file" = "Geçerli kullanıcı ayarlarını bir .trksettings dosyasına kaydedin"
"Double-clicking a track toggles between small and medium height" = "Bir parçayı çift tıklatmak, küçük ve orta boy arasında geçiş yapar"
"Double-clicking a track toggles between small and large height" = "Bir parçayı çift tıklatmak, küçük ve büyük boy arasında geçiş yapar"
"Double-clicking a track toggles between small, medium and large heights" = "Bir parçayı çift tıklatmak küçük, orta ve büyük boylar arasında geçiş yapar"
"The effect of double-clicking a track" = "Bir parçaya çift tıklamanın etkisi"
"Whether renaming a clip in the edit also renames the project item that it refers to" = "Düzenlemedeki bir klibin yeniden adlandırılıp adlandırılmayacağı, başvurduğu proje öğesini de yeniden adlandırıyor"
"Always rename source file" = "Her zaman kaynak dosyayı yeniden adlandır"
"Only rename source file if it is in the project folder" = "Kaynak dosyayı yalnızca proje klasöründeyse yeniden adlandır"
"Never rename source file" = "Asla kaynak dosyayı yeniden adlandırma"
"Whether renaming an item also renames its source file" = "Bir öğeyi yeniden adlandırmanın aynı zamanda kaynak dosyasını da yeniden adlandırması"
"Chooses the speed at which level meters decay" = "Seviye ölçerin düşeceği hızı seçer"
"Chooses the time for which level meter peaks are shown" = "Seviye ölçer tepelerinin gösterilme zamanını seçer"
"Cumulative solo" = "Birikmeli solo"
"Exclusive solo" = "Özel solo"
"Chooses how multiple tracks are soloed" = "Birden fazla parçanın nasıl solo yapılacağını seçer"
"Popup menu" = "Açılır menü"
"Popup tree" = "Popup ağacı"
"Chooses how filters are selected" = "Filtrelerin nasıl seçileceğini seçer"
"Sort filters by disk location" = "Filtreleri disk konumuna göre sırala"
"Sort filters by category" = "Filtreleri kategoriye göre sırala"
"Sort filters by manufacturer" = "Filtreleri üreticiye göre sırala"
"Chooses how filters are sorted" = "Filtrelerin nasıl sıralanacağını seçer"
"Unlocked" = "Kilitli"
"Locked" = "Kilitli"
"Chooses if filters are locked by default" = "Filtrelerin varsayılan olarak kilitli olup olmadığını seçer"
"Chooses the language for the user interface" = "Kullanıcı arayüzü için dili seçer"
"Look online for additional translations" = "Ek çeviriler için çevrimiçi görün"
"Never" = "Asla"
"At startup" = "Başlangıçta"
"Now" = "Şimdi"
"Choose when updates to the current language are checked for" = "Geçerli dile yönelik güncellemelerin ne zaman kontrol edileceğini seçin"
"Sets the internal rendering technology used" = "Kullanılan iç işleme teknolojisini ayarlar"
"Absolute time code" = "Mutlak zaman kodu"
"Automatic" = "Otomatik"
"Chooses default marker type" = "Varsayılan İşaretleyici türünü seçer"
"Pre-filters" = "Ön filtreler"
"Pre-fader" = "Ön sürgü"
"Post-fader" = "Post-fader"
"Chooses default freeze point positioning" = "Varsayılan donma noktası konumlandırmasını seçer"
"Shows the editor for customising colours" = "Renkleri özelleştirmek için editörü gösterir"
"About Tracktion" = "Tracktion Hakkında"
"Unlock" = "Kilidini aç"
"Close" = "Kapat"
"Visit the Tracktion forum at KVR" = "KVR'deki Tracktion forumunu ziyaret et"
"Tracktion Version" = "Tracktion Version"
"This computer\'s machine number" = "Bu bilgisayarın makine numarası"
"To purchase the full version of Tracktion, you can click the \'Buy a License\' button to go to the appropriate page on our website, and follow the instructions there.You can then click the \'unlock\' button below to unlock it for this computer." = "Tracktion'ın tam sürümünü satın almak için web sitemizdeki uygun sayfaya gitmek için \'Lisans Satın Al\' düğmesini tıklayabilir ve oradaki talimatları uygulayabilirsiniz. Daha sonra aşağıdaki \'unlock\' düğmesini tıklayabilirsiniz. bu bilgisayar için kilidini aç. "
"Select the tracktion key file to use" = "Kullanılacak parça anahtarı dosyasını seçin"
"Operation type" = "Operasyon türü"
"Do it!" = "Yap!"
"Method" = "Yöntem"
"Trim start" = "Kesim başlangıcı"
"Trim end" = "Kesim sonu"
"New bit depth" = "Yeni bit derinliği"
"New sample rate" = "Yeni örnekleme oranı"
"Peak level" = "Tepe seviyesi"
"Make mono" = "Mono yap"
"Trim silence" = "Kesin sessizlik"
"Change sample rate" = "Örnek oranı değiştir"
"Change bit depth" = "Bit derinliğini değiştir"
"Reverse" = "Ters"
"Processing" = "İşleme"
"Can\'t open the source file" = "Kaynak dosyayı açamıyor"
"Internal error" = "İç hata"
"Couldn\'t overwrite this file - check that it isn\'t write-protected or in use by another application." = "Bu dosyanın üzerine yazılamadı - yazma korumalı olmadığından veya başka bir uygulama tarafından kullanılmadığından emin olun."
"Can\'t write to destination file" = "Hedef dosyaya yazılamıyor"
"Trimming at this threshold would produce an empty file" = "Bu eşik değerinde kırpma boş bir dosya oluşturur"
"Levels in this file are too low to normalise" = "Bu dosyadaki düzeyler normalleştirmek için çok düşük"
"Basic Audio File Operations" = "Temel Ses Dosyası İşlemleri"
"Use average of all channels" = "Tüm kanalların ortalamasını kullan"
"Use left channel only" = "Sadece sol kanalı kullan"
"Use right channel only" = "Sadece sağ kanalı kullan"
"Couldn\'t parse this file correctly" = "Bu dosya doğru şekilde ayrıştırılamadı"
"The type of operation to perform" = "Gerçekleştirilecek işlem türü"
"The maximum level for the new file" = "Yeni dosya için maksimum seviye"
"Performs the selected operation" = "Seçilen işlemi yapar"
"This will permanently change the source file and can\'t be undone." = "Bu, kaynak dosyayı kalıcı olarak değiştirecek ve geri alınamaz."
"Any edits using the file will be affected - are you sure you want to go ahead?" = "Dosyayı kullanan herhangi bir düzenleme etkilenecek - devam etmek istediğinizden emin misiniz?"
"Remove item from clipboard" = "Öğeyi panodan kaldır"
"Clear clipboard" = "Panoyu temizle"
"Shows the current contents of the clipboard" = "Panodaki mevcut içeriği gösterir"
"Media clip" = "Medya klibi"
"Clipboard contents" = "Pano içeriği"
"Modified" = "Değiştirilmiş"
"Size" = "Boyut"
"Click to select this clip" = "Bu klibi seçmek için tıklayın"
"To open this edit, just double-click on it" = "Bu düzenlemeyi açmak için üzerine çift tıklamanız yeterli"
"Clip not found" = "Klip bulunamadı"
"Edits" = "Düzenlemeler"
"Recorded Audio" = "Kaydedilen Ses"
"Exported Audio/MIDI" = "Dışa Aktarılan Ses /MIDI"
"Imported Audio/MIDI" = "İçe Aktarılan Ses /MIDI"
"Rendered Audio/MIDI" = "İşlemiş Ses /MIDI"
"Before drag-and-dropping audio files, select a project to which they should be added." = "Ses dosyalarını sürükleyip bırakmadan önce, eklenmeleri gereken bir proje seçin."
"You need to view a project\'s contents to be able to paste things into it" = "Bir şeyi içeri yapıştırmak için bir projenin içeriğini görüntülemeniz gerekiyor"
"Click on a column header to sort the list by that field" = "Listeyi o alana göre sıralamak için bir sütun başlığına tıklayın"
"Start/stop playing this preview" = "Bu önizlemeyi oynatmayı başlat / durdur"
"Drag this onto the wave file to create a new marker point" = "Yeni bir işaretleyici noktası oluşturmak için bunu dalga dosyasına sürükleyin"
"Marks an interesting point in the wave file - drag left/right to move" = "Dalga dosyasında ilginç bir noktayı işaretler - taşımak için sola / sağa sürükleyin"
"Can\'t change the markers in a read-only project" = "Salt okunur bir projedeki işaretçileri değiştiremiyorum"
"Can\'t read this file" = "Bu dosyayı okuyamıyorum"
"Rendering preview" = "Önizleme oluşturma"
"Click to view the items in this project" = "Bu projedeki eşyaları görmek için tıkla"
"Unpack an archive into this project" = "Bu projeye bir arşiv aç"
"Close this project" = "Bu projeyi kapat"
"Click to open or create projects" = "Proje açmak veya oluşturmak için tıklayın"
"Delete folder" = "Klasörü sil"
"Are you sure you want to delete this folder?" = "Bu klasörü silmek istediğinize emin misiniz?"
"Load a project or archive" = "Bir proje veya arşivi yükle"
"Create a new project" = "Yeni bir proje oluştur"
"Load a library project" = "Bir kütüphane projesi yükle"
"Create sub folder" = "Alt klasör Oluştur"
"Changes the name of the current folder" = "Geçerli klasörün adını değiştirir"
"Adds an existing project to the active project list" = "Etkin proje listesine varolan bir proje ekler"
"Creates a new project" = "Yeni bir proje yaratır"
"Creates a new sub folder" = "Yeni bir alt klasör oluşturur"
"Deletes the current folder" = "Geçerli klasörü siler"
"Open a project or archive" = "Bir proje aç veya arşiv"
"Open multiple projects" = "Birden fazla proje aç"
"Load recent project" = "Son projeyi yükle"
"Close all projects in this folder" = "Bu klasördeki tüm projeleri kapat"
"Create a new subfolder" = "Yeni bir alt klasör oluştur"
"Close Projects" = "Projeleri Kapat"
"Are you sure you want to close all these projects?" = "Tüm bu projeleri kapatmak istediğinize emin misiniz?"
"Search Recursively" = "Özyinelemeli Arama"
"Search for All Files" = "Tüm Dosyaları Ara"
"Root Directory" = "Kök dizini"
"Search Location" = "Arama Yeri"
"Searching" = "Aramak"
"Search Results" = "Arama sonuçları"
"File Preview" = "Dosya önizleme"
"Show Unlocated Files" = "Unlocated Dosyaları Göster"
"Relink Selected Files" = "Seçili Dosyaları Yeniden Bağla"
"Relink Lost Files" = "Kayıp Dosyaları Yeniden Bağla"
"Folder to search" = "Aranacak klasör"
"Sets the base folder to display" = "Gösterilecek temel klasörü ayarlar"
"Sets the folder to scan for lost files" = "Kayıp dosyalar için taranacak klasörü ayarlar"
"Currently searching folder" = "Şu anda klasör aranıyor"
"Are you sure?" = "Emin misiniz?"
"Scanning system folders can take a long time and give multiple results. Consider using a more specific folder." = "Sistem klasörlerini taramak uzun zaman alabilir ve birden fazla sonuç verebilir. Daha özel bir klasör kullanmayı düşünün."
"Project selector" = "Proje seçici"
"Select all" = "Hepsini seç"
"Select none" = "Hiçbir şey seçilmedi"
"Projects" = "Projeler"
"Keywords" = "Anahtar Kelimeler"
"Select Projects" = "Projeleri Seç"
"Choose which projects to look in when searching" = "Arama yaparken hangi projelere bakacağınızı seçin"
"Search Category" = "Arama Kategorisi"
"Searches for the keywords in a category" = "Bir kategorideki anahtar kelimeleri arar"
"Search All" = "Tümünü ara"
"Searches for the keywords in all selected projects" = "Seçilen tüm projelerdeki anahtar kelimeleri arar"
"Search Results for \"XZZX\" = "\"XZZX\ "için arama sonuçları
"Search results for \"XZZX\" in category \"XCTX\" = "\"XZZX\ "için arama sonuçları \"XCTX\" kategorisinde
"Search results for category \"XCTX\" = "\"XCTX\" kategorisi için arama sonuçları
"Search Keywords" = "Arama Kelimeleri"
"Copied to clipboard" = "Panoya kopyalandı"
"This function only works if there\'s an edit currently open" = "Bu işlev yalnızca şu anda açık bir düzenleme varsa çalışıyor"
"This function only works if you first select one or more items from a project" = "Bu işlev yalnızca, bir projeden ilk önce bir veya daha fazla öğe seçtiğinizde çalışır"
"To add a MIDI clip, first select the track it should go into." = "Bir MIDI klibi eklemek için önce girmesi gereken parçayı seçin."
"No audio clips were selected" = "Hiçbir ses klibi seçilmedi"
"This function won\'t work if more than one item is selected" = "Bu işlev birden fazla öğe seçildiğinde işe yaramaz"
"General" = "Genel"
"Editing Functions" = "Düzenleme İşlevleri"
"Transport Controls" = "Taşıma Kontrolleri"
"Help Functions" = "Yardım İşlevleri"
"Moving/Zooming Controls" = "Hareketli / Yakınlaştırma Kontrolleri"
"Cut" = "Kesmek"
"Copy" = "Kopyala"
"Paste" = "Yapıştırmak"
"Paste inserting" = "Ekleyerek yapıştır"
"Copy and paste selected clips directly into current edit" = "Seçili klipleri kopyala ve geçerli düzenlemeye yapıştır"
"Delete the selected clips and their source audio files" = "Seçili klipleri ve kaynak ses dosyalarını sil"
"Deselect all" = "Hiçbirini seçme"
"Show Tracktion\'s help documentation" = "Tracktion\'ın yardım belgelerini göster"
"Show Tracktion\'s reference guide" = "Tracktion\'ın referans kılavuzunu göster"
"Show popup help for whatever the mouse is currently over" = "Fare şu an bitmiş olan her şey için açılır pencereyi göster"
"Enable/Disable the popup help" = "Pop-up yardımını etkinleştir/devre dışı bırak"
"Flip between edit/project screens" = "Düzenleme / proje ekranları arasında geçiş yap"
"Go to project screen" = "Proje ekranına git"
"Go to edit screen" = "Ekrana git"
"Go to settings screen" = "Ayar ekranına git"
"Save the current edit" = "Geçerli düzenlemeyi kaydet"
"Save the current edit as" = "Geçerli düzenlemeyi farklı kaydet"
"Quit the application" = "Uygulamadan çık"
"Zoom out to fit the entire edit on-screen" = "Tüm düzenlemeyi ekrana sığdırmak için uzaklaştırın"
"Zoom in to show a few seconds around the cursor" = "İmlecin etrafında birkaç saniye göstermek için yakınlaştırın"
"Zoom in to show the marked region" = "İşaretli bölgeyi göstermek için yakınlaştırın"
"Zoom to show the selected clips" = "Seçili klipleri göstermek için yakınlaştırın"
"Expand or contract the current track height" = "Geçerli iz yüksekliğini genişlet veya daralt"
"Rescale all tracks to fit on-screen" = "Tüm parçaları ekrana sığacak şekilde yeniden boyutlandır"
"Set all tracks to the default track height" = "Tüm parçaları varsayılan parça yüksekliğine ayarla"
"Expand or collapse folder track" = "Klasör parçasını genişlet veya daralt"
"Turn looping on/off" = "Döngü aç / kapat"
"Turn snapping on/off" = "Yapışmayı aç / kapat"
"Turn click track on/off" = "Tıklama parçasını aç / kapat"
"Turn punch-in on/off" = "Punch-in aç / kapat"
"Turn scrolling on/off" = "Kaydırmayı aç / kapat"
"Turn lock automation to clip on/off" = "Klipslemek için kilit otomasyonunu aç / kapat"
"Turn MIDI timecode chasing on/off" = "MIDI zaman kodunu kovalayarak aç / kapat"
"Toggle timecode between bars/seconds" = "Zaman kodunu çubuklar / saniye arasında değiştir"
"Start/stop playing" = "Oynatmayı başlat / durdur"
"Stop playing" = "Oynatmayı durdur"
"Abort current recording, and discard anything recorded" = "Geçerli kaydı iptal et ve kaydedilen herhangi bir şeyi at"
"Abort current recording, discard anything recorded, and restart" = "Geçerli kaydı iptal et, kaydedilen herhangi bir şeyi at ve yeniden başlat"
"Move cursor to start of marked clips or edit" = "İmleci işaretli kliplerin başlangıcına veya düzenlemeye kaydır"
"Move cursor to end of marked clips or edit" = "İmleci işaretli kliplerin sonuna getir veya düzenle"
"Scroll up to top of tracks" = "Parçaların üstüne kaydır"
"Scroll down to bottom of tracks" = "Parçaların altına doğru kaydır"
"Vertical zoom-in" = "Dikey yakınlaştırma"
"Vertical zoom-out" = "Dikey yakınlaştırma"
"Zoom to fit horizontally and vertically" = "Yatay ve dikey sığdırmak için zoom"
"Show or hide the big input-meters" = "Büyük sayaçları göster ya da gizle"
"Show clipboard contents" = "Pano içeriğini göster"
"Show colour editor" = "Renk düzenleyiciyi göster"
"Turn End-to-End on/off" = "Uçtan Uca Aç / Kapat"
"Arm or disarm all input devices" = "Tüm giriş cihazlarını devreye al veya devreden çıkar"
"Toggle safe record" = "Güvenli kaydı değiştir"
"Stop safe recording" = "Güvenli kaydı durdur"
"Jump backwards to next cut point" = "Bir sonraki kesim noktasına geriye doğru atla"
"Jump forwards to next cut point" = "Bir sonraki kesim noktasına atla"
"Jump to the mark-in point" = "İşaretleme noktasına atla"
"Jump to the mark-out point" = "İşaretleme noktasına atla"
"Put the markers around the currently selected clips" = "İşaretleyicileri seçili olan kliplerin etrafına yerleştirin"
"Nudge selected clips left" = "Seçili klipleri sola kaydır"
"Nudge selected clips right" = "Seçili klipleri sağa kaydır"
"Nudge selected clips up" = "Seçili klipleri yukarı kaydır"
"Nudge selected clips down" = "Seçili klipleri aşağı çevir"
"Change to the previous take for a looped clip" = "Döngülü bir klip için önceki çekimde değişiklik yap"
"Change to the next take for a looped clip" = "Döngülü bir klip için bir sonraki çekime geç"
"Select the item to the left of the current selection" = "Geçerli seçimin solundaki öğeyi seç"
"Select the item to the right of the current selection" = "Geçerli seçimin sağındaki öğeyi seç"
"Select the item above the current selection" = "Geçerli seçimin üzerindeki öğeyi seç"
"Select the item below the current selection" = "Geçerli seçimin altındaki öğeyi seç"
"Select the item at the top of the current selection" = "Geçerli seçimin üstündeki öğeyi seç"
"Select the item at the bottom of the current selection" = "Geçerli seçimin altındaki öğeyi seç"
"Move to the previous marker" = "Önceki işaretçiye git"
"Move to the next marker" = "Bir sonraki işaretçiye taşı"
"Toggle the marker view mode" = "İşaretçi görüntüleme modunu değiştir"
"Show or hide of the global track" = "Küresel parçayı göster ya da gizle"
"Split selected clips at cursor" = "İmlecin içindeki seçili klipleri böl"
"Move start of selected clips to the cursor position" = "Seçili kliplerin başlangıcını imleç konumuna getir"
"Move end of selected clips to the cursor position" = "Seçili kliplerin sonunu imleç konumuna getir"
"Auto-Crossfade selected clips" = "Seçili klipleri otomatik seç"
"Move selected clips to back of z-order" = "Seçili klipleri z-sırasının arkasına taşı"
"Delete marked region of selected clips, and move up selected" = "Seçili kliplerin işaretli bölgesini sil ve seçili yere taşı"
"Delete marked region of selected clips, and move up all on track" = "Seçili kliplerin işaretli bölgesini sil ve tümünü yoluna taşı"
"Enable/Disable selected filters" = "Seçili filtreleri etkinleştir / devre dışı bırak"
"Change selected filter to its next preset" = "Seçili filtreyi bir sonraki ayarına değiştir"
"Change selected filter to its previous preset" = "Seçili filtreyi önceki ayarına değiştir"
"Lock/Unlock the properties panel" = "Özellikler panelini kilitle / kilidini aç"
"Insert a new MIDI clip into the selected track" = "Seçilen parçaya yeni bir MIDI klibi yerleştir"
"Insert a new track into the edit" = "Düzenlemeye yeni bir parça ekle"
"Insert a new folder track into the edit" = "Düzenlemeye yeni bir klasör parçası ekle"
"Insert a tempo change at the current cursor position" = "Geçerli imleç konumuna tempo değişikliği ekle"
"Insert a time signature at the current cursor position" = "Geçerli imleç konumuna bir zaman imzası yerleştirin"
"Insert a pitch change at the current cursor position" = "Geçerli imleç konumuna bir perde değişikliği ekleyin"
"Launch an external wave editor for the selected clip" = "Seçilen klip için harici bir dalga editörü başlat"
"Show or hide the rack filters" = "Raf filtrelerini göster veya gizle"
"Show or hide the inputs section" = "Girdiler bölümünü göster veya gizle"
"Show or hide the filters section" = "Filtreler bölümünü göster veya gizle"
"Show or hide the left pane" = "Sol bölmeyi göster veya gizle"
"Show or hide the control section" = "Kontrol bölümünü göster veya gizle"
"Show or hide the inputs, filters and controls" = "Girdileri, filtreleri ve kontrolleri göster veya gizle"
"Show or hide the video window" = "Video penceresini göster veya gizle"
"Show or hide the mixer window" = "Mikser penceresini göster veya gizle"
"Reset all level meter overload indicators" = "Tüm seviye ölçer aşırı yük göstergelerini sıfırla"
"Mute selected clips" = "Seçili klipleri kapat"
"Pitch up 1 semitone" = "1 yarı ton at"
"Pitch down 1 semitone" = "1 yarı ton aşağı indir"
"Pitch up 1 octave" = "1 oktav yükseltir"
"Pitch down 1 octave" = "1 oktav aşağı indir"
"Mute selected tracks" = "Seçilen parçaları kapat"
"Solo selected tracks" = "Yalnız seçilen parçalar"
"MIDI selection tool" = "MIDI seçim aracı"
"MIDI pencil tool" = "MIDI kalem aracı"
"MIDI paint tool" = "MIDI boya aracı"
"MIDI eraser tool" = "MIDI silgi aracı"
"MIDI line tool" = "MIDI çizgi aracı"
"Toggle the \'controllers\' panel in MIDI editor" = "MIDI editöründe \'controllers\' panelini değiştir"
"Toggle the \'velocities\' panel in MIDI editor" = "MIDI editöründe \'velocities\' panelini değiştir"
"Enable/disable step-editor mode" = "Adım düzenleyici modunu etkinleştir/devre dışı bırak"
"Mute/Unmute MIDI note echo in the MIDI editor" = "Sessiz/Sesli MIDI editöründe MIDI notası yankısı"
"Show/Hide the MIDI pop-up toolbar" = "MIDI açılır araç çubuğunu Göster/Gizle"
"Insert a rest when in MIDI step-entry mode" = "MIDI adım giriş modundayken bir dinlenme yerleştirin"
"Toggle auto display of MIDI toolbar" = "MIDI araç çubuğunun otomatik gösterimini değiştir"
"Show the MIDI controller mappings window" = "MIDI denetleyicisi eşlemeleri penceresini göster"
"Punch out of automation record mode" = "Otomasyon kayıt modundan vazgeç"
"Punch out of automation record mode, clearing any subsequent curve data" = "Ardından gelen eğri verilerini temizleyerek, otomasyon kayıt modundan çıkın"
"Toggle automation write mode" = "Geçiş otomasyonu yazma modu"
"Toggle automation read mode" = "Geçiş otomasyon okuma modu"
"Locks the properties panel to keep showing its current contents" = "Geçerli içeriğini göstermeye devam etmek için özellikler panelini kilitle"
"Detail holder" = "Detay sahibi"
"Contains details about any currently selected objects" = "Seçili olan nesneler hakkındaki ayrıntıları içerir"
"Nothing Currently Selected" = "Şu Anda Seçili Hiçbir Şey"
"Play or stop the currently selected file" = "Seçili dosyayı oynat veya durdur"
"Auto-play" = "Otomatik oynatma"
"Automatically play a file when it is selected" = "Bir dosyayı seçildiğinde otomatik olarak oynat"
"Disable" = "Devre Dışı"
"Disable all filters in this track" = "Bu parçadaki tüm filtreleri devre dışı bırak"
"Enable all filters in this track" = "Bu parçadaki tüm filtreleri etkinleştir"
"Select all filters in this track" = "Bu parçadaki tüm filtreleri seç"
"Select all other filters of the same type" = "Aynı tipteki tüm diğer filtreleri seç"
"Select quick control parameter" = "Hızlı kontrol parametresini seçin"
"Clear all automation curves for this filter" = "Bu filtre için tüm otomasyon eğrilerini temizle"
"Display an active automation curve" = "Aktif bir otomasyon eğrisi göster"
"Save selected filters as a preset" = "Seçili filtreleri hazır ayar olarak kaydet"
"Replace this filter" = "Bu filtreyi değiştir"
"Wrap this filter in a new rack filter" = "Bu filtreyi yeni bir raf filtresine sar"
"Wrap these filters in a new rack filter" = "Bu filtreleri yeni bir raf filtresine sar"
"Delete this filter" = "Bu filtreyi sil"
"Browse for image to load" = "Yüklenecek görsele göz at"
"Unable to add image" = "Resim eklenemiyor"
"The selected image was unable to be added to the library because the image format could not be recognized. Try using a standard jpeg, png or gif image." = "Seçilen resim kütüphaneye eklenemedi çünkü resim formatı tanınamadı. Standart bir jpeg, png veya gif resmi kullanmayı deneyin."
"Use peak mode" = "Pik modu kullan"
"Use RMS mode" = "RMS modunu kullan"
"Use sum + difference mode" = "Toplam fark modunu kullan"
"Set all to peak mode" = "Tümünü en üst moda ayarla"
"Set all to use RMS mode" = "RMS modunu kullanmak için hepsini ayarla"
"Set all to use sum + difference mode" = "Toplam fark modunu kullanmak için hepsini ayarla"
"Reset all overload indicators" = "Tüm aşırı yük göstergelerini sıfırla"
"Back to Last Edit" = "Son Düzenlemeye Dön"
"Open Project" = "Açık Proje"
"Create Folder" = "Klasör oluşturun"
"About" = "Hakkında"
"Help" = "Yardım et"
"Loading" = "Yükleniyor"
"Show Trackion\'s quick-start guide" = "Trackion\'ın hızlı başlangıç ​​kılavuzunu göster"
"Show Trackion\'s reference manual" = "Trackion\'ın referans kılavuzunu göster"
"Turn off pop-up help" = "Açılır pencereyi kapat"
"Turn on pop-up help" = "Açılır pencereyi aç"
"Use longer delay before popup help appears" = "Pop-up yardım görünmeden önce daha uzun gecikme kullanın"
"Show the Tracktion log file" = "Tracktion günlük dosyasını göster"
"Check for updates" = "Güncellemeleri kontrol et"
"Show Folders" = "Klasörleri Göster"
"Show Column" = "Sütunu Göster"
"Selection Tool" = "Seçim aracı"
"Pencil Tool" = "Kalem Aracı"
"Paint Tool" = "Boya Aracı"
"Eraser Tool" = "Silgi aracı"
"Line Tool" = "Çizgi aracı"
"Paste (after selected)" = "Yapıştır (seçildikten sonra)"
"Paste (inserting at cursor position)" = "Yapıştır (imleç konumunda ekleme)"
"Delete (also deleting source files)" = "Sil (kaynak dosyaları da silme)"
"Bring obscured clips to front" = "Gizlenmiş klipleri öne getir"
"Edit using" = "Kullanarak düzenle"
"Set start time to original start time of source BWAV" = "BWAV kaynağının orijinal başlangıç ​​zamanına başlangıç ​​zamanını ayarlayın"
"Show the help pages" = "Yardım sayfalarını göster"
"About this version of tracktion" = "Bu sürümün sürümü hakkında"
"Opens an existing project" = "Mevcut bir projeyi açar"
"Creates a new top level folder" = "Yeni bir üst seviye klasör oluşturur"
"Autosaving" = "Otomatik kaydetme"
"Demo Restrictions" = "Demo Kısıtlamaları"
"Because this copy of Tracktion is unregistered, a hissing noise will be played every few seconds, and MIDI all-note-off messages will occasionally be sent to external MIDI devices" = "Bu Tracktion kopyası kaydedilmediğinden, birkaç saniyede bir tıslama sesi çalınacak ve MIDI not tutma mesajları ara sıra harici MIDI cihazlarına gönderilecektir"
"This edit contains references to plugin filters which are not installed on this machine" = "Bu düzenleme bu makinede yüklü olmayan eklenti filtrelerine referanslar içeriyor"
"MIDI events from this device aren\'t being played" = "Bu cihazdaki MIDI etkinlikleri oynatılmıyor"
"MIDI events in this track aren\'t being played" = "Bu parçadaki MIDI etkinlikleri çalınmıyor"
"MIDI events aren\'t being played" = "MIDI etkinlikleri oynatılmıyor"
"Because \'Run audio engine when stopped\' is disabled." = "Çünkü \'Durdurulduğunda ses motorunu çalıştır\' devre dışı bırakıldı."
"To enable this, make sure this item is ticked in the \'Options\' menu (bottom left)" = "Bunu etkinleştirmek için, \'Seçenekler\' menüsünde (sol altta) bu öğenin işaretlendiğinden emin olun"
"Because the track doesn\'t output to a MIDI device or contain any soft-synthesisers." = "Çünkü parça bir MIDI cihazına çıkmıyor veya herhangi bir yumuşak sentezleyici içermiyor."
"To make the track output to a MIDI device, select the track and use its destination device list." = "Bir MIDI cihazına parçanın çıkışını yapmak için parçayı seçin ve hedef cihazın listesini kullanın."
"Tracktion Demo Mode" = "Tracktion Demo Modu"
"Tracktion is currently running in demo mode on this computer." = "Tracktion şu anda bu bilgisayarda demo modunda çalışıyor."
"In keeping with the open-source ethos, Tracktion 4 is FREE to use on Linux!" = "Açık kaynak kodlu ahlak kurallarına uygun olarak, Tracktion 4 Linux'ta kullanmak için ÜCRETSİZDİR!"
"To unlock it, you\'ll need to register with us at www.tracktion.com, but unlike our Windows and OSX versions, there\'s no need to pay anything if you\'re using Linux!" = "Kilidini açmak için, www.tracktion.com adresinden bize kaydolmanız gerekir, ancak Windows ve OSX sürümlerimizin aksine, Linux kullanıyorsanız hiçbir şey ödemenize gerek yok!"
"If you already have a tracktion.com account, just click \"Unlock\" to authorize Tracktion on this computer. Otherwise, click \"Learn More\" to visit the website and register, or \"Continue\" to carry on running in demo mode." = "Zaten bir tracktion.com hesabınız varsa, bu bilgisayardaki İzlemeyi onaylamak için \"Unlock\ "tuşunu tıklamanız yeterlidir. Aksi takdirde, web sitesini ziyaret etmek ve kaydolmak için \"Daha Fazla Bilgi Edinin\" veya devam etmek için \"Devam\" seçeneğini tıklayın. demo modunda çalışıyor. "
"If you\'re new to Tracktion, we hope you enjoy the demo. When you\'re ready to unlock all of its features, click \"Learn more\" to find the right Tracktion product for you." = "Tracktion'da yeniyseniz, tanıtımdan memnun kalacağınızı umarız. Tüm özelliklerin kilidini açmaya hazır olduğunuzda, sizin için doğru Tracktion ürününü bulmak için \" Daha fazla bilgi edinin\" seçeneğini tıklayın."
"If you have a valid license, click \"Unlock\" to authorize Tracktion on this computer. Otherwise, click \"Continue\" to carry on running in demo mode." = "Geçerli bir lisansınız varsa, bu bilgisayardaki İzlemeyi onaylamak için \"Kilit Aç\"seçeneğini tıklayın. Aksi takdirde, demo modunda çalışmaya devam etmek için \"Devam\" düğmesini tıklayın."
"Learn More" = "Daha fazla bilgi edin"
"Continue with Trial" = "Denemeye Devam Et"
"Click and drag to preview this clip" = "Bu klibi önizlemek için tıklayın ve sürükleyin"
"To get rid of this pop-up help, click on the \'help\' button at the bottom-left of the screen." = "Bu pop-up yardımdan kurtulmak için ekranın sol alt köşesindeki \'yardım\' düğmesini tıklayın."
"Shortcut" = "Kısayol"
"Press CTRL whist dragging to move more accurately" = "Daha doğru hareket etmek için CTRL whist sürüklemeye basın"
"Click to change this file" = "Bu dosyayı değiştirmek için tıklayın"
"Drag left and right to adjust the wet/dry mix levels" = "Islak/kuru karışım seviyelerini ayarlamak için sola ve sağa sürükleyin"
"Dry" = "Kuru"
"Pass Through Filters" = "Filtrelerden Geç"
"Tracks to Render" = "İşlenecek Parçalar"
"Tracks to include" = "Dahil edilecek parçalar"
"No tracks in Edit" = "Düzenleme'de parça yok"
"Select tracks all/none:" = "Tümünü seç / hiçbiri seç:"
"Select the file to use" = "Kullanılacak dosyayı seçin"
"Dialog box" = "İletişim kutusu"
"Settings^" = "Ayarlar^"
"Projects^" = "Projeler^"
"Minimises this window" = "Bu pencereyi küçültür"
"Quits the application" = "Uygulamadan çıkılıyor"
"Makes the window full-screen or resizable" = "Pencereyi tam ekran veya yeniden boyutlandırılabilir yapar"
"Click here to go to the projects screen" = "Proje ekranına gitmek için buraya tıklayın"
"Click here to change settings for devices, keyboard, etc." = "Cihaz, klavye vb. Ayarları değiştirmek için burayı tıklayın."
"Click here to return to this edit" = "Bu düzenlemeye geri dönmek için burayı tıklayın"
"Delete unused takes" = "Kullanılmayanları sil"
"Click to select one of the alternative takes" = "Alternatiflerden birini seçmek için tıklayın"
"Click to type in a new time, or drag to change this value" = "Yeni bir zaman yazmak için tıklayın veya bu değeri değiştirmek için sürükleyin"
"Tracktion Shortcut Keys" = "Tracktion Kısayol Tuşları"
"Key shortcuts" = "Anahtar kısayolları"
"Couldn\'t write to the key mappings file" = "Anahtar eşleme dosyasına yazılamadı"
"Start-up Screen" = "Başlangıç ​​ekranı"
"Version" = "Sürüm"
"No movie open" = "Film açılmadı"
"End of file" = "Dosyanın sonu"
"Hide window" = "Pencereyi gizle"
"Keep window on top" = "Pencereyi önde tut"
"Quarter size" = "Çeyrek boyut"
"Half size" = "Yarım boy"
"Normal size" = "Normal boyut"
"Double size" = "İki katı"
"Quadruple size" = "Dörtlü boyut"
"Mute audio track" = "Sesi kapat"
"The ReWire system couldn\'t be shut down because a ReWire device is still in use." = "ReWire sistemi hala kullanılamıyor, çünkü ReWire cihazı hala kullanılıyor."
"Please close any other ReWire applications and press \"try again\". (Quitting without closing down ReWire properly may leave your system in an unstable state)." = "Lütfen diğer ReWire uygulamalarını kapatın ve \"tekrar deneyin\" tuşuna basın. (ReWire'ı düzgün bir şekilde kapatmadan çıkmak sisteminizi dengesiz bir durumda bırakabilir).
"Try again" = "Tekrar deneyin"
"Quit anyway" = "Yine de çık"
"Export Complete" = "Dışa Aktarma Tamamlandı"
"Loading Thumbnail" = "Küçük resim yükleniyor"
"Completing Export" = "Dışa Aktarmanın Tamamlanması"
"Tracktion audio file" = "Tracktion ses dosyası"
"The Propellerheads REX format is not installed on your machine!" = "Propellerheads REX formatı makinenize yüklenmemiş!"
"In order to work with rx2 files, please download the \"REX shared library\" installer from propellerheads.se" = "Rx2 dosyalarıyla çalışmak için, lütfen \"REX paylaşılan kütüphane\" yükleyicisini propellerheads.se adresinden indirin"
"REX2 file" = "REX2 dosyası"
"No Time-Stretching" = "Zaman Uzatma Yok"
"Auto-Pitch" = "Otomatik Pitch"
"Root Tempo" = "Kök Tempo"
"Root Note" = "Kök Nota"
"Pitch Offset" = "Pitch Ofset"
"Beat Points" = "Beat Points"
"Auto-Crossfade" = "Otomatik Crossfade"
"View Source Info" = "Kaynak Bilgilerini Görüntüle"
"Stretch" = "Uzatmak"
"Adjust Markers" = "İşaretleyicileri Ayarla"
"Change Speed" = "Hızı Değiştir"
"Change Pitch" = "Pitch Değiştir"
"Set Source File" = "Kaynak Dosyayı Ayarla"
"Loop Start/End" = "Döngü Başlat/Sonlandır"
"Selects which channels are used from the file" = "Dosyadan hangi kanalların kullanılacağını seçer"
"Whether to use the left channel from this audio clip" = "Bu ses klibinden sol kanalın kullanılıp kullanılmayacağı"
"Whether to use the right channel from this audio clip" = "Bu ses klibinden doğru kanalın kullanılıp kullanılmayacağı"
"Active Channels" = "Aktif Kanallar"
"Detecting tempo" = "Temposu algılamak"
"Sensitivity" = "Duyarlılık"
"Beat sensitivity" = "Beat duyarlılığı"
"Automatically creates a crossfade between overlapping clips" = "Örtüşen klipler arasında otomatik olarak bir geçiş oluşturur"
"The type of time-stretch algorithm to use for this clip" = "Bu klip için kullanılacak zaman uzatma algoritmasının türü"
"Playback speed ratio" = "Oynatma hızı oranı"
"Playback pitch ratio" = "Oynatma sıkma oranı"
"Sets the playback pitch" = "Çalma aralığını ayarlar"
"Click to view the info for this clip\'s source media" = "Bu klibin kaynak medyası hakkındaki bilgileri görmek için tıklayın"
"Searches for the missing audio file that this clip refers to" = "Bu klibin referans aldığı eksik ses dosyasını arar"
"Reverses the source file non-destructively" = "Kaynak dosyayı tahribatsız olarak tersine çevirir"
"Adds/removes markers from this clip" = "Bu klibe işaretçiler ekler / kaldırır"
"Loop Properties" = "Döngü Özellikleri"
"Sets a clip to adjust it\'s pitch to match the global track" = "Klibi eşleştirmek için perdesini ayarlamak üzere bir klip ayarlar"
"Sets a clip to adjust it\'s tempo to match the global track" = "Küresel parçayla eşleşecek tempoyu ayarlamak için bir klip ayarlar"
"Root tempo" = "Kök tempo"
"Length in beats" = "Vuruşta uzunluk"
"Automatically sets the loop start and end points" = "Döngü başlangıç ​​ve bitiş noktalarını otomatik olarak ayarlar"
"Searches the source file for beat points" = "Kaynak dosyayı yendi noktaları için arar"
"Adds the current file to the loop library" = "Geçerli dosyayı döngü kitaplığına ekler"
"Only clips which refer to a valid source be looped" = "Sadece geçerli bir kaynağa başvuran klipler"
"Couldn\'t find the source media object for this clip" = "Bu klip için kaynak medya nesnesi bulunamadı"
"Can\'t change the markers for media belonging to a read-only project" = "Salt okunur bir projeye ait medya işaretlerini değiştiremiyorum"
"Add a marker at the cursor position" = "İmleç konumuna bir işaretleyici ekle"
"Move the nearest marker to the cursor position" = "En yakın işaretçiyi imleç konumuna getir"
"Delete the marker nearest to the cursor" = "İmleci en yakın işaretçiyi sil"
"This clip doesn\'t refer back to any source material" = "Bu klip hiçbir kaynak malzemeye geri dönmüyor"
"A clip must have a root note set before it can be set to auto-pitch" = "Bir klip otomatik aralıklı olarak ayarlanmadan önce ayarlanmış bir kök notasına sahip olmalıdır"
"+10 cents" = "+10 sent"
"+1 cent" = "1 kuruş"
"Reset to original pitch" = "Orijinal perdeye sıfırla"
"-1 cent" = "-1 cent"
"-10 cents" = "-10 sent"
"Unknown file" = "Bilinmeyen dosya"
"Auto Crossfade" = "Otomatik Crossfade"
"Crossfade at the start of this clip" = "Bu klibin başında Crossfade"
"Crossfade at the end of this clip" = "Bu klibin sonunda Crossfade"
"Crossfade both ends of this clip" = "Crossfade bu klibin iki ucunda"
"To use auto-crossfade, first select a clip that partially overlaps another" = "Otomatik kavşak özelliğini kullanmak için önce kısmen diğerinin üzerine binen bir klip seçin"
"Auto detect tempo" = "Tempoyu otomatik algıla"
"Double tempo" = "Çifte tempo"
"Half tempo" = "Yarım tempo"
"Auto detect beat points" = "Vuruş noktalarını otomatik olarak algıla"
"Add beat points at each beat" = "Her vuruşta vuruş puanı ekle"
"Clear all beat points" = "Tüm vuruş noktalarını temizle"
"Set loop start to clip start" = "Döngü başlangıcını klip başlangıcına ayarla"
"Set loop end to clip end" = "Döngü ucunu klip ucuna ayarla"
"Set loop start/end to clip start/end" = "Döngü başlangıcını / bitişini klip başlangıcına / sonuna ayarla"
"Delete Unused Takes" = "Kullanılmayan Alımları Sil"
"This will permanently delete all wave files that are listed as takes in this clip, apart from the ones currently being used." = "Bu, şu anda kullanılmakta olanlardan ayrı olarak, bu klipte listelenen tüm dalga dosyalarını kalıcı olarak siler."
"Are you sure you want to do this?" = "Bunu yapmak istediğinden emin misin?"
"Some of the wavefiles couldn\'t be deleted" = "Dalga dosyalarından bazıları silinemedi"
"Length of fade-in" = "Fade-in uzunluğu"
"Length of fade-out" = "Fade-out uzunluğu"
"Set the shape of the fade-in curve" = "Fade-out eğrisinin şeklini ayarla"
"Set the shape of the fade-out curve" = "Fade-out eğrisinin şeklini ayarla"
"Can\'t add this kind of filter to a clip!" = "Bir klibe bu tür bir filtre eklenilemiyor!"
"Can\'t add any more filters to this clip!" = "Bu klibe daha fazla filtre eklenilemiyor!"
"Changes the length of the fade in/out" = "Fade in/out uzunluğunu değiştir"
"Clip Loop Points" = "Klip Döngü Noktaları"
"Copy Colour from Marker" = "İşaretleyiciden Rengi Kopyala"
"Trim Clip from Marker" = "İşaretleyiciden Klip Kes"
"Create Unique Copy" = "Benzersiz Kopya Oluştur"
"Render Property Set" = "İşleyici Dizisi Özellikleri"
"Edit Properties" = "Özellikleri Düzenle"
"Sets the start/end points of clip from the edit" = "Klibin başlangıç ​​/ bitiş noktalarını düzenlemeden ayarlar"
"Changes the colour of the clip to be the same as the marker" = "Klibin rengini İşaretleyici ile aynı olacak şekilde değiştirir"
"Changes the length of the clip to be the same as the marker" = "Klibin uzunluğunu işaretçiyle aynı olacak şekilde değiştirir"
"Creates a unique copy of the source Edit to use as a backup" = "Yedekleme olarak kullanmak üzere kaynak Düzenlemenin benzersiz bir kopyasını oluşturur"
"Shows the progress of the edit render" = "Düzenleme oluşturma işleminin ilerlemesini gösterir"
"Edit Clip" = "Klibi Düzenle"
"Rending" = "İşleyici"
"of" = "of"
"nested clips" = "iç içe klipler"
"%" = "%"
"Waiting on nested edits..." = "Yuvalanmış düzenlemeler bekleniyor ..."
"Rendering Edit:" = "İşleyici Düzenlemesi:"
"Whole edit" = "Bütün düzenleme"
"In/out marker points" = "Giriş / çıkış işaretleme noktaları"
"Markers List" = "İşaretçi Listesi"
"Run Test" = "Test Çalıştır"
"Recording Synchronization Test" = "Kayıt Senkronizasyon Testi"
"Make sure your audio system is setup to loop the output from the device below into the input device." = "Ses sisteminizin, çıkışı aşağıdaki cihazdan giriş cihazına bağlayacak şekilde ayarlandığından emin olun."
"Then click the button below, which will play a test signal several times and measure the time it takes to loop back in." = "Sonra aşağıdaki düğmeye tıklayın; bu, birkaç kez bir test sinyali çalacak ve geri dönmesi için geçen süreyi ölçecektir."
"This process requires at least one active audio output device" = "Bu işlem en az bir aktif ses çıkış cihazı gerektiriyor"
"Sets the input device\'s offset to this value" = "Giriş aygıtının uzaklığını bu değere ayarlar"
"Couldn\'t detect the test signal." = "Test sinyali tespit edilemedi."
"This might be because the output isn\'t being correctly looped back, or because the signal is too quiet or noisy (if you\'re using a microphone or other indirect audio path)." = "Bunun nedeni, çıkışın doğru şekilde geri alınmaması veya sinyal çok sessiz veya gürültülü olması olabilir (bir mikrofon veya başka bir dolaylı ses yolu kullanıyorsanız)."
"Click \'run test\' to try again." = "Tekrar denemek için \'testi çalıştır\' düğmesini tıklayın."
"A consistent delay of 123 milliseconds was detected." = "123 milisaniyelik tutarlı bir gecikme tespit edildi."
"Click \'apply\' to set the input device\'s recording offset to this value." = "Giriş cihazının kayıt ofsetini bu değere ayarlamak için \'Uygula\' ya tıklayın."
"Add to library" = "Kütüphaneye ekle"
"Audio Clip" = "Ses klibi"
"Reversing" = "Geri vites"
"This plugin file no longer exists" = "Bu eklenti dosyası artık mevcut değil"
"This plugin failed to load correctly" = "Bu eklenti düzgün yüklenemedi"
"Deactivated after failing to initialise correctly" = "Doğru şekilde başlatılamadığında devre dışı bırakıldı"
"Clear list" = "Listeyi temizle"
"Remove selected plugin from list" = "Seçili eklentiyi listeden kaldır"
"Show folder containing selected plugin" = "Seçili eklentiyi içeren klasörü göster"
"Remove any plugins whose files no longer exist" = "Dosyaları artık bulunmayan eklentileri kaldırın"
"Sort alphabetically" = "Alfabetik olarak sırala"
"Sort by category" = "Kategoriye göre sırala"
"Sort by manufacturer" = "Üreticiye göre sırala"
"Select folders to scan..." = "Taranacak klasörleri seçin ..."
"Scanning for plugins..." = "Eklentiler için taranıyor ..."
"Searching for all possible plugin files..." = "Tüm eklenti dosyaları aranıyor ..."
"Scan" = "Tarama"
"Plugin Scanning" = "Eklenti Tarama"
"If you choose to scan folders that contain non-plugin files, then scanning may take a long time, and can cause crashes when attempting to load unsuitable files." = "Eklenti olmayan dosyalar içeren klasörleri taramayı seçerseniz, tarama işlemi uzun zaman alabilir ve uygun olmayan dosyaları yüklemeye çalışırken çökmelere neden olabilir."
"Are you sure you want to scan the folder \"XYZ\"?" = "\"XYZ\" klasörünü taramak istediğinizden emin misiniz?"
"Testing" = "Test yapmak"
"Scan complete" = "Tarama tamamlandı"
"Note that the following files appeared to be plugin files, but failed to load correctly" = "Aşağıdaki dosyaların eklenti dosyaları gibi göründüğünü ancak düzgün yüklenemediğini unutmayın"
"none" = "Yok"
"Show advanced settings..." = "Gelişmiş ayarları göster..."
"Error when trying to open audio device!" = "Ses cihazı açmaya çalışırken hata!"
"(no audio output channels found)" = "(ses çıkış kanalı bulunamadı)"
"active output channels:" = "aktif çıkış kanalları:"
"(no audio input channels found)" = "(ses girişi kanalı bulunamadı)"
"active input channels:" = "aktif giriş kanalları:"
"show this device\'s control panel" = "bu cihazın kontrol panelini göster"
"opens the device\'s own control panel" = "cihazın kendi kontrol panelini açar"
"output:" = "çıktı:"
"device:" = "cihaz:"
"Test" = "Test"
"input:" = "giriş:"
"sample rate:" = "örnek oran:"
"audio buffer size:" = "ses arabelleği boyutu:"
"Audio device type:" = "Ses cihazı tipi:"
"No MIDI inputs available" = "MIDI girişi yok"
"Active MIDI inputs:" = "Etkin MIDI girişleri:"
"MIDI Output:" = "MIDI Çıkışı:"
"hello" = "Merhaba"
"1 week" = "1 hafta"
"2 weeks" = "2 hafta"
"1 day" = "1 gün"
"2 days" = "2 gün"
"1 hr" = "1 saat"
"2 hrs" = "2 saat"
"1 min" = "1 dakika"
"2 mins" = "2 dakika"
"1 sec" = "1 saniye"
"2 secs" = "2 saniye"
"(no choices)" = "(seçenek yok)"
"Velocity-sensitive mode" = "Hıza duyarlı mod"
"Use circular dragging" = "Dairesel sürüklemeyi kullanın"
"Use left-right dragging" = "Sol-sağ sürüklemeyi kullanın"
"Use up-down dragging" = "Yukarı-aşağı sürüklemeyi kullanın"
"Use left-right/up-down dragging" = "Sol-sağ / yukarı-aşağı sürüklemeyi kullanın"
"Rotary mode" = "Döner mod"
"Auto-size this column" = "Bu sütunu otomatik olarak boyutlandır"
"Auto-size all columns" = "Tüm sütunları otomatik olarak boyutlandır"
"Add/remove items from toolbar" = "Araç çubuğuna öğe ekle/kaldır"
"You can drag the items above and drop them onto a toolbar to add them." = "Yukarıdaki öğeleri sürükleyebilir ve eklemek için araç çubuğuna bırakabilirsiniz."
"Items on the toolbar can also be dragged around to change their order, or dragged off the edge to delete them." = "Araç çubuğundaki öğeler, sıralarını değiştirmek için etrafa sürüklenebilir veya silmek için kenarlarından sürüklenebilir."
"Restore to default set of items" = "Varsayılan öğe grubuna geri yükle"
"Show icons only" = "Yalnızca simgeleri göster"
"Show icons and descriptions" = "Simgeleri ve açıklamaları göster"
"Show descriptions only" = "Sadece açıklamaları göster"
"shortcut" = "kısayol"
"(nothing selected)" = "(hiçbir şey seçilmedi)"
"click to browse for a different file" = "farklı bir dosyaya göz atmak için tıkla"
"file:" = "dosya:"
"Go up to parent directory" = "Üst dizine git"
"Choose" = "Seçim"
"Hard Drive" = "Sabit Disk"
"CD/DVD drive" = "CD / DVD sürücüsü"
"New Folder" = "Yeni dosya"
"File already exists" = "Dosya zaten mevcut"
"There\'s already a file called: FLMN" = "Zaten bir dosya var: FLMN"
"Are you sure you want to overwrite it?" = "Üzerine yazmak istediğinden emin misin?"
"Please enter the name for the folder" = "Lütfen klasörün adını giriniz"
"Couldn\'t create the folder!" = "Klasör oluşturulamadı!"
"(no recently selected files)" = "(son zamanlarda seçilen dosyalar yok)"
"Choose a new directory" = "Yeni bir dizin seç"
"Choose a new file" = "Yeni bir dosya seç"
"change..." = "değişiklik..."
"Change folder..." = "Dosyayı değiştir..."
"Add a folder..." = "Bir klasör ekle ..."
"Quit" = "Çık"
"Copies the currently selected text to the clipboard and deletes it." = "Seçili metni panoya kopyalar ve siler."
"Copies the currently selected text to the clipboard." = "Seçili metni panoya kopyalar."
"Inserts text from the clipboard." = "Panodan metin ekler."
"Deletes any selected text." = "Seçili metni siler."
"Selects all the text in the editor." = "Editördeki tüm metni seçer."
"Failed to open file..." = "Dosya açılamadı ..."
"There was an error while trying to load the file: FLNM" = "Dosyayı yüklemeye çalışırken bir hata oluştu: FLNM"
"Error writing to file..." = "Dosyaya yazma hatası ..."
"An error occurred while trying to save \"DCNM\" to the file: FLNM" = "\"DCNM\"  dosyasını kaydetmeye çalışırken bir hata oluştu: FLNM"
"Closing document..." = "Doküman kapatılıyor ..."
"Do you want to save the changes to \"DCNM\"?" = "Değişiklikleri \"DCNM\" konumuna kaydetmek istiyor musunuz?"
"Use this swatch as the current colour" = "Bu renk örneğini geçerli renk olarak kullan"
"Set this swatch to the current colour" = "Bu renk örneğini geçerli renge ayarla"
"red" = "kırmızı"
"green" = "yeşil"
"blue" = "mavi"
"alpha" = "alfa"
"Adds a new key-mapping" = "Yeni bir anahtar eşlemesi ekler"
"Click to change this key-mapping" = "Bu anahtar eşlemesini değiştirmek için tıklayın"
"Change this key-mapping" = "Bu anahtar eşlemesini değiştir"
"Remove this key-mapping" = "Bu anahtar eşlemesini kaldır"
"New key-mapping" = "Yeni anahtar eşleme"
"Please press a key combination now..." = "Lütfen şimdi bir tuş kombinasyonuna basın ..."
"Currently assigned to \"CMDN\" = "Şu anda \"CMDN\" konumuna atanmış
"Change key-mapping" = "Anahtar eşlemeyi değiştir"
"This key is already assigned to the command \"CMDN\" = "Bu anahtar \"CMDN\" komutuna zaten atanmış.
"Do you want to re-assign it to this new command instead?" = "Bunun yerine bu yeni komuta tekrar atamak ister misiniz?"
"Re-assign" = "Yeniden atama"
"Reset to defaults" = "Varsayılanlara dön"
"Are you sure you want to reset all the key-mappings to their default state?" = "Tüm anahtar eşlemelerini varsayılan durumuna sıfırlamak istediğinizden emin misiniz?"
"reset to defaults" = "varsayılanlara dön"
"Melodic" = "Melodik"
"Percussive" = "Darbeli"
"Polyphonic" = "Polifonik"
"Deletes this custom controller" = "Bu özel denetleyiciyi siler"
"Toggle beats/seconds mode" = "Geçiş atma / saniye modu"
"MCU Order" = "MCU Emri"
"Map native plugins" = "Yerel eklentileri göster"
"Delete Plugin" = "Eklentiyi Sil"
"Stop Mirroring" = "Yansıtmayı Durdur"
"This plugin is currently mirroring:" = "Bu eklenti şu anda yansıyor:"
"Drag-and-drop a plugin here to make this plugin mirror its parameters" = "Bu eklentinin parametrelerini yansıtması için bir eklentiyi buraya sürükleyip bırakın"
"Disconnects this plugin from its currently mirrored target" = "Bu eklentiyi şu anda yansıtılmış olan hedefinden ayır"
"Double-click to edit" = "Düzenlemek için çift tıkla"
"ERROR! - This plugin couldn\'t be loaded!" = "HATA! - Bu eklenti yüklenemedi!"
"Save As Preset" = "Ön Ayar Olarak Kaydet"
"Deletes the selected plugins" = "Seçili eklentileri siler"
"Bypasses the selected plugins" = "Seçilen eklentileri atla"
"Save the selected plugins as a preset" = "Seçili eklentileri hazır ayar olarak kaydet"
"Shows parameter assignments. Shift-click an assignment to remove it." = "Parametre atamalarını gösterir. Çıkarmak için bir atamaya Shift tuşuna basıp tıklatın."
"This plugin currently has no parameters mapped to MIDI controls. To make assignments enter MIDI Learn mode, move a plugin\'s parameter from the UI and then move the required MIDI controller." = "Bu eklentinin şu anda MIDI denetimleriyle eşlenen hiçbir parametresi yok. Atamaların MIDI Öğrenim moduna girmesini sağlamak için, bir eklentinin parametresini Kullanıcı Arabiriminden taşıyın ve ardından gereken MIDI denetleyicisini taşıyın."
"Delete Plugins" = "Eklentileri Sil"
"Disable all other return plugins on this bus" = "Bu veri yolundaki diğer tüm iade eklentilerini devre dışı bırak"
"Enable all other return plugins on this bus" = "Bu veri yolu üzerindeki diğer tüm iade eklentilerini etkinleştir"
"Disables all other return plugins that are using the same bus" = "Aynı veri yolu kullanan diğer tüm iade eklentilerini devre dışı bırak"
"Enables all other return plugins that are using the same bus" = "Aynı veri yolu kullanan diğer tüm iade eklentilerini etkinleştirir"
"Aux Return Plugin" = "Aux İade Eklentisi"
"Disable all other send plugins on this bus" = "Bu veri yolu üzerindeki diğer tüm gönderme eklentilerini devre dışı bırak"
"Enable all other send plugins on this bus" = "Bu veri yolundaki diğer tüm gönderme eklentilerini etkinleştir"
"Tracktion Aux-Send Plugin" = "Tracktion Aux-Send Eklentisi"
"Disables all other send plugins that are going to the same return bus" = "Aynı dönüş veriyoluna giden tüm diğer gönderme eklentilerini devre dışı bırak"
"Enables all other send plugins that are going to the same return bus" = "Aynı dönüş veriyoluna giden tüm diğer gönderme eklentilerini etkinleştirir"
"Tracktion Chorus Plugin" = "Pist Korosu Eklentisi"
"Tracktion Reverb Plugin" = "Tracktion Reverb Eklentisi"
"Tracktion EQ Plugin" = "Tracktion EQ Eklentisi"
"Midi Patch Bay" = "Midi Yama Koyu"
"Tracktion Plugins" = "Tracktion Eklentileri"
"Create New Empty Rack" = "Yeni Boş Raf Oluştur"
"Open/close all folders" = "Tüm klasörleri aç/kapat"
"There are some problems in launching a child-process to scan for plugins." = "Eklentileri taramak için bir alt sürecin başlatılmasında bazı sorunlar var."
"If you have a virus-checker or firewall running, you may need to temporarily disable it for the scan to work correctly." = "Çalışan bir virüs denetleyiciniz veya güvenlik duvarınız varsa, taramanın düzgün çalışması için geçici olarak devre dışı bırakmanız gerekebilir."
"Freezes the track" = "Parçayı dondurur"
"Track will freeze up to this plugin" = "Track bu eklentiye kadar donacak"
"Level meter plugin" = "Seviye ölçer eklentisi"
"Reset All" = "Hepsini sıfırla"
"Block All" = "Hepsini engelle"
"Tracktion Midi Patch Bay Plugin" = "Tracktion Midi Yama Yuvası Eklentisi"
"Resets all the mappings so no channel modifications are made" = "Tüm eşlemeleri sıfırlar, böylece hiçbir kanal değişikliği yapılmaz"
"Blocks all channels" = "Tüm kanalları engelle"
"Block channel" = "Blok kanalı"
"Patch Bay Plugin" = "Yama Yuvası Eklentisi"
"MIDI Patch Bay Filter" = "MIDI Yama Yuvası Filtresi"
"Block Channel" = "Blok Kanalı"
"MidiPatch" = "MidiPatch"
"Tracktion Patch Bay Plugin" = "Tracktion Yama Yuvası Eklentisi"
"The type of pitch-shifting algorithm to use" = "Kullanılacak adım değiştirme algoritması türü"
"Tracktion Rack Plugin" = "Tracktion Rack Eklentisi"
"The rack that this plugin is feeding into" = "Bu eklentinin beslendiği raf"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this plugin\'s left channel" = "Rafın hangi çıkışının bu eklentinin sol kanalından çıktığını gösterir"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this plugin\'s right channel" = "Rafın hangi çıkışının bu eklentinin sağ kanalından çıktığını gösterir"
"Click to edit the rack" = "Rafı düzenlemek için tıklayın"
"Replace rack with plugins" = "Rafı eklentilerle değiştir"
"MIDI input" = "MIDI girişi"
"MIDI output" = "MIDI çıkışı"
"Drag this into the rack to create a new plugin" = "Yeni bir eklenti oluşturmak için bunu rafa sürükle"
"Delete Rack" = "Rafı Sil"
"New Plugin" = "Yeni Eklenti"
"Drag this area to create an instance of this rack plugin" = "Bu raf eklentisinin bir örneğini oluşturmak için bu alanı sürükleyin"
"The name of this rack plugin" = "Bu raf eklentisinin adı"
"Deletes this rack plugin" = "Bu raf eklentisini siler"
"Rack Plugin" = "Raf Eklentisi"
"Delete Rack Plugin" = "Raf Eklentisini Sil"
"Are you sure you want to delete this rack plugin?" = "Bu raf eklentisini silmek istediğinize emin misiniz?"
"This can\'t be undone, and any instances of the rack will also be deleted from the edit." = "Bu işlem geri alınamaz ve raftaki herhangi bir örnek de düzenlemeden silinir."
"Reverb Plugin" = "Yankı Eklentisi"
"Couldn\'t start ReWire plugin" = "ReWire eklentisi başlatılamadı"
"ReWire Plugin" = "ReWire Eklentisi"
"Current status of this ReWire plugin" = "Bu ReWire eklentisinin şu anki durumu"
"Selects the ReWire device to use for this plugin" = "Bu eklenti için kullanılacak ReWire cihazını seçti"
"Unable to Install ReWire" = "ReWire yüklenemiyor"
"You need to be running Tracktion as an administrator to install ReWire." = "ReWire'ı kurmak için Tracktion'ı bir yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor."
"Please restart Tracktion and ensure this option is selected by right clicking the application icon and choosing Run as administrator." = "Lütfen Tracktion'u yeniden başlatın ve bu seçeneğin uygulama simgesini sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır'ı seçerek seçili olduğundan emin olun."
"Overwrite Old ReWire Library?" = "Eski ReWire Kütüphanesinin Üzerine Yazılsın mı?"
"An older version of the ReWire library was found that is not compatible with Tracktion. Do you want to replace it with this newer version? Existing applications should be compatible." = "ReWire kütüphanesinin eski bir sürümü, Tracktion ile uyumlu olmayan bulundu. Bu yeni sürümle değiştirmek ister misiniz? Mevcut uygulamalar uyumlu olmalıdır."
"Load audio files into the sampler" = "Örnekleyiciye ses dosyaları yükle"
"Tracktion Text Plugin" = "Tracktion Text Plugin"
"Name of text plugin" = "Metin eklentisinin adı"
"Description of text plugin" = "Metin eklentisinin açıklaması"
"Drag here to change the volume for all sub-tracks" = "Tüm alt parçaların sesini değiştirmek için buraya sürükleyin"
"Enables/Disables this plugin" = "Bu eklentiyi etkinleştirir / devre dışı bırakır"
"Pan Law" = "Pan Yasası"
"Set to Default Pan Law" = "Varsayılan Kaydırma Kuralını Ayarla"
"Centre" = "Merkez"
"Drag here to change the volume; Alt-click to reset to 0dB" = "Sesi değiştirmek için buraya sürükleyin; 0dB'ye sıfırlamak için Alt tuşuna basın"
"Drag here to change the pan; Alt-click to reset to centre" = "Tavayı değiştirmek için buraya sürükleyin; merkeze sıfırlamak için Alt tuşuna basın"
"Vol/Pan" = "Vol/Kaydırma"
"Change the pan law" = "Kaydırma kuralını değiştir"
"Resets the pan law to the default" = "Kaydırma kuralını varsayılana sıfırlar"
"Sets this plugin to ignore a VCA plugin on a parent folder track" = "Bu eklentiyi bir üst klasör yolundaki VCA eklentisini yoksaymak için ayarlar"
"Deletes this volume plugin" = "Bu birim eklentisini siler"
"Volume & Pan Plugin" = "Ses & Kaydırma Eklentisi"
"Test Note" = "Test Notası"
"MIDI Channel" = "MIDI Kanalı"
"Copy Note Settings" = "Nota Ayarlarını Kopyala"
"Clear Channel" = "Kanalı Temizle"
"Randomise Channel" = "Randomize Kanal"
"Shift Notes" = "Üst Notaları"
"Toggle Every" = "Her birini değiştir"
"Insert New Channel" = "Yeni Kanal Ekle"
"Delete Channel" = "Kanalı Sil"
"Sequencer Channel" = "Sıralayıcı Kanalı"
"Channel 123" = "Kanal 123"
"Channels 1,2,3" = "Kanal 1,2,3"
"Change the MIDI note of the selected channel" = "Seçilen kanalın MIDI notasını değiştir"
"Change the MIDI note of the selected channels" = "Seçili kanalların MIDI notasını değiştir"
"Test the note" = "Notayı test et"
"Change the velocity of the selected channel" = "Seçilen kanalın hızını değiştir"
"Change the velocity of the selected channels" = "Seçilen kanalların hızını değiştir"
"Change the MIDI channel of the selected channel" = "Seçilen kanalın MIDI kanalını değiştir"
"Change the MIDI channel of the selected channels" = "Seçili kanalların MIDI kanalını değiştir"
"The groove template to apply to this channel. Click to change this, or use by dragging the cursor up/down" = "Bu kanala uygulanacak oluk şablonu. Bunu değiştirmek için tıklayın veya imleci yukarı / aşağı sürükleyerek kullanın"
"Inserts a new channel before this one" = "Bundan önce yeni bir kanal ekler"
"Clear all notes in this channel" = "Bu kanaldaki tüm notaları temizle"
"Randomise the notes in this channel" = "Bu kanaldaki notaları rastgele düzenle"
"Delete this selected channel" = "Bu seçili kanalı sil"
"Delete the selected channels" = "Seçili kanalları sil"
"Shift notes to the left or right by 1" = "Notaları 1 ile sola veya sağa kaydır"
"Shift the notes left" = "Notaları sola kaydır"
"Shift the notes right" = "Notaları sağa kaydır"
"Toggle the channel notes in some consistent pattern. Useful for laying out drum grooves." = "Kanal notalarını tutarlı bir düzende değiştirin. Tambur oluklarını yerleştirmek için kullanışlıdır."
"Reset Ratio" = "Sıfırlama Oranı"
"Create Comp" = "Comp Oluştur"
"Render Clip" = "Klip İşle"
"Add Empty Pattern" = "Boş Desen Ekle"
"Delete Pattern" = "Deseni Sil"
"Delete All Patterns" = "Tüm Kalıpları Sil"
"Clear All Patterns" = "Tüm Modelleri Temizle"
"Render to MIDI Clip" = "MIDI Klip'e dönüştür"
"Add Channel" = "Kanal Ekle"
"The scaling ratio for stretching the patterns and their notes" = "Desenlerin ve notaların gerdirilmesi için ölçeklendirme oranı"
"Reset the scaling ratio to default" = "Ölçekleme oranını varsayılana sıfırla"
"Adds a new pattern" = "Yeni bir model ekler"
"Toggles all the patterns\' channels\' notes to an \'off\' state" = "\'Kanal\' notalarının tüm desenlerini \'off \' durumuna geçirir"
"Remove a specific pattern. All instances of the pattern will be set to the first pattern." = "Belirli bir kalıbı kaldırın. Desenin tüm örnekleri ilk desene ayarlanır."
"Removes all patterns" = "Tüm desenleri kaldırır"
"Adds a new channel" = "Yeni bir kanal ekler"
"Render the entire clip to MIDI" = "Tüm klibin MIDI'ye dönüştür"
"Combine the selected clips to a new comp clip" = "Seçili klipleri yeni bir comp klipte birleştir"
"Render the selected clips to a new audio clip" = "Seçilen klipleri yeni bir ses klibine dönüştür"
"Delete Pattern 123" = "Desen 123'ü Sil"
"Step-Sequence Clip" = "Adım Sırası Klibi"
"This clip already contains the maximum number of channels!" = "Bu klip zaten maksimum sayıda kanal içeriyor!"
"Set Pattern Length" = "Desen Uzunluğunu Ayarla"
"Note Length" = "Nota Uzunluğu"
"Number of Notes" = "Nota Sayısı"
"Clear All Notes" = "Tüm Notaları Temizle"
"Randomise" = "Rastgele sıralayabilirsiniz"
"Insert new empty pattern" = "Yeni boş desen ekle"
"Insert a copy" = "Bir kopya ekle"
"Append a copy" = "Bir kopya ekle"
"Insert a new duplicate" = "Yeni bir kopya ekle"
"Append a new duplicate" = "Yeni bir kopya ekle"
"Remove Section" = "Bölümü Kaldır"
"Apply Common Groove" = "Ortak Oluk Uygula"
"Sequencer Pattern" = "Sıralayıcı Deseni"
"Change the length of the notes" = "Notaların uzunluğunu değiştir"
"Change the number of notes per channel" = "Kanal başına nota sayısını değiştir"
"Inserts another instance of this pattern" = "Bu desenin başka bir örneğini ekler"
"Appends another instance of this pattern at the end of the clip" = "Klibin sonuna bu desenin başka bir örneğini ekler"
"Creates a new empty pattern and inserts it before this one" = "Yeni bir boş desen oluşturur ve bundan öncekine ekler"
"Creates a new copy of this pattern, and inserts it before this one" = "Bu desenin yeni bir kopyasını oluşturur ve bu dizinin önüne ekler"
"Creates a new copy of this pattern, and appeds it to the clip" = "Bu desenin yeni bir kopyasını oluşturur ve onu klibe ekler"
"Toggles all notes to an \'off\' state" = "Tüm notaları \'kapalı\' durumuna geçirir"
"Sets all notes to a random sequence" = "Tüm notaları rastgele sıraya ayarlar"
"Apply a common groove to the channels" = "Kanallara ortak bir oluk uygulayın"
"Renders the pattern to a MIDI clip" = "Deseni bir MIDI klibe işler"
"Delete the instance of the pattern" = "Desenin örneğini sil"
"Delete the instances of the patterns" = "Desen örneklerini sil"
"123 Bars" = "123 Barlar"
"1 Bar" = "1 Bar"
"123 Notes Per Bar" = "Bar Başına 123 Nota"
"Pattern 123" = "Desen 123"
"Left-click to flip cells; Hold shift to clear cells; Hold ctrl to fill cells; Right-click for options" = "Hücreleri çevirmek için sol tıklayın; hücreleri temizlemek için shift tuşunu basılı tutun; hücreleri doldurmak için ctrl tuşunu basılı tutun; seçenekler için sağ tıklayın"
"Insert Copy" = "Kopya Ekle"
"Append Copy" = "Kopya Ekle"
"Click to select this pattern. When selected, click to change the pattern" = "Bu deseni seçmek için tıklayın. Seçildiğinde, deseni değiştirmek için tıklayın"
"Delete MIDI Notes" = "MIDI Notalarını Sil"
"Show Note Automation" = "Nota Otomasyonunu Göster"
"Multi Channel" = "Çok Kanallı"
"Create Audio Comp" = "Ses Comp Oluştur"
"The scaling factor to apply to the note velocities on the output of this clip" = "Bu klibin çıkışındaki nota hızlarına uygulanacak ölçeklendirme faktörü"
"Sets the number of channels to use for overlapping notes" = "Örtüşen notalar için kullanılacak kanal sayısını ayarlar"
"Shows or hides not automation for this clip" = "Bu klibin otomasyonunu gösterme veya gizleme"
"Creates a new audio clip with rendered takes" = "Oluşturulan çekim ile yeni bir ses klibi oluşturur"
"Show/Hide MIDI Editor" = "MIDI Düzenleyicisini Göster / Gizle"
"Single channel mode" = "Tek kanal modu"
"channels" = "Kanallar"
"Create a new audio comp clip" = "Yeni bir ses kompozisyonu klibi oluştur"
"Replace with a new audio comp clip" = "Yeni bir ses kompozisyonu klibiyle değiştir"
"This will permanently delete all unused MIDI takes in this clip." = "Bu, kullanılmayan tüm MIDI'lerin bu klipte aldığı tüm verileri kalıcı olarak silecek."
"SysEx Events" = "SysEx Etkinlikleri"
"X" = "X"
"Y" = "Y"
"Z" = "Z"
"Show keyboard to left of the track" = "Klavyeyi parçanın soluna göster"
"Done" = "Bitti"
"take" = "Almak"
"Add to selection" = "Seçime ekle"
"Remove from selection" = "Seçimden kaldır"
"This clip has more overlapping notes than the current maximum number of channels to play. Either increase the multi-channel property or set the clip to single channel mode." = "Bu klibin, geçerli maksimum kanal sayısından daha fazla çakışan nota var. Ya çok kanallı özelliği artırın ya da klibi tek kanal moduna ayarlayın."
"Control Changes" = "Değişiklikleri Kontrol Et"
"MIDI SysEx Events" = "MIDI SysEx Etkinlikleri"
"Render Notes" = "Render Notaları"
"Delete MIDI Note" = "MIDI NotasınıSil"
"Length of the note" = "Notun uzunluğu"
"Displays note automation for the selected note" = "Seçilen nota için nota otomasyonunu görüntüler"
"Renders the selected MIDI notes to an audio clip" = "Seçilen MIDI notalarını bir ses klibine dönüştürür"
"Initialising Audio Devices" = "Ses Aygıtlarını Başlatma"
"Initialising ReWire" = "Yeniden Başlatılıyor"
"Initialising Plugins" = "Eklentileri Başlatma"
"Initialising Controllers" = "Başlatma Kontrolörleri"
"Linear" = "Doğrusal"
"-2.5 dB Center" = "-2.5 dB Merkezi"
"-3.0 dB Center" = "-3.0 dB Merkezi"
"-4.5 dB Center" = "-4.5 dB Merkezi"
"-6.0 dB Center" = "-6.0 dB Merkezi"
"English" = "İngilizce"
"Authorisation via tracktion.com" = "Tracktion.com üzerinden yetkilendirme"
"Mute/Unmute All Plugins" = "Tüm Eklentileri Sessize Al/Aç"
"Create Preset" = "Hazır Ayar Oluştur"
"Removes this track from its parent folder" = "Bu parçayı üst klasöründen kaldırıyor"
"This track contains MIDI-generating clips which may be inaudible as it doesn\'t output to a MIDI device or a plugin synthesiser." = "Bu parça, bir MIDI cihazına ya da bir eklenti sentezleyicisine çıkmadığı için duyulamayacak olan MIDI üreten klipleri içeriyor."
"This track contains wave clips which may be inaudible as the audio will be blocked by some of the track\'s filters." = "Bu parça, ses parçaların bazı filtreleri tarafından engelleneceği için duyulamayan dalgalı klipler içeriyor."
"Nothing to freeze" = "Donacak bir şey yok"
"Track plugins" = "Eklentileri izle"
"Insert new MIDI Clip" = "Yeni MIDI Klibi Ekle"
"Insert new Audio Clip" = "Yeni Ses Klibi Ekle"
"Insert new Edit Clip" = "Yeni Düzenleme Klibi Ekle"
"Insert new Step-Sequence Clip" = "Yeni Adım Sıra Klipsi Ekle"
"Track Destination" = "Hedef Takip"
"Image" = "Resim"
"Multiple Images" = "Birden fazla resim"
"Ghost Tracks" = "Hayalet Parçalar"
"Mutes or un-mutes all the plugins in this track" = "Bu parçadaki tüm eklentileri sustur veya sessizleştir"
"Create a preset from the selected items" = "Seçilen öğelerden bir hazır ayar oluştur"
"Select the tracks to display behind this one" = "Bunun arkasında görüntülenecek parçaları seçin"
"Sets the image to display on this track" = "Bu parçada görüntülenecek resmi ayarlar"
"Freeze the selected tracks together" = "Seçilen parçaları birlikte dondur"
"Freeze each track with a freeze point" = "Her parçayı donma noktası ile dondur"
"Freeze the entire track contents" = "Tüm parça içeriğini dondur"
"Freeze the track with a freeze point" = "Parçayı bir donma noktası ile dondur"
"Render to a new track" = "Yeni bir parçaya dönüştür"
"Render replacing current track" = "Geçerli parçanın yerini al"
"Open/Close" = "Aç kapa"
"Use a single track for all types of marker" = "Tüm işaretleyici türleri için tek bir parça kullanın"
"Bazaar Download" = "Çarşı İndir"
"Download cancelled" = "İndirme iptal edildi"
"loop library" = "Döngü kütüphanesi"
"preset library" = "önceden ayarlanmış kütüphane"
"plugin list" = "eklenti listesi"
"projects list" = "proje listesi"
"Download Complete" = "İndirme tamamlandı"
"All assests imported" = "Alınan tüm varlıklar"
"You can now find XYYX in your" = "Artık XYYX’i cihazınızda bulabilirsiniz"
"Unable to create Tracktion plugins folder" = "Tracktion eklentileri klasörü oluşturulamıyor"
"Failed to unzip assets" = "Varlıklar çözülemedi"
"Failed to copy file to loops folder" = "Dosya döngüler klasörüne kopyalanamadı"
"Failed to import file to loops database" = "Veritabanına döngülere dosya aktarılamadı"
"Downloaded Rack" = "İndirilen Raf"
"Failed to import preset" = "Ön ayar içe aktarılamadı"
"Failed to copy file to plugins folder" = "Eklentiler klasörüne dosya kopyalanamadı"
"Please run a plugin scan once the installer has completed" = "Yükleyici tamamlandıktan sonra lütfen bir eklenti taraması yürütün"
"CD Drive" = "CD Sürücüsü"
"Time to Record" = "Kayıt Zamanı"